EL VALENCIÀ, UNA LLENGUA DE MÀXIMS.

En l'actualitat vivim un moment històric al voltant de la nostra llengua, el valencià, dins de l'administració de la Generalitat. Ara per ara, presenciem un debat a diferents nivells, on es decidirà més prompte que tard, la presència de la llengua pròpia de l'administració valenciana. El Consell i els diferents agents socials tenen la responsabilitat d’atorgar al valencià segons l’estatut, el valor que es mereix en l’àmbit administratiu i burocràtic de la Generalitat

Com a organització sindical arrelada al país i involucrada en els temes amb rellevància social, hem de donar una resposta contundent al debat plantejat a nivell autonòmic. Volem una administració on el valencià siga una llengua postergada, subalterna del castellà i arraconada als espais més propis de la cultura? O volem donar-li el prestigi i l'ús que hauria de tindre una llengua verdaderament cooficial a l'estat, concretament a l'àmbit del País Valencià com es reconeix a l'estatut?

Pel que respecta a la competència lingüística és de domini públic on resideix el debat. Sembla clar que el rovell de l'ou és el nivell exigit als grups funcionarials d'A1 i A2 -tant d'administració general com d'especial-, els quals com a cossos tècnics de la Generalitat han de tindre les eines que permetran vehicular i dotar el valencià del tracte que requereix l’estatus de llengua d’ús normalitzat. En aquest sentit, no hem d'oblidar que són aquests grups funcionarials els encarregats d'articular i desenvolupar els diferents informes, recursos, notificacions, certificats, etc. propis de la Generalitat i que són els principals canals de comunicació amb la ciutadania, així com el mecanisme comunicatiu intern entre el funcionariat de la Generalitat.

Per la qual cosa i sota el nostre parer veiem una disfunció entre la consolidació del valencià com una verdadera llengua de l'administració -equiparable al castellà- i l'exigència d’aquesta competència que considerem necessària. És a dir, estem enviant un missatge contradictori si allò que volem és reivindicar un paper protagonista de la llengua valenciana dins de l'administració, sabent en tot moment que els ciutadans tenen el dret de ser atesos en valencià tant de manera oral com escrita.

Així mateix, considerem que s’ha creat un fals debat o un debat partidista al voltant del nivell competencial exigit als grups més alts del personal funcionari. Posar entrebancs al requisit d'un grau de coneixement mitjà de valencià a les escales funcionarials d'A1 i A2 sembla més propi de governs pretèrits arrelats en un concepte d'estat jacobí que no d'un Consell progressista fruit del consens i el reconeixement dels trets propis i identificatius del nostre territori. Fins i tot es pot percebre com un menyspreu a la llengua, a l'estatut i a la nostra identitat de valencianitat.

Perquè, com pot ser que no demanem la competència lingüística a uns grups funcionarials que s'enfronten a proves selectives de màxima exigència i dificultat, tenint en compte que la prova d'un grau mitjà de valencià és veritablement superable amb un mínim d'estudi? En altres paraules, demanem als opositors un coneixement ampli i exhaustiu de les lleis estatals i autonòmiques, però en canvi els reclamem la llei del mínim esforç arran el valencià? No sembla la millor forma de defensar i reivindicar la llengua ni de donar resposta a allò que s’estableix a l’Estatut d’Autonomia, dins de l'administració.

En aquest sentit, la competència lingüística és necessària per a vehicular la llengua per a l’ús normalitzat dins de l’àmbit de l’administració de la Generalitat i donar resposta al dret de les persones a ser ateses en qualsevol de les llengües oficials, una de les quals, el valencià, necessita el suport per a contrarestar l’endarreriment que pateix després de tants anys de pèrdua d’ús social. Un coneixement de la llengua a nivell estàndard permet desenvolupar les competències de forma escrita i parlada que garanteixen els drets de les persones a triar el valencià com a primera llengua i tal volta, dota l’ús del valencià de la qualitat requerida per a desenvolupar el treball del personal tècnic a càrrec dels serveis de la nostra administració.

A més, pensem que la competència és una condició necessària però no suficient. El títol C1, de grau mitjà, no és un certificat per acreditar-ho únicament i oblidar-ho al calaix, una volta presentat. L'Administració té l'obligació d'implementar mesures més eficients per a incentivar l'ús de la llengua en l'àmbit funcionarial, de ben segur en aquesta qüestió hi ha molt de recorregut, perquè en la pràctica, el castellà continua sent hegemònic, mentre que les lleis garanteixen una protecció especial de les llengües minoritàries.

En definitiva, des d'Intersindical Valenciana reclamem i reivindiquem una llengua de màxims. Una llengua que siga corretja transmissora en l'administració pública valenciana. Una llengua que siga protagonista en els avanços de la nostra societat dins del segle XXI; perquè entenem que és la millor forma de transmetre una herència viva que parteix de les nostres arrels com a poble i que ens identifica com a nacionalitat històrica reconeguda a l’Estatut i a la Constitució espanyola. Queda clar el full de ruta i les línies roges que no podem creuar per no donar una passa enrere en la protecció i respecte de la recuperació del valencià com a llengua.


Rafa Soler
Intersindical Valenciana-STAS.

16 / 06 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva valencià país valencià llenguaResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 31 de 2022


06 / 08 / 2022 | Blai DoménechResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 30 de 2022


30 / 07 / 2022 | Blai DoménechRESUM MESA SECTORIAL 29 DE JULIOL


29 / 07 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Hui hem tingut mesa sectorial per a aprovar el III plan d’igualtat, una xicoteta modificació de l'Ordre 20/2014 i per últim hem donat el vist i plau al barem de mèrits que s’aplicara en els processos d’estabilitats derivat de la aplicació de la llei 20/21 de reducció de la temporalitat.

Com hem dit durant tot aquest process de negociació, aquest model pactat per els sindicats majoritaris i el govern del estat, no es el nostre model, aquest model estabilitza les places no les persones.

En conseqüència, l’administració va traure vora el 60% de les places ocupades por interins (sempre segons les dades aportades per la Direcció General de Funció Publica) mentre que el 40 % restant han sigut les que s’oferiran en aplicació de la llei 20/2021 per a la reducció de la temporalitat.

La proposta d’acord al voltant d’aquest barem s’havia de ratificar o no hui per les organitzacions sindicals. Es important destacar que encara que parega que hem estat molt de temps negociant la realitat es que se'ns han traslladat de «hui per a demà» les propostes de l’administració, la qual cosa no ens porta a una veritable negociació si això afegim que les propostes estaven pràcticament tancades sense molt de marge per a negociar. Amb una voluntat diferent el tema haguera pogut estar resolt en una sola negociació i no en tres com pareix que va a ser al final.

La nostra valoració sobre el barem, no es gens positiu perquè deixa fora moltes persones i no valora la major part de l’experiència amb una limitació dels anys que segons les dades es fa curta, però les persones convocades en assemblea sobirana han manifestat estar a favor i per aquesta raó donarem el nostre vot a favor de la proposta.

D’altra banda, pel que fa a l’aprovació del III Pla d’Igualtat, Intersindical està d’acord amb el treball realitzat per tots els agents de l’administració i per això hem signat l’acord, cal recalcar que una de les coses que més ens sagnava era la mancança d’informació i la lentitud davant els permisos per risc de embaràs, i davant d’això proposarem major difusió del protocol per a que les dones en aquesta situació no es veieren afectades negativament davant la impossibilitat de sol·licitar i fer ús d’un dret estipulat a les normatives corresponents. A més a més, ens pronunciarem i proposarem un permís no recuperable per a les dones amb patologies derivades de la menstruació, proposta denegada perquè encara no disposàvem del marc legal necessari.

Avui des de l’administració ens han proposat pel que fa a la matèria de conciliació, incloure el següent paràgraf: “Així mateix, l'administració de la Generalitat continuarà avançant en la conciliació responsable detectant noves necessitats i realitzant les actuacions necessàries per a implantar millores en aquesta matèria per al seu personal en el moment que la normativa estatal bàsica ho permeta. Deixant la porta oberta per al cas ho haguera normativa legal suficient per tal d’evitar recursos jurídics innecessaris dels tribunals. Per tal causa valorem aquest horitzó de manera positiva davant aquestes i altres situacions que afecten negativament al desenvolupament laboral i personal de les dones en l’àmbit de la GVA i que portarà a una igualtat i a resoldre els entrebancs que ho impedeixen.

Acord_MSFP_III_Pla_Igualtat_firmado.pdf20220729_Acord_MSFP_Barem_firmado.pdf

Resum mesa tècnica per al barem aplicació llei 20/21.


27 / 07 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Ahir dilluns es va reunir la Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial de Función Pública per a tractar el barem dels processos d’estabilització i consolidació de l’ocupació resultant de l’aplicació de la llei 20/21.

Intersindical ha manifestat que aquest no es el model d’estabilització que volíem, perquè no estabilitza les persones en abús sinó els llocs. El model iniciat i negociat a Madrid pels «agents socials recaudatoris» o sindicats majoritaris amb capacitat de negociació a nivell estatal, va a suposar el major ERO de la història de l’administració com ho varem anunciar des d’adés.

A aquesta reunió anaven amb la premissa de no baixar l'experiència per baix dels 20 anys per tal d’afavorir la consolidació de les persones en abús de temporalitat amb més temps d’antiguitat en el lloc. Considerem que aquestes persones que han vist mermades les possibilitats de consolidar han de ser tingudes en compte a l’hora de valorar el total l’experiència. Despres de les propostes d’altres organitzacions sindicals que demanaven abaixar el temps de l’experiencia fins als 12 anys l’administracio va a proposar el 15,6 anys, la qual cosa considerem insuficient.

De la mateixa manera, proposarem que el barem per al temps treballat en altra categoria contara un poc mes amb l’objectiu d’afavorir la consolidació de les persones treballadores que han estat en diverses categories i no han tingut oportunitat per a consolidar per falta d'experiència suficient. També demanem que els processos siguen molt més àgils per a que aquest procés extraordinari no es dilate ad eternum, com els processos anteriors.

Aquesta proposta que no apanya al conjunt del personal en abús ha de ser votada abans de la sectorial per la qual cosa us convoquem a una assemblea online el dijous 28 de juliol a les 17:30h al següent enllaç per tal de decidir el vot a la proposta ja que l’administració no ha volgut negociar el canvi dels punts del barem que s’han exposat abans.

Ras i curt, no entenem certes postures sindicals que ara es fan creus perquè aquest model va a deixar a molta gent sense possibilitats de consolidar les seues places, quant foren ells com a signants dels acords d’estabilització a Madrid i la inacció davant l’Icetazo els que ens han portat a aquesta situació. Aquesta broma no ha sigut pitjor per les mobilitzacions de les agrupacions de personal en abús de temporalitat arrel de tot el país i els sindicats que donarem suport al personal en abús i que aconseguirem donar una volta a les propostes inicials.

L’establització obliga a l’administració respecte a uns llocs però això es conseqüència dels drets dels que son titulars les persones que les ocupen en abús de temporalitat.


Assemblea temporalitat
https://meet.goto.com/725822685
Obtenga la aplicación y prepárese para su primera reunión: https://meet.goto.com/install

Modificació de la composició de la Comissió de Seguiment de les borses d’ocupació temporal


27 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 29 de 2022


23 / 07 / 2022 | Blai DoménechTAULA DE NEGOCIACIÓ PER A l’APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS QUE REGIRAN ELS PROCESSOS DE CONSOLIDACIÓ


22 / 07 / 2022 | Administrador Local ajuntament de valènciaCONVOCATÒRIA 100/2022


21 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 98/2022


21 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezCastella i Lleó.


21 / 07 / 2022 | Carlos Furones Sánchez país valencià oposicionsSánchez, el Teletreball i les dues velocitats de Bravo.

Mentre el president del govern Pedro Sánchez al debat de l’estat de la nació demanava entre d’altres mesures per combatre la situació actual, impulsar el teletreball, la consellera Bravo no posa tots els mitjans al seu abast per a implementar de manera eficient els programes de treball no presencial per al personal de la Generalitat Valenciana.

18 / 07 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS GvaResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 28 de 2022


16 / 07 / 2022 | Blai DoménechCONVOCATÒRIA 99/2022


13 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9382 - Dimecres, 13 de juliol de 2022


13 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezAragó


13 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 97/2022


12 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9381 - Dimarts, 12 de juliol de 2022


12 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezSERVEI CULTURAL EN VENDA O LLOGUER

La gestió d’aquest monument presenta una deixadesa total pel que fa tant a les instal·lacions com per al personal que hi presta serveis i pensem que pot ser la conseqüència d’una voluntat prèvia de privatització del servei.

12 / 07 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva sagunt país valencià


El castell de Sagunt ( monument nacional) en perill. La gestió d’aquest monument presenta una deixadesa total pel que fa tant a les instal·lacions com per al personal que hi presta serveis i pensem que pot ser la conseqüència d’una voluntat prèvia de privatització del servei.
En resposta a una sol·licitud del personal que hi treballa, una representació d’INTERSINDICAL VALENCIANA-STAS ens hem reunit per comprovar les condicions de les persones treballadores i confirmar l’abandonament del servei amb falta de personal, amortitzacions, interferències en la gestió d’una empresa privada...

La gestió d’aquestes instal·lacions depén de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació que pareix no tindre massa interès en dotar de personal suficient o que les condicions siguen les adequades per a que el servei funcione com cal.

El personal ens manifesta el sentiment de soledat que els produeix aquesta situació, la qual cosa es tradueix en un sentiment d'abandó davant situacions personals que com en molts àmbits laborals discorren en paral·lel a l'activitat laboral i no fan sinó ser mereixedores d'un major reconeixement.

Com en premsa s'ha fet eco, aquest col·lectiu ha vist amortitzada una de les seues places a la vegada que aquesta circumstància troba reflex amb l’entrada de l’empresa privada per a gestionar part d’un servei que fins ara depenia del personal propi de la GVA.

Des d’Intersindical Valenciana Stas reivindiquem uns serveis públics de qualitat la qual cosa ha sigut part important fins no fa molt del programa polític d’aquest govern, encara que ara per ara estem veient un canvi de paradigma en certes àrees, especialment en la Conselleria de Cultura, com va ocórrer amb el servei de traduccions i que ja va denunciar en el seu moment aquesta organització sindical.

La falta de personal és un mal endèmic d’aquesta administració i de manera mes fefaent en la Conselleria d’Educació i Cultura on hem demanat més personal per a gestionar el personal. No obstant això, no podem justificar una mala gestió d’aquest personal per a privatitzar el servei.

Ras i curt, no podem tolerar una gestió pèssima i desídia en un símbol cultural de la magnitud del Castell de Sagunt, exemple de resistència del nostre poble arran dels segles mentre el personal que encara presta serveis resisteix amb força saguntina per dur a terme la divulgació d’una part important de la nostra història cultural.

La conciliació del personal funcionari de la Generalitat en perill

La desídia de la Generalitat ha permès que una Sentència de l’alt tribunal anul·lara l’apartat 4 de l’article 7 del Decret 42/2019

12 / 07 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


La desídia de la Generalitat ha permès que una Sentència de l’alt tribunal anul·lara l’apartat 4 de l’article 7 del Decret 42/2019, que donava cobertura al permís retribuït d’un hora per cura de fills i filles.
El pronunciament de la sentència podria condemnar al personal que fins ara gaudeix del permís retribuït per cura de criatures a una reducció proporcional del sou, com s’estableix a la legislació bàsica de l’estat. Així, la conciliació del personal sofreix un detriment en drets que queda supeditada a la situació econòmica de cada unitat familiar, que s’afegeix a la pèrdua de poder adquisitiu que ja pateix el personal funcionari de vora un 10% agreujat més encara si cap per l’actual escalada de preus i inflació provocada per la guerra d’Ucraïna. Un altre entrebanc per a la igualtat de les persones que significa una passa enrere.
Ens sorprèn que l’advocacia no s’haja personat en temps i forma per a defendre la legalitat del precepte que des de la publicació de la sentència queda anul·lat. Una garrotada més per a la consellera Gabriela Bravo, a la que els tribunals estan tombant gran part del cos legislatiu que regula les condicions del personal funcionari de la Generalitat.
L’única via que queda es introduir aquest dret en una norma amb rang de llei amb caràcter d’urgència i així ho anem a exigir des d’Intersindical Valenciana.Sentenci tribunal supremo.
TSconciliacionfamiliar.pdf

Concurs General 96/2022


11 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 95/2022


11 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 94/2022


11 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 93/2022


11 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9380 - Dilluns, 11 de juliol de 2022


11 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 92/2022


10 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 91/2022


10 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 90/2022


10 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 89/2022


10 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 27 de 2022


09 / 07 / 2022 | Blai DoménechCONVOCATÒRIA 88/2022


09 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9378 - Divendres, 8 de juliol de 2022


08 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9377 - Dijous, 7 de juliol de 2022


07 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezY el incendio se acabó


06 / 07 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Año tras año se repiten las mismas situaciones de riesgo para el personal que interviene en los incendios forestales y emergencias en defensa del medio ambiente, con las mismas carencias y falta de previsión por parte de los responsables de la gestión de estos operativos.

El pasado domingo se inició el incendio en Venta del Moro, que venía precedido de otro gran desastre en Caudiel. De momento lleva unas 1.400ha calcinadas en las que casi un 80% pertenecen al parque natural de las Hoces del Cabriel, considerado zona ZEPA, lo que lo convierte en el 12º Gran Incendio Forestal (GIF) de 2022 en España.

En un primer momento el personal que trabaja y los medios habilitados consiguieron hacerse con el incendio, tomando la decisión poco acertada por parte de los responsables de ese momento, de retirar todos los medios del incendio aéreos y solo quedaron las 2 unidades iniciales de Bomberos Forestales de la empresa SGISE, para un incendio que tenía una extensión inicial de 100ha. Según la previsión meteorológica, se esperaba una tormenta con aparato eléctrico así que el resto de unidades se quedaron a cubrir su propia zona en previsión de posibles fenómenos adversos.
Recordemos que cada Unidad de Bomberos Forestales se compone de 5 Bomberos Forestales por UTP (Unidad de Transporte de Personal) más 1 conductor de BRP (Bomba Rural Pesada). De estas 2 unidades que permanecieron en el incendio, la UBF de Sinarcas estaba compuesta por solo 3 componentes más el conductor de autobomba BRP. Tenemos ya el primer problema, ya no se cumple ni con los mínimos establecidos, de los que estos no son personal fijo y estable de la empresa y la UBF de Villargordo trabajó también con solo 3 componentes. El BRP de esta unidad se rompió de camino al incendio debido a que se estropearon los frenos y el embrague. En respuesta a este contratiempo, el conductor fue llevado a por otro BRP, y de nuevo, de camino al incendio se produjo un nuevo incidente, se le rompió un latiguillo. Fue a por un tercero y con mejor suerte llegó al incendio sobre las 21h. Esto pone de relieve los medios deficientes con que cuenta la empresa y que el personal lleva denunciando junto con la falta de medidas de protección adecuadas para el personal que desempeña su trabajo en situaciones delicadas y a veces extremas cuando llega la temporada estival.
De esto se deduce en primer lugar, la falta de gestión eficiente y toma de decisiones respecto a las situaciones a las que dan respuesta y que viene denunciando el personal de la SGISE a la vista de los resultados fatídicos, el último de los cuales ha dado lugar al desastroso incidente que nos ocupa.
En segundo lugar, denunciamos la situación de la plantilla. Existe un elevado número de personas en Fraude de Ley cuyas plazas han sido ofertadas por la Generalitat, a pesar de haber superado sus procesos selectivos y ocupado unas plazas de carácter estructural durante años, y a las que se ha mantenido durante todo este tiempo con contratos temporales, incumpliendo la ley y el propio convenio de Bomberos Forestales , falta de personal en los servicios con bajas sin cubrir, deficiencias materiales en los equipos de protección, medios defectuosos y antiguos…
¿Qué queremos decir con esto? Si sufrimos un atrapamiento, nuestro protocolo de seguridad está hecho para ser resuelto por los 6 componentes de cada unidad, cada uno con una tarea asignada, previamente entrenada y sincronizada para la cual es necesario disponer de una autobomba BRP en condiciones. Por cada medio humano que falta o cada medio material defectuoso o inexistente, el peligro de que el incendio pase por encima de cada persona trabajadora aumenta desproporcionadamente. Los vehículos que usamos, que dependen de los consorcios provinciales de Bomberos, tienen más años que muchos de nosotros, son el sustituto del sustituto con el riesgo que conlleva ir por caminos forestales o carreteras secundarias no aptas para cualquier vehículo, eso en el mejor de los casos, siempre que no te encuentres con alguna avería del tipo quedarte sin frenos, latiguillos, etc. Muchos no consiguen ni pasar la ITV.
Volviendo al siniestro que nos ocupa, sobre las horas centrales del día, se produjo un aumento de temperatura y viento generando varias reproducciones que terminaron por devorar en esa noche la gran mayoría de hectáreas de bosque. En el transcurso de este tiempo el 112 CV publicó en su cuenta de twitter que el incendio se daba por estabilizado y el perímetro aun estaba caliente a la vez que había varias reproducciones. El tuit fue eliminado y se declaró Nivel 2. Sobre las 20h empezaron a llegar el grueso de unidades de todo tipo, tanto medios propios como de otras autonomías y del estado, otro claro ejemplo de descoordinación interna.

Y este es el día a día del personal bombero forestal de la SGISE. Por esto llevamos desde el 27 de septiembre de 2021 en huelga indefinida reclamando estabilidad para el colectivo que lleva años sumido en la precariedad sin una planificación real del servicio y con unos medios deficientes. En un servicio esencial como este no se puede escatimar en medios cuando los objetivos son la defensa del medio ambiente y la gestión de los fenómenos meteorológicos adversos los que lo requieren.
Las numerosas mentiras por parte de la gerencia y las falsas promesas de salvación del Secretario Autonómico de Emergencias nos hacen seguir trabajando día a día sabiendo que en cualquier momento puede llegar el fin. Cumplimos con las exigencias legales para acceder a nuestros puestos de acuerdo con los principios de mérito, capacidad e igualdad, aprobando proceso selectivo tras proceso selectivo sin dejar de prestar servicios esenciales para la comunidad. Hemos pasado por las unidades más lejanas de nuestras casas y vamos a perder nuestros puestos de trabajo después de años defendiendo un servicio esencial para la comunidad. Nuestras familias dependen de nuestro sustento en el mejor de los casos, en el peor, un destino alejado de nuestro domicilio se comerá gran parte del salario debido a la subida del precio del combustible. Eso que llaman conciliación familiar, ni esta ni se le espera, gracias a que nos han robado nuestro puesto de trabajo.
Las luchas internas de poder, la falta de coordinación i la falta de medios materiales fruto de la incapacidad de gestión de SGISE ponen en peligro tanto la prestación de un servicio esencial como a las personas que lo desempeñan en unas condiciones mejorables. La SGISE se ha convertido en una puerta giratoria llena de puestos de libre designación donde sobran mandos por incompetencia y faltan medios para ejecutar el servicio esencial. Por otro lado, un partido político a cuya Consellera molestamos o nos ignora impide el avance de cualquier negociación al respecto.
Año tras año, sea por unos o por otros, los precarios, los infravalorados, los usado como cromos de cambio por todo gobierno somos siempre los Bomberos y Bomberas Forestales, eso sí, héroes y heroínas sin capa con vocación de servicio a la ciudadanía que por lo que parece a nadie importamos.
¡Y se apagó el incendio!

DOGV núm. 9376 - Dimecres, 6 de juliol de 2022


06 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9375 - Dimarts, 5 de juliol de 2022


05 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9374 - Dilluns, 4 de juliol de 2022


04 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 26 de 2022


02 / 07 / 2022 | Blai DoménechDOGV núm. 9373 - Divendres, 1 de juliol de 2022


01 / 07 / 2022 | Carlos Furones SánchezFORMACIÓ 2022 SEGON SEMESTRE POLICIA LOCAL


01 / 07 / 2022 | Administrador Local policia local formacióCONCENTRACIÓ A CASTELLÓ PER L’ESTABILITZACIÓ DELS BOMBERS INTERINS


01 / 07 / 2022 | Administrador Local bombers ajuntament de castellóDOGV núm. 9372 - Dijous, 30 de juny de 2022


30 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9371 - Dimecres, 29 de juny de 2022


29 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9370 - Dimarts, 28 de juny de 2022


28 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9369 - Dilluns, 27 de juny de 2022


27 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezConcurs General 86/2022


25 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 25 de 2022


25 / 06 / 2022 | Blai DoménechConcurs General 85/2022


24 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezConcurs General 84/2022


23 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9368 - Dijous, 23 de juny de 2022


23 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9367 - Dimecres, 22 de juny de 2022


22 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9366 - Dimarts, 21 de juny de 2022


21 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezARA SÍ?


20 / 06 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva temporalitat país valencià


Ara que sembla que el tema de la temporalitat es materialitzarà mitjançant els processos derivats de l'aplicació de la llei 20/2021 estem veient com diferents organitzacions sindicals, absents fins ara en el panorama social, canvien la seua trajectòria sindical.
Aquestes organitzacions van guardar silenci davant de les mobilitzacions i accions, i ara es pugen al carro que en certa manera van propiciar ells mitjançant la signatura dels acords que van derivar en l'aprovació del Decret contra el qual NINGÚ estàvem d'acord.
Les seues signatures ens van forçar a nombroses mobilitzacions per tota la geografia per a tractar de modificar, com així es va aconseguir, uns acords que no afavorien a ningú. No estaríem ací sense un acord amb Montoro per a reduir la temporalitat a base de convocatòries d'oposicions que han suposat el major ERO de la història de l'administració en aquest país pels quals s'han llevat el 60% de les places susceptibles d'aplicació de la llei 20/21, així clar que hi ha poques places, ÉS CONSEQÜÈNCIA DEL QUE VAREU SIGNAR!!!!
No entenem que ara protesten per la mala gestió del tema del personal interí i la reducció de la temporalitat si no és per un rentat de cara, ara que s'acosten les eleccions i temen perillar el seu “statu quo” d'organitzacions representatives.
Els trobarem a faltar al llarg de tot aquest procés que ha desembocat en el que és en l'actualitat. No oblidem que van tindre temps de sobra per a això i que haguera sigut de molta efectivitat una unitat sindical en aquest aspecte.
Estem a favor de qualsevol reivindicació que lluite per la millora en les condicions del personal però recelem de les raons reals per a dur-les a terme i del recorregut final d'aquestes.
Portem denunciant des de fa uns quants anys l'actual situació del personal en abús. Ens hem reunit amb diferents plataformes i organitzacions d'interins, amb els companys de la plataforma de millora d'ocupació i per això continuem defensant les idees amb les quals reivindiquem el reconeixement d'uns drets derivats de l'aplicació de la normativa de la UE que, a la vista d’aquesta, estan sent trepitjats per l'administració amb total impunitat i que amb el resultat de l'aplicació de la llei 20/2021 es veurà la seua efectivitat.
Necessitem una major agilitat en la gestió del personal, que passa per disposar de més personal per a gestionar-lo; canvis en el paradigma en la gestió de l'ocupació publica temporal, passant d'un sistema d'oferta a un sistema de demanda; igualtat de tracte per al personal en millora, amb una limitació temporal equiparable al nomenament com a personal funcionari interí.
Que la llei 20/21 no és la panacea a la vista està! Només cal pegar una ullada a les convocatòries que s'han anat publicant. Però, continuarem treballant per a aconseguir una negociació que afavorisca al major nombre de persones. I, si hem de mobilitzar-nos de nou, ho farem com fins ara.
Gràcies a la pressió als carrers dels sindicats i les diferents associacions, plataformes i coordinadores de treballadors temporals en abús, aconseguírem que la llei 20/21 contemplara el concurs de mèrits com a forma d'accés a la Funció Pública extraordinària, cosa que molts consideraven inconstitucional i una falta de seguretat jurídica. Es va aconseguir gràcies a la força als carrers, les reunions amb partits polítics, presència constant en xarxes, assemblees,... Que no se'ns oblide!! Perquè aquest model no és el seu (no l'han secundat fins ara i ara ho fan perquè s'han vist obligats) i posaran tots els obstacles perquè no arribe a bon port. Recordem que un dels negocis més lucratius són les acadèmies d'oposicions, per la qual cosa s'entén la forta oposició a aquest model d'accés per part de certs sectors i agents socials.
Les nostres accions en defensa de l'ocupació pública avalen la nostra conducta. I la nostra motivació és la defensa dels drets del personal, sense discriminar. Vigilarem que el compliment de la llei 20/21, malgrat que no és el nostre model per a reduir la temporalitat, respecte la normativa europea, sense abandonar la via judicial en tots aquells casos on es vulneren els drets de les persones.
Des d'aquesta organització sindical recordem als afiliats que tenen al seu abast els serveis jurídics per a reclamar qualsevol situació a la qual es vegen abocats a conseqüència de l'aplicació de la llei 20/21.

Escola Valenciana, Intersindical Valenciana, ACPV i ACV Tirant aporten propostes sobre la competència lingüística del funcionariat

Les entitats han presentat els seus respectius informes a la consulta pública prèvia al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula l'acreditació de la competència lingüística en els coneixements del valencià, com a requisit per a l'accés a l’ocupació pública

20 / 06 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


La Llei de la Funció Pública Valenciana, publicada en 2021, estableix per primera vegada l’exigència de la competència lingüística en valencià, tot i que no n’especifica els nivells concrets de coneixement, ja que es postposava a una regulació posterior.
Aquesta regulació és el projecte de Decret que la Generalitat Valenciana va posar a consulta pública recentment. Prèviament a aquest tràmit, la Consellera de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Gabriela Bravo, rebaixava l’exigència lingüística simplement al títol obtingut per haver superat el Batxillerat, que actualment és un B2. Escola Valenciana, Intersindical Valenciana, ACPV i ACV Tirant consideren insuficient aquest nivell per tal que el funcionariat puga atendre correctament al públic tant de manera oral com de manera escrita.
A més, aquesta rebaixa al B2 entra en gran contradicció amb una altra normativa de la mateixa conselleria, que en 2017 ja va establir el C1 com a requisit per als cossos més alts de funcionariat. Aquest és el nivell que, d’acord amb el MECRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües), es considera adequat per al funcionariat que atén el públic i s’hi relaciona d’alguna manera, oralment i per escrit, amb la ciutadania. Cal tindre en compte, a més, que el 70% del funcionariat ja té aquest nivell o nivells superiors, per tant, resultaria incomprensible una futura regulació per sota del C1 per al col·lectiu que s’hi relaciona amb la ciutadania.
Cal recordar, a més, que, segons l’Informe anual de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià de 2021 que realitza Escola Valenciana amb altres entitats i sindicats, tres de cada quatre vulneracions lingüístiques recollides en l’informe les produeixen les administracions públiques (ajuntaments, mancomunitats, diputacions, conselleries i ministeris).
Esperem que la Generalitat Valenciana i, en concret, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, accepten les propostes de les entitats, que porten anys treballant pel valencià, tant a l’ensenyament com al conjunt de la societat. L’ús social del valencià està retrocedint de forma preocupant, segons els propis informes de la Generalitat Valenciana. Qualsevol mesura que no pose en valor la nostra llengua com es mereix incrementarà el retrocés del valencià, que continuarà tenint menys presència pública que el castellà. És per això que considerem que l’administració ha de garantir els nivells de coneixement del valencià del funcionariat per tal d’augmentar el prestigi de la llengua pròpia, contribuir a la seua protecció com a llengua minoritzada, i fomentar-ne l’ús social.

20 de juny de 2022

DOGV núm. 9365 - Dilluns, 20 de juny de 2022


20 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezModificació de l’Ordre 8/2021, de 22 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica


20 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 24 de 2022


18 / 06 / 2022 | Blai DoménechDOGV núm. 9364 - Divendres, 17 de juny de 2022


17 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9363 - Dijous, 16 de juny de 2022


16 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9362 - Dimecres, 15 de juny de 2022


15 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezJORNADA FORMATIVA 20 ANIVERSARI INTERSINDICAL VALENCIANA

Dijous 30/6/2022 IES Benlliure. Carrer del Convent dels Carmelites, 13, 46010 València

14 / 06 / 2022 | Intersindical Valenciana - STAS país valencià intersindical formació


PROGRAMA:

De 9:15 a 9:30 h. Entrega documentació

De 10:00 a 11:30 h. 20 anys. La veu i la força de la classe treballadora valenciana. A càrrec de Vicent Mauri.

De 11:30 a 11:45 h Pausa café

De 11:45 a 13:15 Tallers:
Plans d’igualtat. A càrrec de Alhaya i Beatriu Cardona
Comunicació. . A càrrec de Clara Esteve i Manel Alamo

De 13:15 a 14:30 Tallers:
Plans d’igualtat. A càrrec de Alhaya i Beatriu Cardona
Comunicació. . A càrrec de Clara Esteve i Manel Alamo

14:30 Dinar. Catering en el mateix IES.

De 16:15 a 17:45 h. Taules de debat:
Procés d’estabilització. (sector públic). CAT, I. Salut, STAS, STEPV
Reforma laboral i negociació col·lectiva (sector privat). OSUT, S.F., STEPV-Privada, STICS, STM, TUC.

De 17:45 a 18:00 h. Pausa café.

De 18:00 a 19:15 h. La Salut Laboral. A càrrec de l’àrea de salut laboral i medi ambient de la Intersindical Valenciana.

19:15 h Cloenda jornada formativa.

DOGV núm. 9361 - Dimarts, 14 de juny de 2022


14 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9360 - Dilluns, 13 de juny de 2022


13 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 23 de 2022


11 / 06 / 2022 | Blai DoménechDOGV núm. 9359 - Divendres, 10 de juny de 2022


10 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9358 - Dijous, 9 de juny de 2022


09 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezBASES GENERALS PER A PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ INFORMACIÓ ACTUAL SOBRE LA NEGOCIACIÓ


08 / 06 / 2022 | STAS - Ajuntament de València personal temporal consolidació ajuntament de valènciaDOGV núm. 9357 - Dimecres, 8 de juny de 2022


08 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 83/2022


07 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 81/2022


07 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 82/2022


07 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezORDRE 5/2022, d’1 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica l’Ordre 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administ


07 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 80/2022


07 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9356 - Dimarts, 7 de juny de 2022


07 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezREUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL D’INCLUSIÓ EDUCATIVA.


06 / 06 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


El dijous 2 de juny, Intersindical Valenciana STAS es va reunir amb la Direcció General d’Inclusió Educativa per a tractar el temes pendents al voltant del personal PAE, concretament dels col·lectius d'intèrprets de llengua de signes i dels educadors, tant d’especial com de infantil.

Respecte al personal d’intèrpret de llengua de signes hem demanat aclariment en relació a la prova per a integrar-se a la borsa d’ocupació temporal per a nomenaments temporals. Sobre el desenvolupament de la prova pràctica, consistirà en una classe gravada prèviament la qual s’haurà d’interpretar en dos idiomes, valencià i castellà.

Pel que fa al personal educador, denunciarem que les convocatòries, tant d’especial com d’infantil encara no estiguen resoltes la qual cosa implicarà gran incertesa per al personal que no sap encara si ha de presentar-se a la nova convocatòria prevista per a l’1 d’octubre i en especial per als serveis que començaran el curs sense continuïtat de les persones que les fan funcionar.

Hem demanat un temps mínim de tres mesos des de la publicació dels resultats de l’OOP de 2018 fins al proper examen amb la finalitat de tindre un marge mínim de temps per a preparar-la L’única cosa que li preocupava a la Directora General era la possibilitat de que les persones demanaren temps per a estudiar i no pogueren ser substituïdes, la qual cosa es comprensible si parlem de futur laboral i benestar personal i familiar.

En relació amb les comissions de serveis d’aquest curs abans de l’estiu, el cap de personal ens ha confirmat que eixiran les places que deixen els funcionaris de carrera després de resoldre’s el concurs de trasllat, així com les vacants que hi estiguen sense titular.

Es important destacar que hem denunciat les pràctiques d’alguns centres que incompleixen els pactes de manera reiterativa i hem demanat que se’ls done un toc de veu a les direccions per a que apliquen el pacte i deixen de coaccionar a les treballadores.

D’acord amb els centres d’educació especial que estan demanant la jornada continua, hem recordat a l’administració en relació amb l’horari del personal PAE, que ha de ser de 36h i 15 min com no pot ser de una altra manera.

Pel que fa a personal educador d’infantil hem recordat que segons els acords, la reclassificació ha de ser aquest curs encara que es tinga que incorporar la gent després de Nadal. Encara està pendent resoldre’s la convocatòria i els compromisos eren abans que es començarà el curs 2022-23 estarien incorporades les noves educadores la qual cosa ja no es podrà complir.

Hem demanant mes agilitat en la formació de les borses resultants d’aquestes convocatòries, es necessari per a gestionar millor al personal i organitzar els centres abans que comence el nou curs. No estaria de mes que des d’educació reclamen a funció publica per a que es resolga de forma ràpida. Per part de la Conselleria d’Educació ens informen que en breu s’obriran les borses de substitucions de personal d’atenció educativa amb una prova senzilla relacionada amb el lloc de treball, hem aprofitat per a recordar-la que hauria d’exigir la titulació requerida d’un cicle de grau superior i reclassificar el col·lectiu segons la categoria creada en la llei 4/2021.

Des de la Direcció General Inclusiva s'està elaborant un protocol d’actuació en relació amb les conductes disruptives de l’alumnat en concret per als centres d’educació especial. Intersindical ha reclamat que siga extensiu per a la resta de centres educatius.

En acabar hem traslladar el malestar del personal PAE tant amb funció publica pel desenvolupament de les convocatòries, mes concretament per la falta d’agilitat, com amb educació per l'incompliment de les promeses de reclassificació incloses en els pactes. Necessitem una resposta que calme els ànims del personal o es traslladarà el malestar als carrers.

DOGV núm. 9355 - Dilluns, 6 de juny de 2022


06 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezHorari de treball en la setmana de festes de Sant Joan de l’any 2022


06 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 22 de 2022


04 / 06 / 2022 | Blai DoménechDOGV núm. 9354 - Divendres, 3 de juny de 2022


03 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 78/2022


03 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 77/2022


03 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 74/2022


03 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 73/2022


03 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 72/2022


03 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezCONVOCATÒRIA 69/2022


03 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9353 - Dijous, 2 de juny de 2022


02 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9352 - Dimecres, 1 de juny de 2022


01 / 06 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9351 - Dimarts, 31 de maig de 2022


31 / 05 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9350 - Dilluns, 30 de maig de 2022


30 / 05 / 2022 | Carlos Furones SánchezUn llibre sobre la “bogeria” a la València del segle XIX i XX


30 / 05 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva país valencià cultura


Un llibre sobre la "bogeria" a la València del segle XIX i XX

La salut mental des de una perspectiva inclusiva

Cándido Polo, psiquiatre i veterà activista de la crítica cap a l'internament psiquiàtric, presenta un llibre sobre la "bogeria" a la València del segle XIX i XX.El llibre ha guanyat el premi València d'assaig de la la Institució Alfons el Magnànim.


L'autor, crític amb l'internament psiquiàtric, ha repassat en arxius i hemeroteques la trajectòria del manicomi de Jesús, que va obrir les seves portes en 1866 per a acollir als interns evacuats del departament de dements del Sant Hospital General. L'establiment provisional va perdurar durant 123 anys fins al seu tancament definitiu en 1989.

Setmana de festes de Sant Joan


30 / 05 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Aci us deixem la circular 4-22 que regulara la setmana de festes de Sant Joan


Circular_4-_2022_San_Joan_val_firmado.pdf

Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 21 de 2022


28 / 05 / 2022 | Blai DoménechDOGV núm. 9349 - Divendres, 27 de maig de 2022


27 / 05 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9348 - Dijous, 26 de maig de 2022


26 / 05 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9347 - Dimecres, 25 de maig de 2022


25 / 05 / 2022 | Carlos Furones SánchezModificació de la Resolució de 21 de desembre de 2021 del calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables 2022


25 / 05 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9346 - Dimarts, 24 de maig de 2022


24 / 05 / 2022 | Carlos Furones SánchezDOGV núm. 9345 - Dilluns, 23 de maig de 2022


23 / 05 / 2022 | Carlos Furones SánchezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 20 de 2022


21 / 05 / 2022 | Blai DoménechDOGV núm. 9344 - Divendres, 20 de maig de 2022


20 / 05 / 2022 | Carlos Furones Sánchez