REIAL DECRET-LLEI 10/2015

El que ens van llevar torna per parts

15 / 09 / 2015 | Administrador Local palau de la música


El que ens van llevar torna per parts: 48 dies de paga extra, 6è moscos, dies moscosos addicionals i dies de vacances addicionals

Dissabte passat es va publicar en el BOE el Reial decret-Llei 10/2015, de mesures per als empleats públics [i les empleades públiques] (i altres mesures econòmiques).

Abans d'explicar les 'devolucions', recordem que el govern va argumentar en el seu moment que les mesures que es van prendre eren temporals fins que millorara la situació econòmica [o s'aproximaren les eleccions?]

Però centrant-nos en el que ens concerneix, resumim el que ens diu:

> En l'art. 1. RECUPERACIÓ D'UNA ALTRA PART DE LA PAGA EXTRA EN 2015 (48 dies o 26,23 % de la mateixa), de la retallada del famós Dissabte passat es va publicar en el BOE el Reial decret-Llei 10/2015, de mesures per als empleats públics [i altres mitjanes econòmiques].

> En l'art. 2.1. RECUPERACIÓ DEL SISÈ MOSCOS EN 2015, que modifica la lletra'k' de l'art. 48 del *EBEP. Important ressaltar “tindran” (ja està en vigor).

“Els funcionaris públics tindran els següents permisos:

k) Per assumptes particulars, sis dies a l'any"

> En l'art. 2.2. PERMÍS PER ASSUMPTES PARTICULARS PER ANTIGUITAT.

- Les Administracions Públiques podran establir...”.

- En complir 6 triennis → 2 dies moscosos addicionals

- En complir 8 triennis → 1 dia moscos més (com a màxim)

- Per cada trienni més → 1 moscos més (com a màxim)

Important ressaltar “podran” (cada administració ha d'aprovar-ho després, no és ara ja).

> En l'art. 2.3. DIES ADDICIONALS DE VACANCES PER ANTIGUITAT.

“Cada Administració Pública *prodrá establir fins a un màxim de quatre dies addicionals de vacances...”

És a dir, si tenim en compte que els dies hàbils de vacances són 22, serà:

- per 15 anys de servei: 23 dies hàbils

- per 20 anys de servei: 24 dies hàbils

- per 25 anys de servei: 25 dies hàbils

- per 30 anys de servei: 26 dies hàbils

Després de la demanda coordinada pels sindicats, el personal del Palau ja va obtenir sentència a favor del pagament d'altres 44 dies, en lloc dels 14 que inicialment es van pagar.

INTERSINDICAL en l'Ajt. de València (STAS) va sol·licitar ahir s'aplique la mesura sobre els dies addicionals moscosos i canosos, així com que es recuperen els deu dies de permís al personal amb 25 anys d'antiguitat i els dos dies de permís per ponts. Així com que el pagament de del 26,23% es produixca el més prompte possible. Idèntica reivindicació ha presentat INTERSINDICAL AL PALAU.


INTERSINDICAL AL PALAU EN FACEBOOK: www.facebool.com/intersindicalalpalau