Ajuntament de València

REUNIÓ DE L’ALCALDE JOAN RIBÓ AMB LA BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA I ELS REPRESENTANTS SINDICALS

Representants de la BSM li van entregar les signatures i escrits de suport rebuts i una carta on expressen el seu malestar.

03 / 03 / 2022 | STAS - Ajuntament de València


En primer lloc volem agrair al Sr. Alcalde que, encara que tard, finalment haja accedit a reunir-se amb representants de la BMV i dels diferents sindicats presents en la Taula General.

Volem manifestar la nostra sorpresa davant el desconeixement del Sr. Alcalde del malestar existent entre els membres de la BMV, segons ha reconegut, perquè són ja molts mesos d'actes de protesta, de reunions poc esclaridores i fins i tot de jornades d'aturs i vagues, per la qual cosa es pot entendre que no ha sigut informat de la problemàtica com correspon.

En primer lloc el Sr. Alcalde ha escoltat els representants de la BMV, que han manifestat el seu profund malestar tant pel fons com per les formes en les quals s'està intentant portar aquesta matèria tan delicada, que està repercutint anímica i professionalment en tots els professors i professores integrants, amb total menyspreu cap a l'exercici del seu treball, a tot el personal interí, (que fins hui mateix res se'ls havia dit oficialment) i a ser atesos en les seues reivindicacions respecte als seus drets com a funcionaris d'aquest Ajuntament.

A continuació per la part sindical se li va transmetre la seua total disconformitat amb les formes en les quals s'està desenvolupant un procés com aquest, que suposa el traspàs de personal funcionari d'aquest Ajuntament cap a una altra entitat del sector públic municipal, mancat de la més mínima informació oficial i transparència, sense comptar amb la Taula General de Negociació i sense existir un mínim informe jurídic que motive i argumente totes les qüestions que poden afectar a tot el personal, tant funcionari de carrera com interí.

La reunió és valorada molt positivament pels membres de la BMV i sindicats, puix que el Sr. Alcalde, d'una banda, ha anunciat de manera pública i oficial que el personal interí pot estar tranquil perquè no entrar en els plans de la Corporació que puguen ser objecte de cap modificació respecte a la seua situació administrativa a l'Ajuntament, prioritzant, com no podia ser d'una altra manera, el desenvolupament i terminis dels processos d'estabilització del personal temporal. I d'altra banda es va comprometre a estudiar detalladament la situació respecte a la resta de funcionaris de carrera.

Des de la BMV, preguem al Sr. Ribó, prenga cartes en l'assumpte i paralitze qualsevol procés de traspàs de personal, prioritzant la prestació del servei des del propi Ajuntament, dotant-lo dels mitjans materials i personals adequats que permeten la qualitat, el prestigi i l'arrelament que des de sempre ha tingut la nostra Banda Municipal.

-----------------

REUNIÓN DEL ALCALDE JOAN RIBÓ CON LA BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA Y LOS REPRESENTANTES SINDICALES
Representantes de la BSM le entregaron las firmas y escritos de apoyo recibidos y una carta donde expresen su malestar.

En primer lugar queremos agradecer al Sr. Alcalde que, aunque tarde, finalmente haya accedido a reunirse con representantes de la BMV y de los diferentes sindicatos presentes en la Mesa General.

Queremos manifestar nuestra sorpresa ante el desconocimiento del Sr. Alcalde del malestar existente entre los miembros de la BMV, según ha reconocido, porque son ya muchos meses de actos de protesta, de reuniones poco esclarecedoras e incluso de jornadas de paros y huelgas, por lo que se puede entender que no ha sido informado de la problemática como corresponde.

En primer lugar el Sr. Alcalde ha escuchado a los representantes de la BMV, que han manifestado su profundo malestar tanto por el fondo como por las formas en las que se está intentando llevar esta materia tan delicada, que está repercutiendo anímica y profesionalmente en todos los profesores y profesoras integrantes, con total desprecio hacia el ejercicio de su trabajo, a todo el personal interino, (que hasta hoy mismo nada se les había dicho oficialmente) y a ser atendidos en sus reivindicaciones respecto a sus derechos como funcionarios de este Ayuntamiento.

A continuación por la parte sindical se le transmitió su total disconformidad con las formas en las que se está desarrollando un proceso como este, que supone el traspaso de personal funcionario de este Ayuntamiento hacia otra entidad del sector público municipal, carente de la más mínima información oficial y transparencia, sin contar con la Mesa General de Negociación y sin existir un mínimo informe jurídico que motive y argumente todas las cuestiones que pueden afectar a todo el personal, tanto funcionario de carrera como interino.

La reunión es valorada muy positivamente por los miembros de la BMV y sindicatos, por cuanto el Sr. Alcalde, por una parte, ha anunciado de forma pública y oficial que el personal interino puede estar tranquilo porque no entrar en los planes de la Corporación que puedan ser objeto de modificación alguna respecto a su situación administrativa en el Ayuntamiento, priorizando, como no podía ser de otra manera, el desarrollo y plazos de los procesos de estabilización del personal temporal. Y por otra parte se comprometió a estudiar detalladamente la situación respecto al resto de funcionarios de carrera.

Desde la BMV, rogamos al Sr. Ribó, tome cartas en el asunto y paralice cualquier proceso de traspaso de personal, priorizando la prestación del servicio desde el propio Ayuntamiento, dotándolo de los medios materiales y personales adecuados que permitan la calidad, el prestigio y el arraigo que desde siempre ha tenido nuestra Banda Municipal.  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.