STAS INTERSINDICAL ES REUNEIX AMB LA REGIDORA DE RECURSOS HUMANS

Se li van plantejar diferents qüestions sindicals i de personal

19 / 12 / 2023 | Administrador Local ajuntament de valènciaEn el dia de hui, STAS Intersindical ha mantingut una reunió amb Julia Climent, Regidora de Recursos Humans i amb el Cap de l'Àrea d'Ocupació Pública, Vicente Salvador.

En la reunió s'han abordat temes d'índole sindical i laboral com la situació dels processos de consolidació, les pròximes eleccions de laborals, el fitxatge amb l'empremta digital o la negociació del pròxim conveni.

Sobre els processos de consolidació, s'està pendent de possibles sentències judicials que una vegada es comuniquen veurem com incidixen en els processos.

Respecte al fitxatge s'està estudiant l'impacte que tindria la prohibició de la utilització de dades biomètriques, com és l'empremta digital i possibles opcions.

Pel que concernix a la negociació del pròxim conveni laboral, s'han entregat a Regidora, els resultats de l'enquesta duta a terme per STAS Intersindical i on el personal d'este ajuntament ha tingut la possibilitat de valorar l'actual conveni laboral i el seu prorroga, així com assenyalar que aspectes del nou text haurien de ser millorades i aportar propostes.

Seguint la línia del marcat per l'enquesta i l'acció sindical que STAS ve desenvolupant en matèria de conveni, s'han plantejat qüestions com:

• Permetre el fitxatge d'entrada a partir de les 7 del matí.

• Impulsar la promoció interna, amb especial incidència en el personal auxiliar administratiu, entenent que este personal hauria de ser tot de categoria administratiu per les tasques que realitzen.

• Estudiar opcions per a millorar les ajudes socials, com augmentar el número de sol·licituds a l'any, o crear una bossa econòmica individualitzada per a cada empleat o empleada que puga ser utilitzada segons les seues necessitats.

• Ampliar la flexibilitat horària i estudiar com recuperar les reduccions de jornada.

• Pel que concerneix la carrera professional s'ha proposat l'Introduir un GDP 5 i acabar, amb el que al nostre entendre és un greuge entre el personal que accedix per concurs o lliure designació i els qui accedixen per permuta o torn lliure amb servicis prestats, com a personal funcionari, en una altra administració respecte al seu enquadrament en el DGP que corresponga.

Totes dues parts, ens hem emplaçat a una pròxima reunió on aprofundir en esta qüestió en concret.

Agrair a Julia Climent i a Vicente Salvador, Regidora de Recursos Humans i Cap de l'Àrea d'Ocupació Pública respectivament, l'oportunitat de fer-los arribar les inquietuds del personal així com el tracte i la predisposició que ens han dispensat.-------------------------------En el día de hoy, STAS Intersindical ha mantenido una reunión con Julia Climent, Concejala de Recursos Humanos y con el Jefe del Área de Ocupación Pública, Vicente Salvador.

En la reunión se han abordado temas de índole sindical y laboral como la situación de los procesos de consolidación, las próximas elecciones de laborales, el fichaje con la huella digital o la negoción del próximo convenio.

Sobre los procesos de consolidación, se está pendiente de posibles sentencias judiciales que una vez se comuniquen veremos como inciden en los procesos.

Respecto al fichaje se está estudiando el impacto que tendría la prohibición de la utilización de datos biométricos, como es la huella digital y posibles opciones.

Por lo que atañe a la negociación del próximo convenio laboral, se han entregado a Concejala, los resultados de la encuesta llevada a cabo por STAS Intersindical y donde el personal de este ayuntamiento ha tenido la posibilidad de valorar el actual convenio laboral y su prorroga, así como señalar que aspectos del nuevo texto deberían ser mejoradas y aportar propuestas.

Siguiendo la línea de lo marcado por la encuesta y la acción sindical que STAS viene desarrollando en materia de convenio, se han planteado cuestiones como:

• Permitir el fichaje de entrada a partir de las 7 de la mañana.

• Impulsar la promoción interna, con especial incidencia en el personal auxiliar administrativo, entendiendo que este personal debería ser todo de categoría administrativo por las tareas que realizan.

• Estudiar opciones para mejorar las ayudas sociales, como aumentar el numero de solicitudes al año, o crear una bolsa económica individualizada para cada empleado o empleada que pueda ser utilizada según sus necesidades.

• Ampliar la flexibilidad horaria y estudiar como recuperar las reducciones de jornada.

• En lo concerniente a la carrera profesional se ha propuesto el Introducir un GDP 5 y terminar, con lo que a nuestro entender es un agravio entre el personal que accede por concurso o libre designación y quienes acceden por permuta o turno libre con servicios prestados, como personal funcionario, en otra administración respeto a su encuadramiento en el DGP que corresponda.

Ambas partes, nos hemos emplazado a una próxima reunión donde profundizar en esta cuestión en concreto.

Agradecer a Julia Climent y a Vicente Salvador, Concejala de Recursos Humanos y Jefe del Área de Ocupación Pública respectivamente, la oportunidad de hacerles llegar las inquietudes del personal así como el trato y la predisposición que nos han dispensado.