Ajuntament de València

REUNIÓ AMB LA REGIDORA DE PERSONAL

Dins de una ronda de reunions amb les organitzacions sindicals

03 / 07 / 2023 | Administrador Local


STAS Intersindical s'ha reunit aquest dilluns amb la regidora de Personal dins de la ronda d'entrevistes que està tenint amb les organitzacions sindicals presents en la corporació.

La secció sindical hem elaborat i presentat un document amb les principals reivindicacions i inquietuds del personal:

1. Respecte a les reduccions de jornada s'ha sol·licitat atenga les al·legacions presentades a l'anul·lació de les mateixes i restaure les reduccions vigents a 31 de maig i inicie un període de negociació per a establir la nova regulació. D'igual manera se li ha exigit el compliment del compromís adquirit per l'anterior corporació i procedisca a la devolució de les hores que de 2012 a 2015 es van deixar de gaudir.

2. Sobre la carrera professional hem exposat la problemàtica amb el personal de nou ingrés amb antiguitat en la funció pública i l'arbitrària aplicació del reglament per a afavorir al personal que ingressa per lliure designació en detriment de la resta d'opcions d'ingrés (permutes, mobilitat o ingrés lliure amb antiguitat en una altra administració) a l'hora d'enquadrar al personal en el GDP que segons la seua antiguitat li corresponga i sol·licitat se'l reconega a tot el personal amb independència de la seua modalitat d'ingrés.

Dins del mateix s'ha sol·licitat la reconfiguració del GPD inicial perquè puga augmentar-se la seua retribució.

3. També hem exposat la històrica reivindicació dels auxiliars administratius, sol·licitant s'articulen els mecanismes per a la seua promoció a la categoria d'administratius.

4. La necessitat d'un acord de Mesa per a establir un mínim percentatge en les convocatòries per a promoció interna. Així com que les places de millora d'ocupació es convoquen totes per concurs oposició.

5. S'ha denunciat l'actual retard en els abonaments pendents per diferents conceptes que en alguns supòsits sobrepassa l'any.

6. En Policia Local, valorem molt positivament l'anunci de 600 noves places d'agent, però això requereix, més si cap, la necessitat d'adequar la plantilla buscant l'equilibri entre comandaments existents i els agents.

Per això, atesa la urgència de cobrir les escales amb més dèficit en PLV seria recomanable tornar a impulsar les millores d'Intendent i Comissari, processos que van ser iniciats i posteriorment paralitzats per l'anterior corporació sense cap justificació i en paral·lel treballar en l'aprovació de les bases corresponents per a traure a oposició les vacants que es relacionen a dalt amb la finalitat de donar estabilitat al cos de la PLV, en referència a la cadena de comandaments respecte als agents existents en plantilla.

7. Li hem recordat la necessitat d'un reglament de bosses que aclarisca i regule les mateixes.

8. Que s'atenguen totes aquelles categories amb dèficit estructural de places com a subalterns d'educació o biblioteques.

9. Hem sol·licitat que s'amplien els llocs de teletreball.

A més d'aquestes qüestions i altres se li ha preguntat per la seua posició davant les convocatòries de consolidació, informant que estaven convocades i anirien veient la seua evolució.

Sobre la implementació dels permisos introduïts pel Reial decret 5/2023 que modifica els permisos per malaltia o accident entre altres, ens indiquen l'estan estudiant.

Agrair a la Regidora de Personal, Julia Climent i a la Cap del Servei de Personal, Vanessa Espinosa, l'oportunitat de poder manifestar-los les diferents reivindicacions i problemàtiques del personal.


--------------------


STAS Intersindical se ha reunido este lunes con la concejala de Personal dentro de la ronda de entrevistas que está teniendo con las organizaciones sindicales presentes en la corporación.

La sección sindical hemos elaborado y presentado un documento con las principales reivindicaciones e inquietudes del personal:

1. Respecto a las reducciones de jornada se ha solicitado atienda las alegaciones presentadas a la anulación de las mismas y restaure las reducciones vigentes a 31 de mayo e inicie un periodo de negociación para establecer la nueva regulación. De igual modo se le ha exigido el cumplimiento del compromiso adquirido por la anterior corporación y proceda a la devolución de las horas que de 2012 a 2015 se dejaron de disfrutar.

2. Sobre la carrera profesional hemos expuesto la problemática con el personal de nuevo ingreso con antigüedad en la función pública y la arbitraria aplicación del reglamento para favorecer al personal que ingresa por libre designación en detrimento del resto de opciones de ingreso (permutas, movilidad o ingreso libre con antigüedad en otra administración) a la hora de encuadrar al personal en el GDP que según su antigüedad le corresponda y solicitado se le reconozca a todo el personal con independencia de su modalidad de ingreso.

Dentro del mismo se ha solicitado la reconfiguración del GPD inicial para que pueda aumentarse su retribución.

3. También hemos expuesto la histórica reivindicación de los auxiliares administrativos, solicitando se articulen los mecanismos para su promoción a la categoría de administrativos.

4. La necesidad de un acuerdo de Mesa para establecer un mínimo porcentaje en las convocatorias para promoción interna. Así como que las plazas de mejora de empleo se convoquen todas por concurso-oposición.

5. Se ha denunciado el actual retraso en los abonos pendientes por diferentes conceptos que en algunos supuestos sobrepasa el año.

6. En Policía Local, valoramos muy positivamente el anuncio de 600 nuevas plazas de agente, pero ello requiere, más si cabe, la necesidad de adecuar la plantilla buscando el equilibrio entre mandos existentes y los agentes.

Por ello, atendiendo a la premura de cubrir las escalas con más déficit en PLV sería recomendable volver a impulsar las mejoras de Intendente y Comisario, procesos que fueron iniciados y posteriormente paralizados por la anterior corporación sin justificación alguna y en paralelo trabajar en la aprobación de las bases correspondientes para sacar a oposición las vacantes que se relacionan arriba con la finalidad de dar estabilidad al cuerpo de la PLV, en referencia a la cadena de mandos respecto a los agentes existentes en plantilla.

7. Le hemos recordado la necesidad de un reglamento de bolsas que aclare y regule las mismas.

8. Que se atiendan todas aquellas categorías con déficit estructural de plazas como subalternos de educación o bibliotecas.

9. Hemos solicitado que se amplíen los puestos de teletrabajo.

Además de estas cuestiones y otras se le ha preguntado por su posición ante las convocatorias de consolidación, informando que estaban convocadas e irían viendo su evolución.

Sobre la implementación de los permisos introducidos por el Real Decreto 5/2023 que modifica los permisos por enfermedad o accidente entre otros, nos indican lo están estudiando.

Agradecer a la Concejala de Personal, Julia Climent y a la Jefa del Servicio de Personal, Vanessa Espinosa, la oportunidad de poder manifestarles las diferentes reivindicaciones y problemáticas del personal.  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

Relacionat