Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 11 de 2019


17 / 03 / 2019 | Blai DoménechEVHa: El dret a l’enrabiada

Arriba el final de la legislatura i es temps de fer balanç en l’actual EVHA. La nul·la voluntat negociadora “del govern de les persones” les ha deixades òrfenes amb tota la problemàtica laboral heretada de l’executiu anterior. Sembla que per a aquest govern, les persones que treballen en l’EVHA no són una prioritat, tot i que el treball que desenvolupen els haja col·locat en primera línia de les polítiques socials del govern. La Llei de la Funció social de l habitatge, no ha estat motiu suficient com per a regularitzar la situació del personal gestor de les polítiques contingudes en aquesta.

14 / 03 / 2019 | Intersindical sector públic negociació conveni mobilitzacions evha concentracionsCal reiterar que la voluntat negociadora ha sigut nul·la, tot i que embolcallada en nombroses reunions amb la representació de les treballadores i treballadors; Tanmateix, vists els resultats, no s’ha atès cap de les seues reivindicacions. El personal integrant de l’entitat ha percebut una política de fets consumats per part de l’administració de cara a la negociació, on el punt de partida no ha sigut la voluntat conciliadora de les diferències marcades pel procés de reestructuració patit per les entitats que ara conformen l’EVHA.

Malgrat la denúncia dels Convenis en l’anterior legislatura, a hores d’ara continuem amb el procés de negociació d'un nou Conveni com el que espera l’arribada dels Reis de l’Orient, sense la innocència, però, de la infantessa.

No voldríem acabar el nostre balanç amb la sensació d’haver tingut una legislatura fallida a nivell laboral però els fets no ens donen cap altra alternativa. Tot i això, hem de reconèixer que ens sobren els motius per al desencís. I no sols com a conseqüència de la paralització, per part del Consell, de la proposta d’equiparació salarial de finals del 2018, amb la tortuosa negociació de la distribució del increment del 0,2% addicional de la massa salarial; ni tampoc pel silenci administratiu davant la proposta unilateral de reclassificacions feta per la Direcció de l’Entitat, en un intent de cercar una solució intermèdia, sinó, fonamentalment, pel recent i sorprenent canvi de direcció en la negociació del Conveni, la principal novetat del qual -a més de la incorporació d’un expert extern a l’Entitat- no sols és la carència de disponibilitat pressupostària, sinó la invalidació de tota la negociació prèvia, sense determinar, però, els nous objectius marcats.

Davant aquest canvi radical d’escenari, hem de considerar tot el que s’ha fet fins ara con un temps perdut en el qual hem desaprofitat una oportunitat immillorable per a resoldre els desequilibris i desigualtats retributives generades pels procés de reestructuració del SPI promogut pel govern del PP.

Ara, sembla que ens queda molt lluny aquella proposta, sobre la base del repartiment del 0,2% addicional de massa salarial per a arribar al mínim establert en el document de negociació signat per les parts en abril de 2018.

Tanmateix, la nova Direcció de l'Entitat s’amaga darrere unes suposades, i anònimes, directrius verbals provinents de les més altes instàncies del Sector Púbic Instrumental, entretingudes durant tota la legislatura en una cacera de bruixes permanent per a escampar l’ombra d’una sospita generalitzada d’endollisme i, en qüestionar els seus orígens indignes, demonitzar de manera preventiva el conjunt de les treballadores i treballadors d’aquest espai laboral torturat durant anys, tant per l’anterior govern com per l’actual.

Ara, ens trobem a mb una nova direcció que no està disposada a assumir el cost econòmic imprescindible per a la reestructuració profunda que necessita l’entitat, sinó que ni tan sols està disposada a acceptar l’impacte econòmic mínim d’aplicar mesures socials puntuals, com ara l’equiparació dels permisos de paternitat o la supressió de les retallades retributives en les situacions d’ILT, un canon pervers sobre la salut del personal heretat de l’anterior legislatura. Amb aquesta actitud, difícilment hi ha cap recorregut per a una negociació real i de bona fe.

Malauradament, aquesta darrera Direcció de l’Entitat –i ja en van tres- ha apostat per realitzar noves contractacions, i deixar de costat la regularització de la situació de la plantilla existent, tot just el personal que ha patit les retallades, sobrecàrregues laborals, la perillositat intrínseca de determinades tasques en àrees urbanes amb un teixit social força deteriorat i vulnerable (La Coma) i carències de personal que ara, amb les noves polítiques lligades a la Funció social de l’habitatge es pretén solucionar amb borses extraordinàries d'ocupació temporal, però sense abordar amb valentia i decisió polítiques d’estabilitat del personal en l’administració pública.

Cal dir que la pretensió de dotar de seguretat jurídica els índex insuportables de temporalitat en el sector. I fer-ho a cop d’acords històrics” del la Comissió de Diàleg Social, i a força de la hiperactivitat declarativa d’una auto-designada avantguarda dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, però sense rescatar i reparar prèviament tot el mal que s’ha infligit a les treballadores i treballadores de les diferents entitats del sector, les úniques que no són en absolut culpables de la desfeta heretada, no deixa de ser un brindis al sol, o el que es pitjor, un menyspreu injustificable de la competència negociadora sobirana que correspon a la representació legal de les treballadores i treballadors constituïda en els corresponents comitès d’empresa. I per això mateix, malgrat les amenaces i pressions, té ben poc recorregut per a determinar mecanismes comuns amb l’eficiència i eficàcia suficient per a ser operatius en tot el sector.

En la recta final d’ aquest procés no hi ha hagut una voluntat real d’aproximació de postures amb la representació legal de les treballadores. Això, a més de qüestionar seriosament la bona fe negociadora, transforma la negociació en un simple formalisme ritual. O el que és el mateix, pretén disfressar de negociació el que no és més que imposició unilateral.

L'única certesa que ens queda darrere aquesta imposició és un model de negociació desequilibrat, que vulnera tant la voluntat negociadora de les treballadores i treballadors como la aplicació de qualsevol dret laboral dels que ara per ara regulen uns convenis que tot i estar denunciats, continuen vigents.
I per això, de l’única cosa que pot assumir la responsabilitat el col·lectiu de treballadores i treballadors d’EVHa, és de la ingenuïtat amb què varen confiar en la voluntat -dels actuals gestors del sector i de l’entitat- de resoldre una herència de greus desigualtats salarials i que pel que hem vist fins ara, estem condemnades i condemnats a continuar patint, ara de la mà dels qui arribaren exhibint un posat d’interès per lo públic i en l’habitatge com a dret subjectiu.

Amb tota la legislatura a l’esquena, sembla que per als nostres càrrecs polítics, l’únic dret que ens queda és el dret a l’enrabiada davant la Direcció de l’Entitat, davant la Direcció General del Sector Públic i davant la Direcció General de Pressuposts, si més no, com a recordatori que ells haurien de ser els garants del compliment de la legalitat vigent.

Cantabria. Técnico de Cocina


14 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez cantabria borsesEducadores,  Les Kellys de l’administració

La Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu, de 3 d’octubre de 1990, va marcar un canvi de paradigma educatiu el qual, per primera vegada, atorgava caràcter plenament educatiu a l’Educació Infantil. Aquesta nova etapa escolaritzava alumnat de zero a sis anys i s’estructurava en dos cicles, al primer dels quals incorporava un nou perfil professional en què havien de convergir els diferents itineraris formatius i titulacions vigents en la Llei General d’Educació de 1970.

13 / 03 / 2019 | Intersindical personal educador funció pública escletxa retributiva condicions de treball col·lectius feminitzats


El mur, la reixa, el filferrat
defineixen qui els posa
no qui els pateix

El procés de convergència de les diferents titulacions anteriors, dissenyat en la normativa de desenvolupament de la llei, va culminar mitjançant la publicació del Reial Decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels Centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris.

Aquesta norma, als articles 14 i 15.2 regula els requisits de titulació del personal que treballa en el primer cicle d'educació infantil:

Art.14.
L'educació infantil serà impartida per Mestres amb l'especialitat corresponent. En el primer cicle, els Centres disposaran, així mateix, d'altres professionals amb la deguda qualificació per a l'atenció educativa apropiada als xiquets d'aquesta edat.
Art.15. 1.
Els Centres d'Educació Infantil en els quals s'impartisca, exclusivament, el primer cicle hauran de comptar amb personal qualificat en nombre igual al d'unitats en funcionament, més un.
Per cada sis unitats o fracció haurà d'haver-hi, almenys, un Mestre especialista en Educació Infantil o Professor d'Educació General Bàsica especialista en Preescolar.
2. El personal qualificat al fet que es refereix l'apartat anterior estarà format per Mestres especialistes en Educació Infantil o Professors d'Educació General Bàsica especialistes en Preescolar, i per Tècnics superiors en Educació Infantil o Tècnics especialistes en Jardí d'Infància.


A més, en la seua disposició transitòria vuitena, determinava el procediment d’habilitació/homologació del personal que treballava en aquell moment en el primer cicle d’educació infantil.

Vuitena.
1. El personal que des de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, preste serveis de forma ininterrompuda en els Centres al fet que es refereix la disposició transitòria cinquena, 1, d'aquest Reial decret, sense titulació suficient, disposarà d'un termini de deu anys a partir de l'entrada en vigor de la citada Llei per a obtenir aquesta titulació. Durant aquest període, el personal indicat podrà seguir exercint el seu actual lloc de treball.

2. Els qui, trobant-se en la situació descrita en l'apartat anterior, hagueren obtingut, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, una acreditació de l'Administració Educativa competent que els habilite expressament com a educadors de xiquets de fins a tres anys d'edat podran seguir prestant serveis amb caràcter indefinit en el primer cicle de l'educació infantil.Posteriorment, la Llei 7/2007, de 12 dabril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, dissenya una nova estructura de les plantilles la qual, malauradament, naix amb una obsolescència programada per al minut zero, en no haver integrat en eixa estructura una part fonamental de la formació professional: Els Cicles Formatius de Grau Superior.

Així, entre el cos C1, el requisit d’accés al qual és el Batxillerat o els Cicles Formatius de Grau Mitjà, i el cos A2 al qual s’accedeix amb una titulació de Grau universitari, es va haver d’encaixar posteriorment un cos B amb un requisit d’accés de Tècnic/a Superior -d’Educació Infantil en el col·lectiu concret que ens ocupa-.

La següent estació d’aquest recorregut normatiu ens porta al Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, mitjançant el qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu, relativa al reconeixement de qualificacions professionals.

Aquesta directiva europea denomina professions regulades aquelles activitats o conjunts d’activitats professionals per a l’accés a les quals, l’exercici o alguna de les seues modalitats d’exercici, s’exigisca directa o indirectament un títol i constituisquen una professió en un Estat membre de la Unió Europea.

El seguit d’imprecisions i divergències normatives va quallar en una situació del tot injustificable, i imperdonable, en una administració pública, puix exigir a les seues treballadores i treballadors un requisit de titulació per a accedir als seus llocs de treball i, tot seguit, classificar i retribuir aquest personal en un cos amb un requisit inferior, tan sols es pot qualificar d’explotació laboral.

Finalment, per a resoldre d’una per totes la situació que hem explicat, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en els seus anexos, crea el cos de Tècnic/a de Gestió d’Educació Infantil, B-07, amb un requisit de titulació de Tècnic Superior en Educació Infantil (cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família Serveis Socioculturals i a la Comunitat) . A hores d’ara, més d’una dècada després de l’entrada en vigor de la llei i un Pacte per a reparar la desfeta, aquest cos continua deshabitat.

Ara per ara, trista i dissortadament, vint-i-vuit anys després que una llei orgànica establira el requisit específic per a exercir la professió, dotze anys de patir la deficitària regulació d’una norma de caire colonialista com l’EBEP i més d’una dècada després que la llei de la Funció Pública Valenciana creara el cos al qual, en justícia, s’hauria d’haver adscrit aquest personal, exercint com la més perversa de les patronals, les administracions públiques valencianes continuen explotant les educadores i educadors d’educació infantil, adscrites a un cos que no els correspon i amb els complements retributius més baixos que permet la legislació.

Potser l’única explicació possible d’aquesta animadversió recurrent contra un col·lectiu de treballadores i treballadors, la trobem en el fet que es tracta del col·lectiu més feminitzat de tot el personal al servei de l’administració del consell.

I potser per això mateix, l’escletxa retributiva que pateixen -reconeguda expressament en les anàlisis del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats-, constitueix la mostra fefaent que a l’Administració Pública Valenciana perdura un substrat patriarcal i masclista que converteix la igualtat efectiva entre dones i homes en un projecte de futur al qual encara li queda molt de camí per recórrer.

tabla 1.- llocs C1 composició

tabla 2.- escletxa salarial

Contra aquest anacronisme, impropi d'una administració pública del S. XXI, amb les educadores d'infantil i especial com a estendard de la resistència contra una discriminació del tot inacceptable que afecta tots els col·lectius laborals feminitzats de la nostra administració, s'ha alçat durant anys la veu i la lluita -molt sovint en solitari- d'Intersindical Valenciana.

A hores d'ara, la lluita continua i no sols exigim la re-classificació immediata del personal educador d'educació infantil i especial, en compliment dels pactes sobre la millora de les seues condicions de treball, sinó que ho fem extensiu a la resta de col·lectius feminitzats, com ara treballadores socials, administratives, especialistes en integració social... I reclamem de l'administració una actuació prioritària i decidida per a acabar definitivament amb l'escletxa retributiva que pateixen aquestes companyes nostres, una agressió laboral que ens afecta a totes i cadascuna de les treballadores i treballadors públics valencians.

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2019


13 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezExtremadura. Grupo V Personal Laboral


12 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez extremadura borsesReglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques


12 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez dogv 8504 decret 232019 2019Galicia


11 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions galiciaCONVOCATÒRIA 16/2019


11 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez lloc de treball agència valenciana d'avaluació i prospectiva 2019CONVOCATÒRIA 15/2019


11 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez lloc de treball lliure designació conselleria d'habitatge 2019CONVOCATÒRIA 14/2019


11 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez llocs de treball lliure designació 2019MESA TÉCNICA POLICIA LOCAL 11 DE MARZO DE 2019


11 / 03 / 2019 | Administrador Local policia local mesa tecnica policia local ajuntament de valènciaResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 10 de 2019


10 / 03 / 2019 | Blai DoménechII PLAN DE IGUALDAD PARA LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA


08 / 03 / 2019 | STAS - Ajuntament de València igualtat ajuntament de valènciaDOGV núm. 8501 - Dijous, 7 de març de 2019


07 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8500 - Dimecres, 6 de març de 2019


06 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 4 DE MARZO DE 2019


05 / 03 / 2019 | STAS - Ajuntament de València mgn horari falles ajuntament de valènciaINTERSINDICAL VALENCIANA EN FEMENÍ


05 / 03 / 2019 | Administrador Local dones 8 de marçDOGV núm. 8499 - Dimarts, 5 de març de 2019


05 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8498 - Dilluns, 4 de març de 2019


04 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezGalicia (5)


04 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions galiciaGalicia (4)


04 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions galiciaGalicia (3)


04 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions galiciaGalicia (2)


04 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions galiciaGalicia (1)


04 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions galiciaResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 9 de 2019


02 / 03 / 2019 | Blai DoménechDOGV núm. 8497 - Divendres, 1 de març de 2019


01 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8496 - Dijous, 28 de febrer de 2019


28 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8495 - Dimecres, 27 de febrer de 2019


27 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8494 - Dimecres, 26 de febrer de 2019


26 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMadrid (3)


26 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions madridMadrid (2)


26 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions madridMadrid (1)


26 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions madridCastella-La Manxa


26 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions castella la manxaResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 8 de 2019


25 / 02 / 2019 | Blai DoménechDOGV núm. 8493 - Dilluns, 25 de febrer de 2019


25 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8492 - Divendres, 22 de febrer de 2019


22 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8491 - Dijous, 21 de febrer de 2019


21 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8490 - Dimecres, 20 de febrer de 2019


20 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8489 - Dimecres, 19 de febrer de 2019


19 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8488 - Dilluns, 18 de febrer de 2019


18 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 43/2016


18 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezIntersindical reclama una actuació urgent en salut laboral i gestió de borses

La dinàmica de provisió dels llocs de treball durant els últims temps ha estat un vector de confluència de múltiples elements desequilibrants, fins a constituir un territori autònom en el qual sembla s'està experimentant una aplicació específica de la teoria del caos a l'administració pública

16 / 02 / 2019 | Intersindical provisió proposta intersindical gestió de borses funció pública canvis de lloc per salut


A l'obsolescència de l'anterior ordre de borses d'ocupació temporal, de 17 de gener de 2006, la qual consagrava el curiós principi de castigar els serveis prestats, es va anar afegint tot un seguit de criteris interpretatius, constantment reinterpretats, els quals, poc a poc, van anar alimentant i escampant un argumentari difícil de rebatre que transitava des de la nul·la capacitat de gestió, passant per l’escassa transparència, fins arribar a l'arbitrarietat i discriminació en la gestió de l'accés als llocs de treball temporal.

Aquesta herència enverinada, ha marcat de manera indeleble els primers passos de l’actual norma, la qual, malauradament i malgrat la nostra insistència a assenyalar els dèficits i proposar solucions viables durant la negociació , s’ha vist abocada a una gestió esgotadora, i quasi impossible, per a donar resposta àgil i eficient a les necessitats dels serveis públics que s’han de garantir i, a més, per a resoldre el cúmul de situacions de canvis de lloc per motius de salut injustament paralitzades a l’espera d’una norma amb la qual desenvolupar els preceptes regulats al Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

Ara per ara, molts mesos després de l’entrada en vigor de l'Ordre vigent, moltes companyes i companys continuen trencant-se als seus llocs de treball a l’espera d’una solució satisfactòria per a uns expedients de canvi de lloc paralitzats durant més d’un any.

D’altra banda, en el procés de desertificació sistemàtica de les borses d'ocupació temporal, generada per un model centrat en la penalització, resulta especialment significativa, i dramàtica, la situació a la qual s’ha portat, malgrat tots els advertiments, la borsa de personal educador d’educació infantil.

Després d’anys de recórrer a aquesta borsa per a ocupar llocs d’educació especial i d’haver implementat una arbitrària desactivació, mitjançant la qual s'ha condemnat a moltes treballadores i treballadors a una situació laboral de sub-funcionariat, en aplicació d'un criteri del tot discriminatori i radicalment diferent al que s’aplica en altres borses en les quals s'exigeix estar en actiu com a funcionari o funcionària de carrera, ara mateix ens trobem amb totes les borses d’aquesta categoria esgotades i, el que és més greu, amb la impossibilitat de convocar-ne de noves pel fet que, en tractar-se d’una professió regulada, amb un requisit de titulació que no es correspon amb la classificació que l’administració assigna a aquest personal, estarien necessàriament abocades a la impugnació i a un seguit interminable de recursos.

Sense entrar a posicionar-nos sobre la multiplicitat de factors que han contribuït a prioritzar la gestió per sobre qualsevol altra consideració, tenim l’obligació d’assenyalar que aquest model té un efecte devastador en la credibilitat de l'administració i, el que és més greu i del tot intolerable, en la salut i en la vida personal i familiar de moltes treballadores i treballadors públics.

Cal una actuació urgent i prioritària
Per tot el que hem explicat, passat dijous 14 de febrer, Intersindical va insistir a reclamar a l'administració:
 Habilitar els recursos humans necessaris per a resoldre tots els expedients de canvi de lloc per motius de salut, independentment de la naturalesa de la relació jurídica del personal i del tipus de risc -tant físic com psicosocial- o d’afectació de la treballadora o treballador.

 Activar d’ofici i de manera automàtica, totes les treballadores i treballadors de la borsa de personal educador d’educació infantil que desactivades per ocupar llocs d’educació especial sense haver rebutjat mai cap oferta d’educació infantil. Aquesta mesura, que millora substancialment la situació del personal afectat, i no comporta cap obligació, constitueix l’opció més àgil i eficient per a tornar a dotar de manera immediata eixes borses esgotades amb un personal ja baremat i ordenat i, per això mateix, contribuirà a millorar la provisió d’uns llocs imprescindibles per a garantir els drets educatius essencials de l’alumnat d’educació infantil


Descarrega't el document adjunt

Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 7 de 2019


16 / 02 / 2019 | Blai DoménechCONVOCATÒRIA 12/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 11/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 10/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 7/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 6/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 5/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 4/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 3/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 2/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezModificació de la composició de la Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez comissió de seguiment borses d'ocupació temporalDOGV núm. 8487 - Divendres, 15 de febrer de 2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 13 DE FEBRERO DE 2019


14 / 02 / 2019 | STAS - Ajuntament de València mgn ajuntament de valènciaDOGV núm. 8486 - Dijous, 14 de febrer de 2019


14 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezEls drets lingüístics no es negocien

“El presidente de las Cortes Valencianas frena unas oposiciones por no exigir el valenciano” Així començava la capçalera de la noticia al diari El Mundo d'avui, 13 de febrer.

13 / 02 / 2019 | Intersindical ocupació pública drets lingüístics corts valencianes capacitació lingüística


"I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament"
Vicent Andrés Estellés

Potser siga noticia hui, però no es nova la postura del President de Les Corts. Si atenem el decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en la Administració de la Generalitat, considera el valencià com a llengua vehicular de l’Administració, per la qual cosa no entenem l’aldarull mediàtic davant la postura del president.

A l’estiu de l’any passat, Intersindical Valenciana s’alçava en solitari com a ferma defensora d’aquest posicionament en la proposta d’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) a Les Corts. Ja en aquell moment vàrem denunciar l’actitud negativa envers la llengua per part de la representació de l’Administració, que mostrava una ambigüitat calculada amb la capacitació lingüística del personal de la Institució.

Intersindical Valenciana va oposar-se a l’aprovació de d’eixa oferta d’ocupació. Com a organització de classe, i autònoma, arrelada al nostre territori i per això mateix, compromesa amb els nostres trets d’identitat, considerem la llengua vehicular d’expressió com un eix essencial de la nostra tasca sindical.

“La nostra llengua està en una situació minoritzada i resulta molt complex, en molts àmbits i territoris, resistir a l’assimilació cultural i lingüística. Per a Intersindical, la defensa dels drets socials ha d’anar de la mà de la defensa dels drets lingüístics i ha de constituir un espai central i vertebrador de la nostra acció sindical”.

L’Administració, i les Corts suposen la més alta jerarquia representativa del poble, tenen el repte de capitalitzar la nostra llengua i dotar.la de la importància que es requereix a la tasca quotidiana de les relacions amb les persones. Com a institució, i per la seua influència, és també la seua responsabilitat normalitzar l’ús de la llengua, com a instrument fonamental, per a defensar els drets lingüístics del poble valencià. Aquesta responsabilitat, s’ha de traduir en la exigència de coneixement de la llengua com a requisit indispensable, en consonància amb les tasques a desenvolupar pels seus membres, i en la tasca d’involucrar de ple en aquesta acció a tots els seus estaments.

No entenem el rebombori per la decisió pressa quan es conegut per tots que s’ha volgut impedir un disseny del procés selectiu que garantira el coneixement del valencià per a qualsevol persona que puguera treballar en la Institució Valenciana on resideix el Poder Legislatiu .

La nostra llengua, menyspreada, vulnerada pels seus defensors i marginada en els àmbits on hauria d’arribar a la seua excel·lència; l’Estatut d’Autonomia i de la Llei d’Us i Ensenyament del Valencià resten buides de contingut, a més, d’atemptar contra el principi irrenunciable d’igualtat de drets lingüístics reconeguts en la nostra carta magna.

Intersindical Valenciana aplaudeix la coherència del president de les Corts en mantenir un posicionament ferm amb una mesura que pot semblar insuficient, però aporta llum a una qüestió molt fosca encara per la recurrent obsessió d’alguns sectors a convertir el nostre patrimoni lingüístic en un element de confrontació plenament subordinat als seus interessos polítics.

Davant aquesta agressió, Intersindical Valenciana es mantindrà, ara, com sempre, en l’avantguarda de la defensa de la nostra llengua i la seua normalització com a element d’unitat i, a més, com l’únic camí per a garantir la igualtat de drets lingüístics de totes les valencianes i valencians.

El Comité d’Empresa d’ÀPunt es solidaritza amb Canal Sur

En el seu primer comunicat, el Comité d’Empresa d’À Punt Mèdia vol transmetre el seu suport i solidaritat als professionals de la Ràdio i Televisió Pública d’Andalusia (RTVA) i les seues societats.

13 / 02 / 2019 | Intersindical radiodifusió pública medis de comunicació comunicat comité d'empresa àpunt media


El representants dels treballadors de la plataforma de mitjans de comunicació públics del País Valencià considerem inacceptable l'amenaça de tancament a Canal Sur que ha fet la formació política Vox i alcem la nostra preocupació davant la proposta de "redimensionar" el grup. El Partit Popular i Ciutadans farien bé en recordar el seu soci de govern que la radiotelevisió pública andalusa és un servei públic, la continuïtat del qual està avalada i protegida per una llei orgànica, com és l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia.

Al mateix temps, manifestem el nostre rebuig davant l’extensió d’aquestes amenaces a altres mitjans de comunicació públics amb una figura de protecció menor, com ara Telemadrid o la mateixa À Punt, el futur sobre els quals la proximitat dels comicis autonòmics ha tornat a convertir en subjecte d’especulació per part d’algunes formacions polítiques.

Des del Comité d'Empresa d'A Punt Mèdia reivindiquem els servei públic de radio i televisió autonòmica, com a garant del dret constitucional dels ciutadans a rebre informació lliure, veraç, plural i independent. Així mateix, denunciem qualsevol ingerència política que no siga per a apuntalar la independència dels mitjans de comunicació del sector públic de les pressions dels partits i del poder econòmic.

El treballadors de l’audiovisual del País Valencià tenim molt present el trauma de dos EROs i el tancament definitiu de Canal 9-RTVV. I des d'aquesta dolorosa experiència censurem en veu alta l’arbitrarietat de les noves amenaces que tornen a situar en el punt de mira un servei públic, amb la tortura que sabem representa per als professionals i les seues famílies.

Per uns mitjans de comunicació públics de qualitat a l’Estat espanyol.
València a 16 de gener de 2019

DOGV núm. 8485 - Dimecres, 13 de febrer de 2019


13 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezLa situació del personal a la Biblioteca Pública de Castelló ha esdevingut insostenible

Els diaris han estat d’acord a fer-se resó de la notícia i han denunciat davant la ciutadania la situació que pateixen tant treballadores i treballadors com les persones usuàries del centre: tancament de sales, sobrecàrrega del personal, personal que no pot gaudir dels dies de vacances...

12 / 02 / 2019 | Intersindical gestió borses condicions de treball borses d'ocupació temporal biblioteca castelló


"Cada llibre té un secret
disfressat de blanc i negre;
tot allò que et diu a tu
un altre no ho pot entendre"

Joana Raspall

Si continuen com ara, i la situació sempre pot empitjorar, el centre patirà reducció de serveis, més encara si cal, i pot arribar fins al tancament horari si les persones responsables i els que tenen la possibilitat de prendre mesures no actuen amb decisió i celeritat.

Amb una plantilla en la que quasi un 30% està per cobrir, difícilment es pot arribar a donar el servei que s’espera d’una biblioteca referent, com és aquesta. El personal no pot gaudir, sense rebre una càrrega extra de responsabilitat que no li correspon, del seus drets laborals, generant un conflicte entre companyes i companys, la qual cosa porta a un malestar generalitzat del qual difícilment no es pot vore exempt el servei.

A la llum dels pactes, açò es deuria resoldre en un temps raonable, però es ben cert que no hem arribat fins ací, gràcies al bon fer de la conselleria.
Un centre de primera línia i referent cultural de la ciutat, abandonat per les autoritats a la seua sort, a la deriva i sense cap element de salvament.

L'accés a la cultura en perill perquè no és una prioritat per als polítics, que han deixat tota la càrrega de gestionar un servei públic, en el personal que queda, penalitzant en el càs que es donen, les contingències per temes de salut a les quals tot treballador i treballadora té dret.

Els polítics i càrrecs, últims responsables del bon funcionament dels serveis dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, sembla que no lligen ni senten les queixes, ni les dificultats de tal magnitud, d’un centre de la seua ciutat on desenvolupen les seues funcions i que tan bé considerat estava pels usuaris pel bon servei que prestava. Dificilment es pot apostar per lo públic si no ciudem allò que tenim i que funciona.

Davant aquesta problemàtica, i des del moment en que va tindre coneixement de la mateixa, Intersindical Valenciana ha seguit els passos que calia per tal de donar trasllat d’aquesta situació en els àmbits on calia fer-ho. Per això, ho varem presentar en la Junta de Personal dels Serveis Territorials de Castelló en la passada reunió plenària, donant trasllat per escrit de la falta de personal al centre i del silenci administratiu com a única resposta als escrits de la direcció del centre reclamant la reposició de les baixes, vacants, dispenses sindicals i altres situacions del personal.

Així mateix, ens hem personat en les direccions de Funció Pùblica per a reclamar la cobertura d’eixos llocs vacants i a la Comisió de seguiment de les bosses d’ocupació temporal.

I, per descomptat, si la situació continua ens obligarà a prendre mesures de pressió

L’alumnat del CPEE Sant Àngel de la Guarda d’Alacant porta mesos sense el personal educador que li correspon

Aquest centre específic d'educació especial, després haver suportat pacientment quasi dos mesos per a l'ocupació efectiva de la primera vacant que es va produir, ara veu agreujada la situació en produir-se dues noves vacants d'uns llocs essencials per a l’atenció educativa del seu alumnat. La prolongació en el temps d'aquesta situació de precarietat atempta directament i greument contra els drets educatius bàsics de l'alumnat, al mateix temps que atempta greument contra la salut laboral de les treballadores i treballadors del centre, exposades a una sobrecàrrega de treball de manera quasi permanent.

12 / 02 / 2019 | Intersindical personal educador gestió borses condicions de treball cee sant àngel


El centre que, per dictamen, té assignat el recurs d'educadora en cada aula per a garantir els drets educatius d’un alumnat amb necessitats educatives vinculades a dificultats específiques molt greus, severes i permanents, està veient minvada la seua acció educativa fins al punt de constituir, segons manifesta el Síndic de Greuges, «un greu obstacle per al desenvolupament personal d'aquest alumnat i una fallida del seu dret a l'educació en igualtat de condicions que ve reconegut per la pròpia Constitució».

La situació denunciada per la direcció del centre i l'AMPA, ha estat suficientment acreditada i constatada per la Sindicatura de Greuges la qual, en constatar els incompliments de l'acord d'abril de 2017 entre ambdues Conselleries, ha manifestat la necessitat de modificar la legislació

L'administració està incomplint de manera reiterada el compromís adquirit de cobrir, amb celeritat i de manera immediata, els llocs de treball d'aquestes característiques, la qual cosa deixa en situació de desemparament un dels col·lectius més vulnerables i amb majors necessitats.

Com ja va denunciar Intersindical Valenciana en nota de premsa passat 22 de gener, la situació s'ha agreujat amb les dues noves baixes de personal educador, i com que, ara per ara, l'administració no té per costum iniciar cap gestió fins al moment de produir-se la vacant, el termini previsible per a incorporar efectivament el nou personal en cap cas es preveu inferior als dos mesos, per la qual cosa, el futur immediat d’aquest centre educatiu planteja un escenari insostenible per a l’alumnat i les seues famílies. Però també per a unes treballadores i treballadors que, a força de malviure permanentment sobrecarregades de treball, es van deixant la salut fins a trencar-se pel cos i, de vegades, per l’ànima.

De cap manera no podem entendre, ni justificar aquesta deixadesa, com tampoc entenem ni justifiquem la gestió del tot negligent d’una situació que, malgrat haver sigut posada de manifest en temps i termini suficient per a haver programat una substitució, deixa en situació de desemparament a un col·lectiu extremadament vulnerable i amb necessitats greus d'especial protecció.

Per tot el que hem explicat, davant una situació que es reprodueix de manera recurrent i sistemàtica, Intersindical Valenciana es veu amb l’obligació i la responsabilitat de tornar a denunciar públicament una injustícia intolerable contra l’alumnat més desprotegit del sistema educatiu.

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2019


11 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8483 - Dilluns, 11 de febrer de 2019


11 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezJornada i horari de treball de la setmana de festes de Falles de l’any 2019


11 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 6 de 2019


11 / 02 / 2019 | Blai DoménechDOGV núm. 8482 - Divendres, 8 de febrer de 2019


08 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8481 - Dijous, 7 de febrer de 2019


07 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8480 - Dimecres, 6 de febrer de 2019


06 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8479 - Dimarts, 5 de febrer de 2019


05 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 5 de 2019


04 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8478 - Dilluns, 4 de febrer de 2019


04 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMESA TÉCNICA DE POLICÍA 1 DE FEBRERO


01 / 02 / 2019 | STAS - Ajuntament de València policia local ajuntament de valènciaDOGV núm. 8477 - Divendres, 1 de febrer de 2019


01 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCanvis de jaqueta en l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHa)

Els polítics que venien a resoldre els problemes de les persones no han sabut, o no han volgut, abordar com cal cap de les necessitats del col·lectiu de treballadores i treballadors (i les famílies que d'ells depenen) del sector públic instrumental.

31 / 01 / 2019 | Intersindical sector públic retribucions fons addicionals evha condicions laborals


Davant unes necessitats que arranquen de la nul·la gestió dels recursos humans sostinguda en el temps, l'actual executiu sembla voler reproduir els pitjors vicis d'executius anteriors. Si més no, això és el que s'ha traslladat al comitè d'empresa d'EVha, entitat que ha assumit l'engegada de la política d'habitatge de l'actual executiu arreplegada en la llei de la funció social de l'habitatge.

En l'actual EVHa, com a conseqüència del procés de reestructuració dut a terme per l'executiu del PP, coexisteixen fins al 31 de desembre de 2018 cinc Convenis, amb la consegüent disparitat de condicions laborals que això implica. Malgrat la denúncia dels Convenis en l’anterior legislatura, va ser en 2017 quan es va iniciar, per fi, el procés de negociació d'un nou Conveni.

Intersindical Valenciana enfronta aquest procés com una oportunitat per a resoldre les desigualtats sorgides tant dels processos d'integració d'aqueixes cinc entitats tan dispars, com de la paralització de l'aplicació de punts dels convenis encara vigents i tan importants com la reclassificació dels llocs de treball; Tanmateix, davant la no disponibilitat pressupostària, s'interromp la negociació del Conveni al març de 2018, encara que per reprendre aquesta tasca la direcció de l'entitat hauria d'assumir un cost econòmic necessari dins de la forqueta econòmica assumida per les parts (Direcció de l'Entitat i la RLT) per a portar a bon terme la negociació.

La solució a aquesta paràlisi arribava mitjançant acord del Consell de data 9 de novembre de 2018, el qual, sobre la base del repartiment del 0,2% addicional de massa salarial, assignava 500.000 euros a l’Entitat. D'aquesta quantitat es va proposar inicialment destinar 120.000 per a harmonització de Convenis i 380.000 per a noves contractacions, quantitat a totes llums insuficient per a arribar al mínim establit en el document signat per les parts.

Aquest repartiment no resol la problemàtica del personal existent amb experiència i dedicació provada, sinó que prioritza la creació de nous llocs de treball, que no han sigut ni comunicats ni negociats amb la representació legal de les treballadores i treballadors.

Després de diverses reunions, en les quals exigim la quantitat necessària per a les homologacions salarials que permeten unificar condicions laborals per a tota la plantilla, implantant un únic conveni, la Direcció General d'Evha va comunicar que el repartiment seria de 150.000 euros per a harmonitzar convenis i 350.000 per a les noves contractacions, i que en aquest sentit s'havia realitzat la sol·licitud tant a la DG de Pressupostos com a la de Sector Públic.

Malauradament, en contra de la paraula compromesa i per a decepció de tota la plantilla d'aquesta Entitat, se'ns va transmetre que serien destinats íntegrament els 500.000 per a realitzar noves contractacions, ja que des de Sector Públic s'havia denegat.

En aquesta decisió, no sembla importar la situació del personal que en l'actualitat està desenvolupant la política d'habitatge, i que ha pogut demostrar la seua valia al cap de tots aquests anys de retallades i incerteses, que pateix sobrecàrregues laborals sostingudes en el temps i carències de personal que ara, a carro passat, es pretenen solucionar amb bosses d'ocupació temporal, la qual cosa va en contra de la política per la qual ha apostat el Consell del Botànic i que formava part d'una de les seues línies d'actuació.

En tot aquest procés no hi ha hagut una oposició argumentada a les propostes de la representació legal de les treballadores i, molt menys, una aproximació de postures. Això, per a nosaltres, constitueix una mostra fefaent de mala fe que ha transformat la negociació en simple imposició.

Tot just així entenem la imposició d’un criteri d’origen desconegut, en trànsit permanent d’assignació de responsabilitats entre la direcció de l’Entitat, la Direcció General d’Habitatge, la Direcció General del Sector Públic i també de Pressuposts

L'única certesa és que, aquesta imposició desemmascara un model de negociació del tot desequilibrat, vulnera la voluntat negociadora de les treballadores i treballadors, la representació legal dels quals ha actuat en tot moment amb responsabilitat, i ha posat de relleu la mala fe de l’altra part.

A més a més, el criteri imposat en l’últim moment, col·lideix no sols amb la verborrea dialogant dels polítics, demandants cíclics dels nostres vots, sinó, fonamentalment, amb una norma emesa per l'actual Govern valencià: En concret, la Disposició addicional 4ª punt b) del Decret Llei 3/2018 en la qual s'especifica -de forma molt precisa- la finalitat de l'increment dels fons addicionals procedents del 0,2% de la massa salarial, el repartiment dels quals es va ratificar en l'acord del Consell del 9 de novembre de 2018.

Tot i que aquest acord va collir l’oposició unànime de totes les organitzacions sindicals, no es sobrer recordar-li a la Direcció de l’Entitat, la Direcció General del Sector Públic i la Direcció General de Pressuposts, com a garants del compliment de la legalitat vigent, que els decrets del Consell vehiculen la voluntat política del Govern Valencià i, per això mateix, ens obliguen a totes i tots.

DOGV núm. 8476 - Dijous, 31 de gener de 2019


31 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8475 - Dimecres, 30 de gener de 2019


30 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezRoda la roda: Ara va de pactes

Arribar a un pacte per a millorar les condicions de treball d'un col·lectiu feminitzat i que treballa en precari, en el qual posar d'acord els quatre sindicats presents en la taula de negociació i totes dues Conselleries amb competències en la gestió d’aquest personal, no va ser una tasca gens fàcil.

29 / 01 / 2019 | Intersindical propostes distribució de jornada personal educador pactes educatius funció pública condicions de treball


Educador@s: Heroïnes d'argila teixint somnis de futur

Els col·lectius d'educadores d'educació especial, educació infantil i fisioterapeutes, aconseguien després d'anys de lluita la signatura de l'acord que havia de garantir unes condicions de treball dignes. La norma, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 3 de Juliol de 2018, reconeix algunes de les reivindicacions històriques d'aquestes treballadores i treballadors.

Plenament conscients que la implementació de les millores conquerides s’anava a trobar amb certa resistència per part de les direccions d’alguns centres, en molts casos induïdes per la inspecció educativa, ens enrolàrem en una tasca d'acció sindical complexa: Visitar, d'un en un, tots i cadascun dels centres educatius del País Valencià per a dedicar l’inici del curs escolar a realitzar una intensa tasca pedagògica.

Davant la resistència al canvi de les institucions, Intersindical Valenciana ha contraposat la ferma convicció en què la millora de les condicions de treball del personal anaven a incidir de forma molt positiva en el progrés del nostre alumnat i en l'educació pública de qualitat que aquest es mereix.

La primera remesa d'horaris de la província de València va ser la confirmació documental que l'esforç no havia resultat balder. Per primera vegada, tan sols ens trobarem amb les discrepàncies habituals d'aquells que no entenen el model d'inclusió com una realitat present en els centres; Tanmateix, l’entusiasme va durar ben poc.

Des d’aquesta entrega inicial, en un exercici de reiteració implacable, una vegada i una altra, reclamàrem els horaris d'Alacant i Castelló en la Comissió de Seguiment dels Pactes sense obtindré cap resposta.

La sorpresa va arribar un dia abans de les vacances de Nadal: la primera remesa d'horaris d'Alacant semblava més una broma que un munt de documents oficials: Horaris de companyes i companys de tota la província en els quals trobàrem, des de simples errades de forma, a sumes mal fetes, formats inventats i el que és més greu, un incompliment reiterat dels pactes i de la norma publicada per eixa mateixa Conselleria.

La creativitat no té límits, l'obstinació, però, és encara més perillosa. Distribucions horàries supervisades per la Inspecció Educativa i amb les quals se'ns pretén convèncer que si la treballadora o el treballador ha signat la seua conformitat no tenim res que al·legar.

-Però, vostè sap que les normes estan per a complir-les?

Encara més impactant són les intimidacions d'altres sindicats. D'aquells que amenacen amb explicar que els horaris estan sense conformitat per la nostra actuació. Quin trist futur li espera al personal que va depositar la seua confiança en un sindicat que, lluny de vetlar pels seus drets, opta per ballar-li l'aigua a la classe política de torn!

No hem arribat fins ací per a rendir-nos ara, no baixarem els braços!

El personal educador d'educació especial, educació infantil i fisioterapeutes s’ha guanyat el nostre respecte i el nostre ferm posicionament. Impugnarem cada horari que deixe desprotegit a una treballadora o treballador públic, perquè aquesta és la missió dels sindicats i lluitarem pel compliment dels acords, malgrat qui li pese.

Si les resistències són territorials cridarem a cada porta, una per una. Continuarem reclamant els horaris de Castelló, que a hores d’ara, ni tan sols han eixit de la Direcció Territorial. Convocarem, una vegada més, la Comissió de Seguiment dels Pactes, aquella en la qual fa uns dies, se'ns demanava el nom dels centres que no estaven complint els acords.

Potser l'administració del Consell no compta amb els seus propis mecanismes de control, per a assegurar el compliment de les seues normes? Necessiten vostès policies, detectius, periodistes,...?

L'administració valenciana compta amb grans professionals al seu servei i és la nostra ferma determinació defensar els seus drets. STAS INTERSINDICAL VALENCIANA seguirà al costat de les treballadores i treballadors de la Generalitat, ara i sempre. Ho diem ras i curt per si quedava algun dubte.


El Centre de Recepció de Menors de Bunyol: De la improvisació al desencís.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, després d’un llarg “Via-Crucis” de mesures provisionals amb les quals mai no s’ha donat resposta satisfactòria a les necessitats dels i les menors acollits, del personal que hi treballa ni del veïnat de Bunyol, ara, davant l’increment de tensions i pressions i en resposta a l’acció de Fiscalia i Sindicatura de Greuges, la qual constata greus deficiències del centre, ha optat per la involució.

29 / 01 / 2019 | Salva Sanmartin proovatitzacions igualtat i polítiques inclusives centres de menors centre de recepció de bunyol


"Si tu fossis nat
a la seva terra,
la tristesa d'ell
podria ser teva"

Joana Raspall

Així, en una clara jugada de “trilerisme” ètic, contravenint els principis orientadors de l’atenció a menors, tot i conservar de manera testimonial la direcció, s’opta per la privatització del centre com a mesura d’urgència per a silenciar les protestes i, com a poc, allunyar el problema del calendari electoral.

Aquest nou episodi ve a completar un cúmul de despropòsits concentrats en un mateix centre per a certificar que, aquesta administració, pel que fa a l’atenció a persones menors vulnerables, no fa el pes ni dona la talla.

L’absència d’una política migratòria respectuosa dels drets humans, programes preventius d’atenció a menors estrangers no acompanyats, les plantilles reduïdes a la mínima expressió després d’anys de polítiques contra el personal, les instal·lacions ruïnoses heretades d’anteriors legislatures i l’austericidi d’un finançament dissenyat contra el poble valencià, expliquen suficientment l’enorme dificultat d’aquesta gestió, però no poden excusar i justificar que ara es vulgui girar cua cap al passat.

En aquest trànsit des de la improvisació a la decepció, a força de gestionar a bot i volea, privatitzar la gestió sembla l’única opció possible per a la Conselleria en la major part dels centres aperturats durant la legislatura.

Com que l’objectiu inicial era la recuperació del serveis públics privatitzats i, de manera prioritària, aquells que atenen serveis essencials, de cap manera podem abandonar la tutela de les criatures més vulnerables del nostre jovent i la nostra infantesa en mans de negocis privats els quals, de manera totalment lícita, van a implementar dinàmiques gestores lucratives, perquè correm el perill de precaritzar l’atenció i, a més, estaríem qüestionant la capacitat, eficiència i eficàcia de la gestió pública.

Tristesa i mal regust ens deixa aquesta decisió amb la qual, com en un viatge de retorn al passat per al qual tan sols s’ha tret bitllet de “fug-(ida)” per a retrobar-nos amb un problema que continua(rà) amb la mateixa intensitat per a les persones que hi treballen i per als i les menors que atenen, tot i que haurà canviat de barri i veïnat.

DOGV núm. 8474 - Dimarts, 29 de gener de 2019


29 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8473 - Dilluns, 28 de gener de 2019


28 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezIntersindical signa el IV Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental

Ahir, 24 de gener, primer Dia Internacional de l’Educació, Intersindical Valenciana va signar el IV Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu al pla de formació global per al personal d’aquest sector.

25 / 01 / 2019 | Salva Sanmartin sector públic instrumental iv acord cds comissió de diàleg social activitats formativesUn pas endavant
Cal dir que aquest acord, en possibilitar l’accés a les ofertes formatives de l’Institut Valencià d’Administració Pública, constitueix un pas imprescindible per a atendre una reivindicació, i una aspiració, històrica de les treballadores i treballadors que conformen el SPI.

D’entrada, hem de considerar un guany incontestable que es regule l’homologació per l’IVAP de les activitats formatives i singulars impartides pels ens del sector dirigides al seu personal. Aquesta homologació posa en valor l’esforç formatiu i el compromís amb la millora de la competència professional, tant de les entitats com de les treballadores i treballadors, a més d’afavorir la transitabilitat en els seus itineraris professionals.

Tot i això, som plenament conscients que aquest primer pas tan sols obri una porta necessària per a poder recórrer un camí en el qual, ara per ara, tot està per fer. Perquè no hem d’oblidar que per a vehicular la possibilitat que ara s’obri, cadascuna de les 35 entitats que conformen el sector haurà de subscriure amb l’IVAP convenis singulars que donen accés al seu personal i, a més, acords interadministratius de cooperació, si desitgen participar i col·laborar en els plans formatius.

D’altra banda, no podem obviar la realitat de la formació impartida per l’IVAP el qual, ara per ara, no ha estat capaç de desenvolupar els diferents itineraris formatius i malviu amb una oferta del tot desequilibrada, que discrimina els grups inferiors i el personal d’administració especial, la qual tan sols arriba al 40% de la plantilla al servei de l’Administració del Consell. Així les coses, cal ser molt prudents sobre les possibilitats reals de donar resposta a una plantilla -en termes de formació- que es pot veure incrementada en quasi un 30%.

Davant la possible “inflació formativa” generada per una oferta molt allunyada de les necessitats, ens haurem de mantenir molt vigilants per a evitar que la formació del personal esdevinga un nou element de pressió a les entitats i, fonamentalment, a les treballadores i treballadors, com hem vist amb anteriors acords de la comissió, cal dir que no recolzats per Intersindical, la imposició dels quals ha derivat en una tensa, i de vegades amenaçant, relació epistolar, denúncies a les entitats, o intents de paralització dels instruments per a la provisió dels llocs de treball.

Per totes aquestes consideracions, conscients com som de la transcendència de l’acord signat, de les limitacions assenyalades i de tot el treball pendent per a instrumentalitzar les possibilitats que obri, Intersindical Valenciana, des de la fidelitat al compromís rubricat en aquest acord, treballarà de valent per a evitar que no passe de ser un brindis al sol fet en precampanya electoral o, el que és pitjor, un mecanisme per a "testejar" fidelitats, premiar adhesions i castigar dissidències.

Avançar sense model esdevé un model que fa patir molta gent
No podem acabar aquesta anàlisi sense compartir una xicotet reflexió sobre els quatre acords amb els quals, en paraules del conseller, es tanca el cercle normatiu d’aquesta legislatura per al SPI.

La renúncia a explicitar un model per al sector, el qual s’hauria d'haver dissenyat amb una de les dues grans lleis anunciades i que no veuran la llum en aquesta legislatura, no es pot suplir ni de lluny amb un pack normatiu mitjançant el qual les treballadores i treballadors del SPI venen obligades a tots els deures, requisits, limitacions i restriccions retributives del personal públic, sense incorporar, però, els drets i garanties que emparen aquest personal, el primer i més necessari dels quals és l’estabilitat en el lloc de treball.

Com que no podem oblidar la història d’agressions laborals i precarització progressiva que va assolar el sector en anteriors legislatures i davant les vulnerabilitats assenyalades en el paràgraf anterior, per a conjurar el perill d’una hipotètica futura “uberització” de les plantilles, Intersindical Valenciana considera que l’objectiu prioritari, ara mateix, hauria de ser garantir per a aquestes treballadores i treballadors una estabilitat laboral idèntica a la de la resta de personal públic al servei de la ciutadania valenciana.
Podeu consultar l'Acord clicant ací

COMUNICADO SECCIÓN SINDICAL


25 / 01 / 2019 | STAS - Ajuntament de València ajuntament de valènciaDOGV núm. 8472 - Divendres, 25 de gener de 2019


25 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8471 - Dijous, 24 de gener de 2019


24 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMESA GENERAL NEGOCIACIÓN DEL 23 DE ENERO DE 2019


23 / 01 / 2019 | STAS - Ajuntament de València mgn ajuntament de valènciaDOGV núm. 8470 - Dimecres, 23 de gener de 2019


23 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezPla de formació empleats i empleades públics any 2019 (primera convocatòria)


23 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez ivap accions formatives 2019DOGV núm. 8468 - Dilluns, 21 de gener de 2019


21 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8467 - Divendres, 18 de gener de 2019


18 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8466 - Dijous, 17 de gener de 2019


17 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMESA TÉCNICA 16 DE ENERO DE 2019


17 / 01 / 2019 | STAS - Ajuntament de València policia local ajuntament de valènciaDOGV núm. 8465 - Dimecres, 16 de gener de 2019


16 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezAgents Mediambientals en conflicte permanent

Intersindical valenciana, junt a totes les organitzacions sindicals implicades en les negociacions relatives a la recent modificació practicada en les funcions del cos d'Agents Mediambientals, pertanyents al cos C1-13 de l'Annex I de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, hem presentat, en forma d'acció conjunta, escrit dirigit a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques mitjançant el qual reclamem la necessària, i urgent, convocatòria de la Mesa Tècnica que ha de reprendre la negociació de les condicions de treball dels i les Agents Mediambientals.

16 / 01 / 2019 | Intersindical perfil professional funcions del lloc condicions de treball agents mediambientals


"La meua terra, aquesta terra,
el meu país que tant jo m´estimat"...

Les peculiaritats que conformen aquesta figura laboral vénen clarament fixades per la seua condició d'agent de l'autoritat i policia judicial, la qual cosa, a més, els diferencia d'altres col·lectius que pogueren realitzar tasques similars en el mateix àmbit d'actuació. Es tracta d'un col·lectiu de persones que s'incardinen dins de l'Administració especial per exercir funcions molt especialitzades dins de l'organització de la Generalitat.

Les seues funcions no es limiten a l'àmbit de l'òrgan del Consell que ostenta les atribucions en matèria de medi ambient, sinó que s'amplien a l'àmbit de les diferents Conselleries on els Agents Mediambientals tenen competències per a desenvolupar-les.

El ventall de funcions que conforma el seu perfil professional, per a garantir aquest servei públic essencial, han d'estar normativament emparades, tant des del punt de vista laboral, com de seguretat i salut de les treballadores i treballadors per a que es duguen a terme amb les necessàries garanties tant per al personal que les exerceix com per al servei públic que es presta a la ciutadania.
La concreció de les tasques no permet interpretacions a l'hora d'establir la correspondència amb els requisits exigibles per a l'accés a aquest tipus de llocs en les convocatòries públiques, però, a més, obliga a delimitar aquestes funcions tant a nivell normatiu com en el terreny de la seguretat, la prevenció i la promoció de la salut.

Davant l'orfandat normativa en què la falta d'interés de l'administració ha instal·lat les i els Agents Mediambientals de la Generalitat, Intersindical Valenciana reclama una intervenció decidida i compromesa per a resoldre aquests conflicte permanent, perquè ara, si hi ha voluntat, tenen l'oportunitat de regular com cal.

Podeu consultar el document clicant ací

CONVOCATÒRIA 42/2016


16 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezPla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l’any 2019


16 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez sistema de carrera professional horitzontal pla anual avaluació 2019DECRET 238/2018, de 21 de desembre


16 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8464 - Dimarts, 15 de gener de 2019


15 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8463 - Dilluns, 14 de gener de 2019


14 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8462 - Divendres, 11 de gener de 2019


11 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez