COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT EXTRAORDINARI 21/04/2022

Recomanacions utilització mascareta

21 / 04 / 2022 | STAS - Ajuntament de València ajuntament de valènciaUs comuniquem el tractat hui en el Comité de Seguretat i Salut que s'ha celebrat hui de manera extraordinari sobre ús de les màscares en l'àmbit laboral del nostre ajuntament.
1. S'informa que tots els serveis disposaran d'estoc de màscares fins a finals de juny.
2. Ús obligatori de màscara en llocs que estableix l'RD:
2.1 Servei Salut Laboral.
2.2 Instal·lacions i atencions sociosanitàries de l'Àrea de benestar social.

Afegim:
El Servei de Prevenció considera, a criteri tècnic, deixar obligatori l'ús de la màscara a l'interior dels vehicles municipals d'ús compartit i a més, en les actuacions i atencions domiciliàries.

Recomanacions en l'ús de la màscara:
- Quan el personal present alguna afecció respiratòria o febrícula.
- En llocs que no es puga mantindre distància de 1,5 m durant més de 15 minuts.

Les mampares es deixaran com a elements de protecció.
S'eliminarà el pla de contingència publicat en la intranet.

En aquests dies, la Corporació donarà coneixement d'aquestes mesures a través de la publicació d'una circular en la intranet municipal.
Totes aquestes mesures es revisaran al juny llevat que prèviament es publique normativa que obligue a efectuar canvis abans d'aquesta data.


Circular ùs de la màscara en el personal municipal-------------------

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EXTRAORDINARIO 21/04/2022
Os comunicamos lo tratado hoy en el Comité de Seguridad y Salud que se ha celebrado hoy de manera extraordinario sobre uso de las mascarillas en el ámbito laboral de nuestro ayuntamiento.
1. Se informa que todos los servicios dispondrán de stock de mascarillas hasta finales de junio.
2. Uso obligatorio de mascarilla en lugares que establece el RD:
2.1 Servicio Salud Laboral.
2.2 Instalaciones y atenciones sociosanitarias del Área de bienestar social.

Añadimos:
El Servicio de Prevención considera, a criterio técnico, dejar obligatorio el uso de la mascarilla en el interior de los vehículos municipales de uso compartido y además, en las actuaciones y atenciones domiciliarias.

Recomendaciones en el uso de la mascarilla:
- Cuando el personal presente alguna afección respiratoria o febrícula.
- En lugares que no se pueda mantener distancia de 1,5 m durante más de 15 minutos.

Las mamparas se dejarán como elementos de protección.
Se eliminará el plan de contingencia publicado en la intranet.

En estos días, la Corporación dará conocimiento de estas medidas a través de la publicación de una circular en la intranet municipal.
Todas estas medidas se revisarán en junio salvo que previamente se publique normativa que obligue a efectuar cambios antes de esta fecha.


Circular ùs de la màscara en el personal municipal