Ajuntament de València

NEGOCIACIÓ CONVENI LABORAL

Propostes d'incorporació i millora del text

01 / 03 / 2024 | STAS - Ajuntament de ValènciaEn l'última taula del personal laboral es va acordar iniciar la negociació del pròxim acord del personal funcionari i laboral de mode conjunt.

Com és la nostra sorpresa que en la primera reunió de treball se'ns diu que és només per a personal funcionari impedint la nostra participació al·legant que no tenim la suficient representació, i que el conveni del personal laboral es negociarà de mode independent.

No és comprensible esta postura en una administració pública on s'han de racionalitzar els recursos públics, que duplica els fòrums de negociació per a uns textos que, en un alt percentatge, són idèntics.

Atés que no s'ha constituït plataforma sindical, com s'ha fet sempre en anteriors negociacions, pel silenci dels sindicats UGT, CSIF i CCOO ni permetre la constitució d'una taula conjunta on poder treballar i participar en la negociació, fem publica les nostres propostes per als convenis de personal funcionari i laboral.CARRERA PROFESSIONAL.

• Des de STAS Intersindical entenem que la carrera ha d'aplicar-se a tot el personal treballador públic en funció de la seua antiguitat en esta o una altra administració, no obstant això, vistes les sentències judicials que no donen viabilitat a esta proposta, com menys s'ha de corregir l'actual desigualtat de tracte existent en l'article 60 quater del nostre reglament de carrera amb la inclusió del personal de nou ingrés per torn lliure o permuta.

L'actual reglament només reconeix la progressió aconseguida en la carrera professional en la seua administració d'origen o de no tindre carrera l'enquadrament en el GDP 1, al personal procedent d'una altra administració que accedisca per concurs de mèrits o per lliure designació i no a la resta de personal que accedisca per altres sistemes i en igual condicions.

En aplicació d'esta proposta al personal que ja estiga treballant en este ajuntament i es trobe en esta situació, se li sumarien els anys de servici prestats a l'ajuntament de València als anys de carrera professional de la seua administració d'origen o com menys al GDP 1, enquadrant-se en el GDP i nivell que els corresponguera.

• Creació d'un nou grau (GDP 5).

• Augment lineal dels imports de la carrera professional per a tots els GDP inclòs el GDP d'entrada o GDP 0.

• Establir acords de reciprocitat amb les administracions que ja tenen carrera professional com a administracions autonòmiques com Generalitat Valenciana, Govern Illes Balears o municipals com Sagunt, diputació de València etc.HORARI I JORNADA.

• Augmentar la flexibilitat d'entrada i eixida ampliant l'hora d'entrada a les 7 hores i el d'eixida fins a les 17 hores.

• Aplicació de l'article 37.9 de l'E.T. en matèria de conciliació familiar que concedix 4 dies per a cura de familiars i convivents.

• Permís parental retribuït de 8 setmanes de l'articule 48 del TREBEP sense disminució d'havers.

• Establir un nombre de dies de lliure disposició que es podrien gaudir per hores.

• Recuperació dels dos dies de pont.

• Recuperació del permís de 10 dies per antiguitat (25 anys)

• Permetre a les prefectures de secció el teletreball i ampliar el teletreball a col·lectius que en l'actualitat el tenen restringit.RETRIBUCIONS.

Inspectors tributaris: reconversió del nivell 18 al 22.

Educadores infantils: conversió al grup B i adequació econòmica de les seues retribucions al nou grup.

Inspectors i Oficials d'Obres i Servici del Servici d'Inspecció: abonament del complement per major complexitat.

Inspectors i Oficials de la sala de control de trànsit: Abonament d'un complement per funcions impròpies.

Banda Municipal de València: abone complement per cessió d'instrument particular igual que ho té l'Orquestra de València.

• Augment del concepte d'atenció al públic.

Personal de padró: Valoració de la penúria en el lloc de treball i per la seua difícil cobertura voluntària.

• Incrementar el valor econòmic dels conceptes treball per torns i festivitat i actualitzar-los als grups de complement competencial que corresponga

• Actualització de les quanties per prestacions socials, permetre mes d'una sol·licitud a l'any i obrir els conceptes com a ajudes per assistència a fisioteràpia o psicologia que solen vindre motivades per les càrregues de treball suportades en esta administració.

• Establir clàusules i compromisos per a evitar i penalitzar els retards en l'abonament de quantitats econòmiques pendents.POLICIA LOCAL.

Agents: complement competencial del 18 al 20.

• Incrementar del valor econòmic de la nocturnitat pel seu caràcter voluntari en 100 euros mes.

• Creació de les especialitats (Atestats, POLO/CISE, Galeria de tir, GAMMA…) i compensació econòmica pel seu component d'especialitat.RECURSOS HUMANS.

• Impulsar la promoció interna a totes les categories i de mode continuat.

• Establir mecanismes més enllà de la promoció interna, com el curs per a personal amb una antiguitat de més de 10 anys, per a la promoció de tot el personal auxiliar administratiu a administratiu.

• Incloure la jubilació parcial en el conveni a l'espera de l'acord que permeta esta modalitat al personal funcionari.PERSONAL LABORAL.

• Anul·lar la disposició addicional quarta que anul·la l'accés del personal laboral temporal (plans d'ocupació, ENCUJU, EMCORP, …) entre altres, a les ajudes socials.

• Desenvolupament de l'article 75, creant el registre de personal laboral temporal que facilite la contractació de persones que hi haja treball a l'ajuntament de valència com a personal temporal.

• Valoració del temps treballat com a personal laboral temporal a l'efecte de la valoració com a mèrits.

• Jubilació parcialAgraïm a totes les persones que ens van fer arribar les seues propostes i inquietuds a través del correu electrònic, en persona o mitjançant l'enquesta.

Esperem que la resta d'organitzacions sindicals siguen sensibles amb les vostres demandes.

Per part nostra seguirem treballat per millorar les nostres condicions de treball, a més de la presència en la MGN hi ha altres modes de reivindicar millores laborals.


----------


En la última mesa del personal laboral se acordó iniciar la negociación del próximo acuerdo del personal funcionario y laboral de modo conjunto.

Cual es nuestra sorpresa que en la primera reunión de trabajo se nos dice que es solo para personal funcionario impidiendo nuestra participación alegando que no tenemos la suficiente representación, y que el convenio del personal laboral se negociará de modo independiente.

No es entendible esta postura en una administración pública donde se deben racionalizar los recursos públicos, que duplica los foros de negociación para unos textos que, en un alto porcentaje, son idénticos.

Dado que no se ha constituido plataforma sindical, como se ha hecho siempre en anteriores negociaciones, por el silencio de los sindicatos UGT, CSIF y CCOO ni permitir la constitución de una mesa conjunta donde poder trabajar y participar en la negociación, hacemos publica nuestras propuestas para los convenios de personal funcionario y laboral.CARRERA PROFESIONAL.

• Desde STAS Intersindical entendemos que la carrera debe aplicarse a todo el personal trabajador público en función de su antigüedad en esta u otra administración, sin embargo, vistas las sentencias judiciales que no dan viabilidad a esta propuesta, cuanto menos se debe corregir la actual desigualdad de trato existente en el artículo 60 quater de nuestro reglamento de carrera con la inclusión del personal de nuevo ingreso por turno libre o permuta.

El actual reglamento solo reconoce la progresión alcanzada en la carrera profesional en su administración de origen o de no tener carrera el encuadramiento en el GDP 1, al personal procedente de otra administración que acceda por concurso de méritos o por libre designación y no al resto de personal que acceda por otros sistemas y en igual condiciones.

En aplicación de esta propuesta al personal que ya esté trabajando en este ayuntamiento y se encuentre en esta situación, se le sumarian los años de servicio prestados en el ayuntamiento de València a los años de carrera profesional de su administración de origen o cuanto menos al GDP 1, encuadrándose en el GDP y nivel que les correspondiera.

• Creación de un nuevo grado (GDP 5).

• Aumento lineal de los importes de la carrera profesional para todos los GDP incluido el GDP de entrada o GDP 0.

• Establecer acuerdos de reciprocidad con las administraciones que ya tienen carrera profesional como administraciones autonómicas como Generalitat Valenciana, Govern Illes Balears o municipales como Sagunto, diputación de València etc.HORARIO Y JORNADA.

• Aumentar la flexibilidad de entrada y salida ampliando la hora de entrada a las 7 horas y el de salida hasta las 17 horas.

• Aplicación del artículo 37.9 del E.T. en materia de conciliación familiar que concede 4 días para cuidado de familiares y convivientes.

• Permiso parental retribuido de 8 semanas del articulo 48 del TREBEP sin disminución de haberes.

• Establecer un número de días de libre disposición que se podrían disfrutar por horas.

• Recuperación de los dos días de puente.

• Recuperación del permiso de 10 días por antigüedad (25 años)

• Permitir a las jefaturas de sección el teletrabajo y ampliar el teletrabajo a colectivos que en la actualidad lo tienen restringido.RETRIBUCIONES.

Inspectores tributarios: reconversión del nivel 18 al 22.

Educadoras infantiles: conversión al grupo B y adecuación económica de sus retribuciones al nuevo grupo.

Inspectores y Oficiales de Obras y Servicio del Servicio de Inspección: abono del complemento por mayor complejidad.

Inspectores y Oficiales de la sala de control de tráfico: Abono de un complemento por funciones impropias.

Banda Municipal de València: abono complemento por cesión de instrumento particular al igual que lo tiene la Orquesta de València.

• Aumento del concepto de atención al público.

Personal de padrón: Valoración de la penosidad en el puesto de trabajo y por su difícil cobertura voluntaria.

• Incrementar el valor económico de los conceptos turnicidad y festividad y actualizarlos a los grupos de complemento competencial que corresponda

• Actualización de las cuantías por prestaciones sociales, permitir mas de una solicitud al año y abrir los conceptos como ayudas por asistencia a fisioterapia o psicología que suelen venir motivadas por las cargas de trabajo soportadas en esta administración.

• Establecer clausulas y compromisos para evitar y penalizar los retrasos en el abono de cantidades económicas pendientes.POLICÍA LOCAL.

Agentes: complemento competencial del 18 al 20.

• Incrementar del valor económico de la nocturnidad por su carácter voluntario en 100 euros mes.

• Creación de las especialidades (Atestados, POLO/CISE, Galería de tiro, GAMA…) y compensación económica por su componente de especialidad.RECURSOS HUMANOS.

• Impulsar la promoción interna a todas las categorías y de modo continuado.

• Establecer mecanismos más allá de la promoción interna, como el curso para personal con una antigüedad de más de 10 años, para la promoción de todo el personal auxiliar administrativo a administrativo.

• Incluir la jubilación parcial en el convenio a la espera del acuerdo que permita dicha modalidad al personal funcionario.PERSONAL LABORAL.

• Anular la disposición adicional cuarta que anula el acceso del personal laboral temporal (planes de empleo, ENCUJU, EMCORP, …) entre otras, a las ayudas sociales.

• Desarrollo del artículo 75, creando el registro de personal laboral temporal que facilite la contratación de personas que haya trabajo en el ayuntamiento de valencia como personal temporal.

• Valoración del tiempo trabajado como personal laboral temporal a efectos de la valoración como méritos.

• Jubilación parcialAgradecemos a todas las personas que nos hicieron llegar sus propuestas e inquietudes a través del correo electrónico, en persona o mediante la encuesta.

Esperamos que el resto de organizaciones sindicales sean sensibles con vuestras demandas.

Por nuestra parte seguiremos trabajado por mejorar nuestras condiciones de trabajo, además de la presencia en la MGN hay otros modos de reivindicar mejoras laborales.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

Relacionat