Ajuntament de València

L’AJUNTAMENT COL·LOCA UNA ASSESSORA DEL PP EN EL GABINET DE PREMSA MUNICIPAL A FER LES TASQUES RESERVADES AL PERSONAL FUNCIONARI

Nota de premsa

03 / 11 / 2023 | STAS - Ajuntament de ValènciaLa secció sindical STAS INTERSINDICAL s’ha dirigit per escrit a la Regidoria de Personal de l’Ajuntament de València per demanar informació sobre les tasques, les funcions i la ubicació física d’una assessora, personal eventual de l’Ajuntament, contractada a proposta del Grup Municipal Popular.

La nova assessora, que va estar nomenada el passat 15 de setembre per la Junta de Govern Local, està instal·lada a la mateixa sala que el personal funcionari, en les dependències del Gabinet de Comunicació, on se li ha adscrit el seu lloc de treball: la taula i cadira, l’equip informàtic i les tasques de redacció diàries.

La secció sindical denuncia que esta situació vulnera de forma flagrant l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que en l’article 12.1 concreta que el treball del personal eventual s’ha de limitar a la realització de funcions “expressament qualificades com a de confiança o d’assessorament especial”, i l’article 87.i especifica que només podran realitzar funcions d’“assessorament polític”. En la mateixa línia, el fet que l’assessora exercisca les funcions pròpies del personal funcionarial va en contra de l’acord aprovat per la Junta de Govern, que diu que en cap cas podrà “realitzar altres tasques reservades als funcionaris”.

A més, en la pràctica, també s’està vulnerant el capítol I de l’EBEP pel que fa al sistema d’accés a la funció pública, que obliga a superar un procés de selecció, i regir-se pels principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. STAS Intersindical considera també que, amb esta actuació, s’està vulnerant la borsa de treball existent a l’Ajuntament de València, que és el sistema vàlid per a la contractació de empleats públics i per cobrir de forma ràpida la vacant.

De la mateixa manera, esta actuació posa en perill la qualitat del servici públic, atés que l’assessora, que s’ocupa de redactar notícies, treballa per la imatge Grup Municipal Popular i no per la de la institució de l’Ajuntament, que no té adscripció política, treball que ha de quedar en mans del personal funcionari de la casa.

Igualment, esta secció sindical volen saber quins recursos públics, com correus corporatius institucionals, servidors informàtics dels departaments municipals, i plataformes de gestió reservades a funcionaris li han estat activades, i si té accés a dades de caràcter personal reservades únicament per a ser gestionades pel personal treballador públic.

Per últim, STAS Intersindical li han sol·licitat a la regidora de Personal que done les ordres oportunes per posar fi a esta situació de forma immediata en tractar-se d’un fet inèdit i molt greu.


----------------------

El Ayuntamiento coloca una asesora del PP en el Gabinete de Prensa municipal a hacer las tareas reservadas al personal funcionario


La sección sindical STAS Intersindical se ha dirigido por escrito a la Concejalía de Personal del Ayuntamiento de València para pedir información sobre las tareas, las funciones y la ubicación física de una asesora, personal eventual del Ayuntamiento, contratada a propuesta del Grupo Municipal Popular.

La nueva asesora, que fue nombrada el pasado 15 de septiembre por la Junta de Gobierno Local, está instalada en la misma sala que el personal funcionario, en las dependencias del Gabinete de Comunicación, donde se le ha adscrito su puesto de trabajo: la mesa y silla, el equipo informático y las tareas de redacción diarias.

La sección sindical denuncia que esta situación vulnera de forma flagrante el Estatuto Básico del Empleado Público, que en el artículo 12.1 concreta que el trabajo del personal eventual se debe limitar a la realización de funciones “expresamente calificadas como de confianza o de asesoramiento especial”, y el artículo 87.i especifica que solo podrán realizar funciones de “asesoramiento político”. En la misma línea, el hecho de que la asesora ejerza las funciones propias del personal funcionarial va en contra del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno, que dice que en ningún caso podrá “realizar otras tareas reservadas a los funcionarios”.

Además, en la práctica, también se está vulnerando el capítulo I del EBEP en cuanto al sistema de acceso a la función pública, que obliga a superar un proceso de selección, y a regirse por los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. STAS Intersindical considera también que, con esta actuación, se está vulnerando la bolsa de trabajo existente en el Ayuntamiento de València, que es el sistema válido para la contratación de empleados públicos y para cubrir de forma rápida la vacante.

Del mismo modo, esta actuación pone en peligro la calidad del servicio público, dado que la asesora, que se ocupa de redactar noticias, trabaja por la imagen Grupo Municipal Popular y no por la de la institución del Ayuntamiento, que no tiene adscripción política, trabajo que debe quedar en manos del personal funcionario de la casa.
Igualmente, esta sección sindical quiere saber qué recursos públicos, como correos corporativos institucionales, servidores informáticos de los departamentos municipales, y plataformas de gestión reservadas a funcionarios le han sido activadas, y si tiene acceso a datos de carácter personal reservados únicamente para ser gestionados por el personal trabajador público.

Por último, STAS Intersindical le ha solicitado a la concejala de Personal que dé las órdenes oportunas para poner fin a esta situación de forma inmediata al tratarse de un hecho inédito y muy grave.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

Relacionat