Diputació de València

OTRO ASALTO A NUESTRA NOMINA

Un año mas vuela nuestro dinero.

28 / 01 / 2020 | Administrador LocalEl pasado mes de diciembre hemos tenido el súper reparto de pasta en la modificación de la RPT. Hay otro tema importante que han intentado que pase discretamente desapercibido en estas vacaciones de navidad, “el incremento retributivo adicional del 0’3%” del 2019, de este tema hablaremos.

En definitiva nuestros amigos de los sindicatos tradicionales y la empresa han negociado que el incremento de la masa salarial del 0’3% del 2019, (este año son 212.000 €) por acuerdo entre estas almas caritativas, este dinero no repercutirá en las nóminas de todos los trabajadores/as, sino que quedara depositado en el capítulo I (personal), para la futura carrera profesional. El caso del profesorado es más sangrante, en la vida han tenido una subida salarial, este es el segundo año consecutivo que les quitan dinero del 0,3%. (Ver tabla)

Vamos hacer un poco de historia de cómo nos han requisado el dinero de nuestra nomina, con el cuento de la masa salarial:

1. Fondo de pensiones. Se constituyó con dinero que se quitó a nuestra nomina (36 € mensuales por trabajador). En el 2012 suspendieron la aportación, pero no la reingresaron en la nómina. Hemos perdido más de 3.500€ por trabajador/a y la empresa tiene más de 3’5 M. € en el saco. La jerarquía de UGT y CCOO y el BBVA continúan ganado dinero con nuestro plan, sin gestionar nada.

2. Los 168.000€ del 0’3% que nos quitaron hace un año del 2018, para repartir entre el colectivo de dedicación ordinaria, ante su incapacidad de negociar nada para ellos. Está perdida en la nómina es acumulativa año tras año.

Mirar el anexo final de la nota. Esta la tabla en donde se especifica el dinero que nos han sustraído en el 2018 y el 2019. En los próximos 5 años nos supondrá la pérdida más de un millón de euros del 0,3% del 2019, y de 850.000 del 0,3% del 2018. Este es el sistema de saqueo silencioso de nuestra nomina, si añadimos la pasta sustraída del fondo de pensiones, el total más de 5 M. €. Poco a poco nos limpian.

Este equipo negociador debe de pensar que estamos chupándonos el dedo, dejan nuestra pasta depositada en el capítulo I, ¡con el peligro que tienen! La Intersindical no está de acuerdo con la medida:

1. La justificación de los sindicatos para quitarnos el dinero de la nómina es
: “dotar económicamente la Carrera Profesional”. La carrera deberían de haberla negociado hace 10 meses cuando firmaron el Convenio-Acuerdo. Deben de dejar de contarnos mentiras y fantasías de adolescentes. ¿Alguien se cree que el equipo de gobierno con un Convenio-Acuerdo recién firmado va a negociar otra vez la Carrera Profesional? Tú tururú.

2. La carrera Profesional es un concepto retributivo nuevo, que se tiene que dotar con pasta nueva. ¿Qué clase de negociación es el quitar dinero de las nóminas (0’3% de 2019), que es nuestro para dotar la futura carrera profesional? ¡La empresa aplaude! Le sale gratis. Una gran negociación.

3. El robo de los 212.000€ de este año es acumulativo año tras año junto con su revalorizaciones, al final serán varios millones de euros, como en el fondo de pensiones.

4. Nos dicen que los 212.000 que nos han quitado, están depositados en la caja del el Capítulo I (personal). ¿nos podemos fiar que no desaparezca la pasta? En las cajas estaban los políticos y los sindicados tradicionales y al final no quedo ni la caja. ¿podrían coger nuestro dinero y gastarlo para arreglar a cuatro amigos? Aunque sea sin unanimidad, como les gusta a los compis sindicales.

Para la Intersindical ese dinero es nuestro y se tiene que abonar en nuestras nominas a cada uno/a él % que le pertenezca. Los compañeros de los sindicatos tradicionales que se dejen de vender humo, si han sido incapaces de negociar la carrera profesional que se callen, y que no nos requisen nuestra pasta para tapar su fracaso. Con nuestro dinero queremos, transparencia y participación. ¡REFERENDUN YA!UN ALTRE ASSALT A NOSTRA NOMINA

El mes de desembre passat hem tingut el súper repartiment de pasta en la modificació de l`OOP. Hi ha un altre tema important que han intentat que passe discretament desapercebut en aquestes vacances de nadal, “l'increment retributiu addicional del 0’3%” del 2019, d'aquest tema parlarem.

En definitiva els nostres amics dels sindicats tradicionals i l'empresa han negociat que l'increment de la massa salarial del 0’3%” del 2019, (enguany són 212.000 €) per acord entre aquestes ànimes caritatives, aquests diners no repercutirà en les nòmines de tots els treballadors/as, sinó que quedara depositat en el capítol I (personal), per a la futura carrera professional. El cas del professorat és més sagnant, en la vida han tingut una pujada salarial, aquest és el segon any consecutiu que els lleven diners del 0,3%. (Veure taula)

Anem fer una mica d'història de com ens han requisat els diners de nostra nomina, amb el conte de la massa salarial:

1. Fons de pensions. Es va constituir amb diners que es va llevar a nostra nomina (36 € mensuals per treballador). En el 2012 van suspendre l'aportació, però no la van reingressar en la nòmina. Hem perdut més de 3.500€ per treballador/a i l'empresa té més de 3’5 M. € en el sac. La jerarquia d'UGT i CCOO i el BBVA continuen guanyats diners amb el nostre pla, sense gestionar res.

2. Els 168.000€ del 0’3% que ens van llevar fa un any del 2018, per a repartir entre el col·lectiu de dedicació ordinària, davant la seua incapacitat de negociar res per a ells. Està perduda en la nòmina és acumulativa any rere any.

Mirar l'annex final de la nota. Aquesta la taula on s'especifica els diners que ens han sostret en el 2018 i el 2019. En els pròxims 5 anys ens suposarà la pèrdua més d'un milió d'euros del 0,3% del 2019, i de 850.000 del 0,3% del 2018. Aquest és el sistema de saqueig silenciós de nostra nomina, si afegim la pasta sostreta del fons de pensions, el total més de 5 M. €. A poc a poc ens netegen.

Aquest equip negociador ha de pensar que estem xuplant-nos el dit, deixen la nostra pasta depositada en el capítol I, amb el perill que tenen! La Intersindical no està d'acord amb la mesura:

1. La justificació dels sindicats per a llevar-nos els diners de la nòmina és: “dotar econòmicament la Carrera Professional”. La carrera haurien d'haver-la negociat fa 10 mesos quan van signar el Conveni-Acord. Han de deixar d'explicar-nos mentides i fantasies d'adolescents. Algú es creu que l'equip de govern amb un Conveni-Acord recentment signat negociarà una altra vegada la Carrera Professional? Tu tururú.

2. La carrera Professional és un concepte retributiu nou, que s'ha de dotar amb pasta nova. Quina classe de negociació és el llevar diners de les nòmines (0’3% de 2019), que és el nostre per a dotar la futura carrera professional? L'empresa aplaudeix! Li ix gratis. Una gran negociació.
3. El robatori dels 212.000€ d'enguany és acumulatiu any rere any juntament amb la seua revaloracions, al final seran diversos milions d'euros, com en el fons de pensions.

4. Ens diuen que els 212.000 que ens han llevat, estan depositats en la caixa de l'el Capítol I (personal). ens podem fiar que no desaparega la pasta? En les caixes estaven els polítics i els sindicats tradicionals i al final no tranquil ni la caixa. podrien agafar els nostres diners i gastar-lo per a arreglar a quatre amics? Encara que siga sense unanimitat, com els agrada als *compis sindicals.

Per a la Intersindical aqueixos diners són nostres i s'ha d'abonar en nostres nomines a cadascun/a ell % que li pertanga. Els companys dels sindicats tradicionals que es deixen de vendre fum, si han sigut incapaços de negociar la carrera professional que callen, i que no ens requisen la nostra pasta per a tapar el seu fracàs. Amb els nostres diners volem, transparència i participació. *REFERENDUN JA!  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

Relacionat