LES BASES DE CONSOLIDACIÓ DEL PERSONAL TEMPORAL ANULADES

Dues sentencies judicials anulen les bases de consolidació.

22 / 12 / 2023 | STAS - Ajuntament de València interins consolidacio ajuntament de valènciaEn la MGN extraordinària celebrada en el dia de hui 21 de deembre, la corporació, amb la presència de la Regidora de personal, els secretaris responsables de Servicis Jurídics i Recursos Humans així com la Cap de Personal i de Secció de la OTL, ha informat els sindicats de les dues sentències que anul·len les bases dels processos d'estabilització (concurs de mèrits i concurs oposició) i la promoció interna, en estimar no ajustat a dret la proporció de 4 a 1 en la valoració de l'antiguitat i el no meritar els exàmens superats en altres administracions.

Totes dues sentències es recolzen en la sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana que ratifica una sentència anul·lant les bases de Santa Pola, que establia una proporció de 3 a 1.

Entén la corporació que recórrer en apel·lació davant el propi TSJ no té sentit atés que ja ha manifestat el seu criteri.

Després de prendre la paraula els representants dels diferents sindicats, s'ha arribat a la conclusió que és més beneficiós no apel·lar, modificant les bases en el sentit de l'expressat per les sentències i seguir amb el procés, atés que caldrà tornar a publicar les bases i obrir termini d'instàncies.

Per part de la corporació es procedirà de la manera més diligent possible per a acurtar al màxim els terminis.

*STAS Intersindical ha manifestat els seus dubtes a no recórrer les sentències i a modificar les bases.

Des de la secció sindical de *STAS Intersindical entenem que esta decisió l'ha de prendre la seua afiliació en assemblea i per això convoquem, a la nostra afiliació, el dia 9 de gener a assemblea on s'explicarà el calat dels possibles canvis i es decidirà la nostra postura sindical.

Ja us comunicarem lloc i hora de l'assemblea.

Corporació i sindicats es reuniran en Taula de Negociació l'11 de gener per a seguir les negociacions.

--------------

En la MGN extraordinaria celebrada en el día de hoy, la corporación, con la presencia de la Concejala de personal, los secretarios responsables de Servicios Jurídicos y Recursos Humanos así como la Jefa de Personal y de Sección de la OTL, ha informado a los sindicatos de las dos sentencias que anulan las bases de los procesos de estabilización (concurso de méritos y concurso-oposición) y la promoción interna, al estimar no ajustado a derecho la proporción de 4 a 1 en la valoración de la antigüedad y el no meritar los exámenes superados en otras administraciones.

Ambas sentencias se apoyan en la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana que ratifica una sentencia anulando las bases de Santa Pola, que establecía una proporción de 3 a 1.

Entiende la corporación que recurrir en apelación ante el propio TSJ no tiene sentido toda vez que ya ha manifestado su criterio.

Tras tomar la palabra los representantes de los diferentes sindicatos, se ha llegado a la conclusión que es más beneficioso no apelar, modificando las bases en el sentido de lo expresado por las sentencias y seguir con el proceso, toda vez que habrá que volver a publicar las bases y abrir plazo de instancias.

Por parte de la corporación se procederá de la manera más diligente posible para acortar al máximo los plazos.

STAS Intersindical ha manifestado sus dudas a no recurrir las sentencias y a modificar las bases.

Desde la sección sindical de STAS Intersindical entendemos que esta decisión la debe tomar su afiliación en asamblea y por ello convocamos, a nuestra afiliación, el día 9 de enero a asamblea donde se explicará el calado de los posibles cambios y se decidirá nuestra postura sindical.

Ya os comunicaremos lugar y hora de la asamblea.

Corporación y sindicatos se reunirán en Mesa de Negociación el 11 de enero para seguir las negociaciones.