Acord sobre règim de gaudi de vacances i dies de permís? No, gràcies

La sorpresa de la convocatòria és aquesta proposta d'Acord, ja que no se n'ha parlat en les meses tècniques (fins a quatre) que s'han mantingut en les darreres setmanes. Modifica a pitjor el que disposa el Decret 175/2006.

12 / 03 / 2013 | Intersindical vacances permisos mesa sectorial funció pública decret


L'acord diu adaptar-se al Reial Decret Llei 20/2012, de Rajoy, i el Decret Llei 6/2012, de Fabra, i pretén compensar algunes retallades amb alguna concessió.
La valoració d'Intersindical Valenciana és que es tracta d'una nova manifestació de la doctrina del xoc: fer-nos patir una bona dosi de repressió dels nostres drets per a després donar-nos una compensació xicoteta que siga contemplada amb alleujament i acceptada amb agraïment.

Francament, i com deia l'acudit, " ¡madrecita, que me quede como estoy!!". Per a signar este acord, que es confiten els cinc dies de gaudi independent i que deixen estar el Decret 175/2006, que és molt millor que aquesta proposta.

No obstant, ens remitim a la vostra opinió en las assemblees.

Us ho detallem a continuació (en cursiva el text de la proposta d'Acord):

a. El personal funcionari tindrà dret a gaudir durant cada any natural, d'unes vacances retribuïdes de, almenys, 22 dies hàbils, (...).

>> És una disposició que s'adapta al RDL 20/2012, amb un enigmàtic "almenys". L'actual D175/2006 diu:

Art. 46.1. El personal tindrà dret a gaudir, durant cada any complet de servei actiu, d’un mes natural de vacances retribuïdes o de 22 dies hàbils, si es prenen fraccionades.

b. Almenys la meitat dels dies de vacances anuals, hauran de ser gaudits durant els mesos de juliol i agost, excepte necessitats del servei degudament acreditades.

>> Ara, solament és preferentment i també s'inclou juny i setembre: Art. 47.1. Les vacances anuals retribuïdes podran gaudir-se al llarg de tot l’any a petició del personal, si bé, preferentment, en el període de juny a setembre.

c. Les vacances es gaudiran en periodes mínims de 5 dies hàbils consecutius.

>> Ara són set dies naturals, la qual cosa és més beneficiosa per al personal, ja que permet agafar setmanes amb festius: Art. 46.1. in fine ... podran gaudir-se en períodes, sense que cap siga inferior a set dies naturals consecutius.

d. Això no obstant, 5 días del total de las vacances que corresponguen, podran gaudir-se de forma independent, sense que resulte d'aplicació les limitacions previstes en les lletres b) i c).

>> Única part de la proposta d'acord que suposa un canvi a millor. Però no ens dóna cap dia nou de permís, simplement permet gaudir les teues vacances de la forma que tu vulgues. Poca cosa comparat amb el que retallen.

2. Quan els dies 24 i 31 de desembre, exents d'assistència al treball, coincidisquen en festiu, dissabte o dia no laborable, es concediran dos dies de permís. Així mateix, cada any natural, i com a màxim, es concedirà un dia de permís quan alguna o algunes festivitats laborals d'àmbit nacional de caràcter retribuït, no recuperable i no sustituible per les Comunitats Autònomes, coincidisquen amb dissabte en eixe any.

>> La primera part està bé, però ja ens ho reconeixia el Decret 175/2006. La segona part limita injustificadament el que el Decret 175/2006 ja ens reconeix en l'article 6: el dret a un còmput anual de la jornada. Tampoc es reconeix el dret a compensar els dies exents d'anar al treball per la setmana de festes que caiguen en dissabte, diumenge o festa, com enguany el 18 de març i 23 de juny. Amb açò, no ens donarien un dia com a màxim, sinó tots els que calguen per a que totes i tots treballem les mateixes hores a l'any.

Acord de Mesa Sectorial de Funció Pública sobre règim de gaudi de vacacions i dies de permís
Els documents de l'Administració per als altres punts de la Mesa Sectorial (consulteu l'opinió d'Intersindical Valenciana):

Projecte de Decret /2013, de desembre, del Consell, de classificació dels llocs de treball, i aprovació de les relacions de llocs de treball Borrador de Plan de Ordenación del personal para las Oficinas PROP