Informacions generals

COMUNICAT AL PERSONAL INTERÍ I TEMPORAL

Posició sindical i reclamació judicial

16 / 07 / 2020 | Administrador LocalA través d'aquest comunicat ens dirigim a les companyes i companys afiliats i afiliades interines i temporals que porten treballant més de tres anys en la mateixa administració.

Totes les persones afectades sou coneixedores de la Sentència del Tribunal de Justícia Europeu (STJUE) de 19 de març de 2020, i recentment de la Sentència del Jutjat núm. 4 d'Alacant de 8 de juny de 2020, les dues sentències referents a l'abús i estabilitat laboral.

També sabeu que hi ha diferents i diverses interpretacions sobre les mateixes i encara s'està a l'espera del pronunciament de la justícia espanyola respecte a la STJUE i l'ampliació de sentència i possible recurs al Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Sentència d'Alacant, ja que no és ferma i a més no crea jurisprudència.

Aquestes sentències són positives i ajuden en la nostra reivindicació per la fixesa perquè reconeixen l'abús de la temporalitat, però continuar amb el debat sobre el significat i recorregut d'aquestes sentències ens pot apartar del nostre objectiu. Intersindical Valenciana-STAS sector Local, continua lluitant i actuant en tots els àmbits, (Polítics, administratius i sindicals) per a acabar amb l'abús i la precarietat laboral del personal interí i temporal.

No obstant això, arran d'aquestes sentències consultats els nostres Serveis Jurídics i seguint els seus informes considerem que una altra de les vies possibles que posem a la vostra disposició és la presentació de reclamacions i demandes individuals per a les persones laboralment en frau de llei.

Us advertim que el camí no serà ni ràpid ni senzill, però podem i hem d'actuar per a visibilitzar en tots els estaments l'abús de la temporalitat per la incompetència de les Administracions Públiques i lluitar tant al carrer com en els Tribunals per la dignitat, estabilitat i fixesa laboral.

Cada persona afiliada interessada a presentar reclamació i/o demanda, haurà de reunir la següent documentació i requisits perquè els nostres Serveis Jurídics inicien el procés:

  Estar més de 3 anys treballant en la mateixa Administració.

  Justificant d'haver superat un procés selectiu per al lloc que ocupa (convocatòria i notes)

  Acreditar si després del nomenament o contracte, hi ha hagut alguna convocatòria d'oposicions per al lloc que s'ocupa.

  Certificat de Serveis Prestats (Personal funcionari interí)

  Vida laboral (Personal laboral temporal)

  Contracte laboral o nomenament

  Tres últimes nòmines

  La persona sol·licitant facilitarà aquesta documentació les seues dades i l'ordre d’encàrrec a la delegada o delegat sindical per a l'inici de la seua tramitació.Us recordem que per a iniciar la demanda és necessari estar més d'un any afiliada o afiliat a la Intersindical-STAS. En cas de portar menys temps s'haurà d'abonar la quota anual o la diferència fins al moment de l'alta.

Una vegada iniciada la reclamació/demanda si no hi ha resposta positiva el procés seguirà fins a la sentència definitiva. El procés judicial en cas de desestimació comporta costes processals que anirien a càrrec de la persona demandant.

Aquest és un pas endavant en la justa reclamació pels drets del personal temporal

INTERSINDICAL-STAS, està al vostre costat.


=================================================COMUNICADO AL PERSONAL INTERINO Y TEMPORAL

A través de este comunicado nos dirigimos a las compañeras y compañeros afiliados y afiliadas interinas y temporales que llevan trabajando más de tres años en la misma administración.

Todas las personas afectadas sois conocedoras de la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (STJUE) de 19 de marzo de 2020, y recientemente de la Sentencia del Juzgado no 4 de Alicante de 8 de junio de 2020, las dos sentencias referentes al abuso y estabilidad laboral.

También sabéis que hay diferentes y diversas interpretaciones sobre las mismas y aún se está a la espera del pronunciamiento de la justicia española respecto a la STJUE y la ampliación de sentencia y posible recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Sentencia de Alicante, puesto que no es firme y además no crea jurisprudencia.

Estas sentencias son positivas y ayudan en nuestra reivindicación por la fijeza puesto que reconocen el abuso de la temporalidad, pero continuar con el debate sobre el significado y recorrido de estas sentencias nos puede apartar de nuestro objetivo. Intersindical Valenciana-STAS sector Local, sigue luchando y actuando en todos los ámbitos, (Políticos, administrativos y sindicales) para terminar con el abuso y la precariedad laboral del personal interino y temporal.

No obstante, a raíz de estas sentencias consultados nuestros Servicios Jurídicos y siguiendo sus informes consideramos que otra de las vías posibles que ponemos a vuestra disposición es la presentación de reclamaciones y demandas individuales para las personas laboralmente en fraude de ley.

Os advertimos que el camino no va a ser ni rápido ni sencillo, pero podemos y debemos actuar para visibilizar en todos los estamentos el abuso de la temporalidad por la incompetencia de las Administraciones Públicas y luchar tanto en la calle como en los Tribunales por la dignidad, estabilidad y fijeza laboral.

Cada persona afiliada interesada en presentar reclamación y/o demanda, deberá reunir la siguiente documentación y requisitos para que nuestros Servicios Jurídicos inicien el proceso:

  Estar más de 3 años trabajando en la misma Administración.

  Justificante de haber superado un proceso selectivo para el puesto que ocupa (convocatoria y notas)

  Acreditar si después del nombramiento o contrato, ha habido alguna convocatoria de oposición para el puesto que se ocupa.

  Certificado de Servicios Prestados (Personal funcionario interino)

  Vida laboral (Personal laboral temporal)

  Contrato laboral o nombramiento

  Tres últimas nóminas


La persona solicitante facilitará esta documentación sus datos y la orden de encargo a la delegada o delegado sindical para el inicio de su tramitación.

Os recordamos que para iniciar la demanda es necesario estar más de un año afiliada o afiliado a la Intersindical-STAS. En caso de llevar menos tiempo se tendrá que abonar la cuota anual o la diferencia hasta el momento del alta.

Una vez iniciada la reclamación/demanda si no hay respuesta positiva el proceso seguirá hasta la sentencia definitiva. El proceso judicial en caso de desestimación conlleva costas procesales que irían a cargo de la persona demandante.

Este es un paso adelante en la justa reclamación por los derechos del personal temporal. • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.