L’ALCALDE D’ALMÀSSERA PERDURA EN LA SEUA IL•LEGALITAT.

Ajuntament d’Almàssera

L’ALCALDE D’ALMÀSSERA PERDURA EN LA SEUA IL•LEGALITAT.

Continua la concessió de productivitats nominals, il•legals i sense criteri objectiu.

Administrador Local

dimecres 20 desembre 2017 22:08 h

El Senyor Puchades, des de la seua arribada a l'alcaldia, ha estat aprovant productivitats a determinat personal sense cap criteri objectiu i al marge de la legalitat vigent, com reflecteixen tots els informes desfavorables de la Intervenció Municipal que acompanyen als Decrets d'Alcaldia que aproven la concessió de les citades productivitats, informes que el Sr. Puchades ignora sistemàticament
Així mateix, s’ignora i contravé a ell mateix en ignorar i incomplir l'acord plenari de l'Ajuntament d'Almàssera (1 de març de 2016), el qual va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup municipal Almàssera Si Pot, instant al govern Municipal a la redacció d'un reglament per a regular els complements de productivitat, d’acord amb els preceptes que determina la llei, i al cessament del pagament de productivitats des de la data de l'acord.
El Sr. Puchades en una Comissió Informativa d'Hisenda, i davant el representant sindical de STAS Intersindical Valenciana, va justificar la concessió d'aquestes productivitats en “criteris objectius” per la necessitat de pal•liar els salaris més baixos i a qui s’ho ha merescut, afirmacions que suposen una falta de respecte a la resta de la plantilla que, consegüentment amb les afirmacions del Sr. Alcalde, necessàriament ha de rebre una generosa retribució i no merèixer aquesta recompensa.
A hores d’ara, el reglament segueix sense estar redactat, les productivitats continuen pagant-se tots els mesos, i això, malgrat les reiterades denúncies dels representants sindicals en l'Ajuntament d'Almàssera, els informes desfavorables de la Intervenció Municipal i l'Acord Plenari.
Durant aquest temps s'han arribat a abonar quanties superiors als 1000 euros. Tan sols en el mes de setembre de 2017 es van abonar 5100 euros en productivitat, més 3854 euros en hores extres i serveis extraordinaris, malgrat l'informe desfavorable emès per Intervenció per no ajustar-se a llei i falta de motivació en la concessió de les quanties acordades per al seu abonament.
Per tot el que hem explicat, STAS Intersindical en l'Ajuntament d'Almàssera, mitjançant el seu Delegat de Personal, vol denunciar l’incompliment sistemàtic de la llei i dels acords plenaris per part de Ramón Puchades, Alcalde d'Almàssera, qui amb la seua actitud clientelar, el seu opac procedir i el seu incompliment manifest de la legalitat vigent, està generant un greu problema a l'Ajuntament d'Almàssera, al temps que genera un gran malestar entre el personal, al qual està perjudicant greument.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR