Carrera professional descafeïnada, OPO misèrrima, RLT a la carta i fracàs als PROP

Hui, en la Mesa Sectorial de la Funció Pública, s'aprovarà una carrera professional mutilada que no compleix l'acord de 2008, que deixa fora el personal interí i temporal, i que regateja els diners i maltracta el personal que ha promocionat alguna vegada. Intersindical Valenciana procedirà a convocar a TOT EL PERSONAL a partir de la setmana propera, segons les diferents localitats, per a consultar-vos si ha de donar la conformitat o no a aquest decret de carrera.

13 / 03 / 2014 | Intersindical rlt retallades opo mesa sectorial carrera professional


Després d'una carrera "desenfenada" podríem estar arribant a una meta poc atractiva

Divendres 14 de març tindrà lloc la Mesa Sectorial de la Funció Pública, amb el següent ordre del dia:
A les persones que hagen canviat de grup no se'ls sumarà tota l'antiguitat
1. Esborrany del Projecte de Decret del Consell, pel que es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal empleat públic de caràcter fix de l'Administració de la Generalitat.
2. Projecte de Decret de l'Oferta d'Ocupació Pública 2014, per al personal de l'Administració de la Generalitat.
3. Actualització de les relacions de llocs de treball.
4. Proposta d'Acord del Consell pel qual es modifica l'Acord de 28 de març del 2013, pel que s'aprova el Pla d'Ordenació del Personal per a l'assignació de recursos humans a les Oficines PROP.

DECRET DE CARRERA PROFESSIONAL
http://intersindical.org/docs/Borrador_Carrera_2.7-12-03-2014.pdf
Aquest decret regula la carrera professional horitzontal, regulada en l'article 16.3.a) de l'EBEP. Intersindical Valenciana sempre ha defensat l'establiment de la carrera professional. Per això vam signar l'Acord de 20 de febrer de 2008, que establia el seu reconeixement des de 2010. Tanmateix, la regulació que fa aquest Decret ens dóna grans dosis de desconfiança:

PRIMER MOTIU DE DESCONFIANÇA: CASTIGA LES PERSONES QUE HAN PROMOCIONAT
Al personal funcionari que per promoció interna o per convocatòria lliure hagen canviat de grup no se li sumarà tota la seua antiguitat. Així, per exemple, una persona pot haver treballat 14 anys en el grup D (C2), i tindre reconeguts dos graus, i haver promocionat al C (C1) i tindre 11 anys de servei, amb dos graus reconeguts. Doncs bé, no cobrarà dos graus del C2 (2.000 euros anuals, més o menys) més dos graus del C1 (2.500 euros anuals, més o menys), sinó solament els del grup C1.
En el cas que només tinguera un grau en el C1 (1.250 euros, + o -), cobraria un grau del C1 més el complement compensatori previst en el decret, fins a arribar a l’import que té reconegut en el C2: 1.250 + 750 euros, fins sumar els 2.000 reconeguts.
Així, es pot donar el cas que un company o companya d’aquesta persona, que va accedir a la Generalitat el mateix dia, però que no ha promocionat, i que, per tant, té 25 anys de serveis, tindria reconeguts quatre graus de carrera, és a dir, 4.000 euros anuals, aproximadament. I, damunt, a la persona que ha promocionat encara li quedaran 11 anys per a poder alcançar, en el millor dels casos, al company o companya que no ha promocionat.
Aquesta norma espenta el personal amb molts triennis a un descontent i desmotivació total.
Intersindical entén que aquesta clàusula és contradictòria amb l’EBEP, que estableix en el seu article 16 que el personal funcionari té dret a la carrera professional i que pot tindre quatre modalitats:
a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.
b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto.
c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.
d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.
Per tant, no té sentit castigar en una modalitat (apartat a) a qui ha exercit el seu dret a la carrera per una altra modalitat (apartat c). Intersindical creu que aquesta norma és il·legal, per anar en contra del que estableix l’EBEP, que és norma bàsica.

SEGON MOTIU DE DESCONFIANÇA: DEIXA FORA EL PERSONAL INTERÍ
El decret de carrera professional deixa clar cada vegada que pot que NOMÉS S'APLICARÀ AL PERSONAL FIX: funcionari de carrera i laboral fix. Arriba a l'absurde de no contemplar el temps treballat com a personal interí amb anterioritat a haver adquirit la condició de persona funcionària de carrera (art. 11.1 in fine). Això vol dir que, per exemple, les persones que van consolidar el seu lloc després del Pla d'Estabilitat a penes tindran reconegut un grau de carrera.
L'explicació oficial és que l'article 24 de l'EBEP en relació al 25 prohibeix reconéixer la carrera al personal temporal. Algunes organitzacions sindical es pleguen sense lluitar a eixa explicació, tot i deixant caure llàgrimes de cocodril.
Intersindical Valenciana, no. el Sindicat considera fonamental que aquest personal estiga inclòs. I està convençuda que no solament és legal, sinó que no hi és possible una altra interpretació que no els incloga.
Els article 24 i 25 de l'EBEP diuen que:
Artículo 24. Retribuciones complementarias.
La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:
a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.
b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos.
1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre. (...)

Com veieu, el que diu l'EBEP és que el personal interí ha de percebre una sèrie de complements, però NO PROHIBEIX que també cobre el que no s'esmenta, és a dir, la carrera administrativa. De fet, tampoc no esmenta el personal laboral entre els que poden cobrar la carrera i, afortunadament, sí que s'ha inclòs en el decret de carrera aquest personal.

Per què no es pot discriminar el personal empleat públic?
Perquè ho prohibeix la Directiva europea 1999/70/CE, de 28 de juny, que en la Clausula quarta de l'Acord marc diu textualment:
1.- Pel que fa a les condicions de treball, no podrà tractar-se als treballadors amb un contracte de durada determinada d'una manera menys favorable que als treballadors fixos comparables pel nero fet de tenir un contracte de durada determinada, llevat que es justifique un tracte diferent per raons objectives.
Per què la Generalitat Valenciana ha de complir el Dret europeu?
Perquè la Constitució espanyola en l’article 93 autoritza a les Corts Generals a subscriure Tractats internacionals que atribuïsquen a una organització o institució internacional competències derivades de la Constitució, mitjançant llei orgànica. Així ho ha fet l’Estat espanyol, en signar el Tractat d'Adhesió a la Unió Europea. Per tant, tota la legislació espanyola, inclosa l'autonòmica valenciana, ha de complir aquest Dret comunitari per la primacia que se li atorga derivat de la Constitució.

Els Tribunals han reconegut la primacia de la Directiva 1999/70/CE?
Sí, ho han fet en nombroses sentències de molts Jutjats i Tribunals, quan se'ls ha plantejat la qüestió dels triennis i han declarat que no es pot discriminar als empleats públics temporals.
Sí, i a més aclareixen el que són condicions de treball, salari,horari, que han de ser iguals per a tot el personal empleat públic tant fix com temporal
En l'ordre legislatiu, es va modificar l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic reconeixent el dret a cobrar els triennis al personal empleat públic temporal i no ser tractat de forma desigual o discriminatòria enfront de cap altre personal.

Advertències del Secretari d'Estat d'Administració Pública
http://intersindical.org/docs/informe_Secret_Estado_trienios.pdf
Cal preguntar-se si el conseller és conscient i sabedor que l'administració autonòmica valenciana ha estat advertida pel Secretari d'Estat d'Administració Pública, Antonio Beteta en data 3 d'abril de 2013, que existeixen sentències condemnatòries per tracte discriminatori i desfavorable contra el personal interí en dos procediments administratius per incompliment de les previsions de la Directiva 1999/70 CE, de 28 de juny, que prohibeix disparitats de tracte entre persones treballadores temporals i fixes en funció de la durada de la la relació d'ocupació?
I si és sabedor d'aquests advertiments i sentències condemnatòries, ¿el conseller adopta l’acord d'aprovació en fase negociadora del projecte de decret del consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal empleat públic de caràcter fix de l'Administració de la Generalitat, que inclou previsions igualment discriminatòries i desfavorables per al personal funcionari interí? TERCER MOTIU DE DESCONFIANÇA: HEM DE DEMOSTRAR LA PROFESSIONALITAT
Per a ingressar en l'enquadrament inicial, les persones que ja treballem per a l'Administració de la Generalitat hem de presentar algun dels mèrits contemplats en la Disposició Transitòria Primera. Per què? A les companyes i companys de Sanitat ningú no els va demanar res, sinó que se'ls va reconéixer la carrera sense atendre a res més que l'antiguitat.
Preguntada per açò, la conselleria va respondre que "açò era seriós" i que "calia demostrar la professionalitat". Llavors ens preguntem:
¿Els i les companyes de Sanitat no eren professionals? Aleshores, per què estan cobrant la carrera?
O es que ells i elles són tan professionals que no els cal demostrar-ho i que nosaltres, en canvi, ho hem de demostrar perquè no està tan clar que ho sigam?

QUART MOTIU DE DESCONFIANÇA: EL DECRET ESTÀ MOLT VERD
El document està molt verd: podríem cansar-vos parlant de la INDEFINICIÓ d'algunes de les àrees d'avaluació de l'acompliment (desempeño), o del poc trellat del barem per a consolidar els graus, o de l'absència de les titulacions superiors o d'idiomes, inclòs el valencià, en la justificació de la formació... Com veieu, molts detalls a polir.
Pensem que els tres primers són prou importants com per a què la Generalitat es repense dur endavant el decret tal qual i que el modifique en el sentit en què us hem exposat.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2014
http://intersindical.org/docs/borrador_decreto_OPE2014-2.pdf
L'Oferta Pública de 2014 era, el dia 3 de febrer, de 107 llocs de treball. Ara, de 60. El torn lliure era de 51 places, ara de 36.
El 80% de l'oferta (48 places) és per a la conselleria d'Hisenda.
Qui publica l'Oferta? Què curiós, el conseller d'Hisenda!! Quina casualitat, no??!!
Intersindical Valenciana va fer dos anuncis en la mesa tècnica i ho repetirà hui en la mesa sectorial:
- No anem a donar el vist-i-plau a l'Oferta per a 2014. Amb prop de 7.000 persones interines i laborals temporals en el nostre sector, traure només 36 places no és un sarcasme, és una burla de la pitjor espècie.
- Recorrerem i farem tot el possible per tal que s'apmplie l'oferta per sentència
A banda d'això, vam demanar dues coses:
- Que se'ns facilitara tota la informació i els informes que s'havien fet servir per a calcular la taxa de reposició que permet la llei.
- Que es comence la negociació d'una Oferta Pública d'Ocupació de Consolidació o d'Estabilitat (el nom no fa la cosa) del lloc de treball per a tot el personal interí dels diferents sectors de la Generalitat.

ACTUALITZACIÓ DE LES RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL
Res de nou sota el sol: Funció Pública només fa el que volen les conselleries, sense imposar un criteri unificat, així que a la carta tenim les RLTS. Això sí, ja ens han avisat que enguany no podem demanar res els sindicats, és a dir, vosaltres, perquè no ho van a concedir.
Doncs sí que comencem bé la història de la CMPT!!

MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ DE PERSONAL DELS PROP
http://intersindical.org/docs/Acuerdo_modificaci_POP-PROP.pdf
Com ja ha opinat Intersindical Valenciana, el Pla d'Ordenació de Personal dels PROP ha estat la història d'un fracàs des del principi. El Sindicat no va refrendar l'acord que li va donar peu, quedant-nos sols novament. Malauradament, hem de tornar a dir que el temps ens ha donat la raó.
Ara ens plantegen llevar catorze dels setze llocs de treball que queden per adjudicar, per tal de no forçar a moltes persones a desplaçar-se obligadament del seu lloc de treball. Només es farà en dos casos.
Que el nostre Senyor ens pille confessats: aquest pla era el "pla pilot" per al de Reordenació de Càrregues, altrament conegut com a programa Hèrcules. Si el pilot ha anat així...