Informacions generals

NUEVA REUNIÓN DE INTERSINDICAL VALENCIANA-STAS CON EL DIRECTOR GRAL. DEL INST. VALENCIANO DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Decreto del Mapa de los Servicios sociales

30 / 06 / 2020 | Administrador Local


Por segunda vez Intersindical Valenciana STAS y las profesionales de los Servicios Sociales, se reúnen con el Director General de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales Enrique Ferrer, para tratar sobre las alegaciones que este sindicato presentó al Decreto del Mapa de los Servicios Sociales.

Después del primer contacto que tuvimos el 3 de junio donde el sindicato ya razonó sus alegaciones, en esta segunda reunión el Director General, ha querido trasladarnos su posicionamiento, manifestando que entiende y está de acuerdo con el diagnostico de las alegaciones presentadas relacionadas con la precariedad laboral de las trabajadoras y trabajadores de los equipos sociales, que comparte los criterios del sindicato y la Dirección General es conscientes de la preocupación, debilidad y precariedad laboral que existe en la atención primaria.

No obstante, y debido a la autonomía de la administración local, el Director General nos indica que la Conselleria no puede actuar para que cambie la situación laboral de estas trabajadoras. Su compromiso es que según se vayan redactando los decretos que desarrollen la Ley 3/2019 de los Servicios Sociales Inclusivos, intentarán que en aquellos puntos que afecten al personal, como son las ratios y la mapificación, se tenga en cuenta la situación laboral de las personas trabajadoras de los Servicios Sociales.

Desde el sindicato se le hizo la observación de que sin las profesionales de los servicios sociales la ley no se podría cumplir. Las trabajadoras y trabajadores son parte importante de los cimientos de esta ley, seguir abusando de estas profesionales es cuanto menos una irresponsabilidad. No se puede ignorar esta situación ni menospreciar y mirar hacia otro lado cuando hablamos del personal que trabaja en los servicios sociales, que existan dos administraciones implicadas no les exime de cumplir con sus obligaciones.

Quedamos en emplazarnos para el estudio y alegaciones de los nuevos decretos que continúen desarrollando la Ley de Servicios Sociales Inclusivos.

Intersindical Valenciana-STAS seguirá en todo momento y en todos los ámbitos reivindicando la estabilidad laboral de todo el personal de los Servicios Sociales.Nova reunió de la INTERSINDICAL VALENCIANA-STAS amb el Director General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.

Per segona vegada Intersindical Valenciana-STAS i les professionals dels Serveis Socials, es reuneixen amb el Director General Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials Enrique Ferrer, per a tractar sobre les al·legacions que aquest sindicat va presentar al Decret del Mapa dels Serveis Socials.

Després del primer contacte que vam tindre el 3 de juny on el sindicat ja va raonar les seues al·legacions, en aquesta segona reunió el Director General, ha volgut traslladar-nos el seu posicionament, manifestant que entén i està d'acord amb el diagnòstic de les al·legacions presentades relacionades amb la precarietat laboral de les treballadores i treballadors dels equips socials, que comparteix els criteris del sindicat i la Direcció General és conscient de la preocupació, feblesa i precarietat laboral que existeix en l'atenció primària.

No obstant això, i a causa de l'autonomia de l'administració local, el Director General ens indica que la Conselleria no pot actuar perquè canvie la situació laboral d'aquestes treballadores. El seu compromís és que segons es vagen redactant els decrets que desenvolupen la Llei 3/2019 dels Serveis Socials Inclusius, intentaran que en aquells punts que afecten el personal, com són les ràtios i la mapificació, es tinga en compte la situación laboral de les persones treballadores dels Serveis Socials.

Des del sindicat se li va fer l'observació que sense les professionals dels serveis socials la llei no es podria complir. Les treballadores i treballadors són part important dels fonaments d'aquesta llei, continuar abusant d'aquestes professionals és com a mínim una irresponsabilitat. No es pot ignorar aquesta situació ni menysprear i mirar cap a un altre costat quan parlem del personal que treballa en els serveis socials, que existisquen dues administracions implicades no els eximeix de complir amb les seues obligacions.

Quedem a emplaçar-nos per a l'estudi i al·legacions dels nous decrets que continúen desenvolupant la Llei de Serveis Socials Inclusius.

Intersindical Valenciana-STAS seguirà en tot moment i en tots els àmbits reivindicant l'estabilitat laboral de tot el personal dels Serveis Socials.

  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.