Habemus consensus! Intersindical nigrum agnus est*

La Mesa Sectorial celebrada el matí de dimecres s'ha saldat amb l'acord de tres sindicats amb els documents proposats. Intersindical Valenciana, com havia anunciat, efectuarà una ronda d'assemblees per a consultar-ho amb totes i tots vosaltres.

14 / 03 / 2013 | Intersindical vacances rlt prop


Decret de classificació dels llocs de treball, i aprovació de les RLT
Es modificarà la composició de la Comissió que substitueix la CCT, però no han volgut fer cas a demanda unànime dels sindicats de deixar els caps d'unitat barrats. Ha tingut el suport dels altres tres sindicats. Intersindical no recolza el text.

Pla d'Ordenació per als PROP
No s'ha modificat el text que conegueu i que podeu consultar en l'enllaç que teniu dalt. Provocarà molts transtorns en determinades persones, funcionàries interines o de carrera, que seran forçades a acceptar un trasllat. Solució més cara que la plantejada pels sindicats en les meses tècniques, ja que hauran de pagar indemnitzacions per trasllats forçosos. Ha tingut el suport dels altres tres sindicats.

Intersindical no recolza l'adhesió, sobretot perquè el SA d'Administració Pública ha tingut una relliscada i ha admés que aquest pla és la prova pilot per al gran pla d'ordenació de personal que estan preparant i que han anomenat pla de redistribució de càrregues de treball, i que podria afectar tota la Generalitat. Cert és que després ha matisat i ha dit que l'atre pla tenia una altra mesura i unes altres mesures (valga l'aparent redundància).

Per a aquests dos documents, valen els comentaris que us vam fer en el correu del dilluns 11 de març.

Acord de Mesa Sectorial de Funció Pública sobre vacacions (sic) i dies de permís
Aquest acord ha tingut una negociació més complicada, motivada perquè no s'havia negociat res al respecte en les meses tècniques hagudes en les darreres setmanes. Finalmnet, s'ha negociat in situ.

Si recordeu el que us vam explicar en el correu del dimarts 12 de març, es proposava un empitjorament de la regulació que sobre les vacances tenim en el Decret 175/2006.

Intersindical Valenciana ha deixat clar des del principi que no anava a recolzar res que no fora deixar el Decret 175/2006 com estava, i que, sobretot, no anava a donar per bona cap retallada de les que ens han imposat el govern de la Generalitat i de l'Estat des de principis de l'any 2012. A més, ha deixat clar que la Generalitat no estava obligada a aplicar el RDL 20/2012, perquè disposa en el art. 8.3 que se suspenien els acords, pactes i convenis, però en cap moment s'esmentaven les normes legals o reglamentàries, com és el cas del Decret 175/2006.

Això ha provocat un recés demanat per la pròpia administració, en retornar del qual s'ha arribat al següent acord:

Es queda com fins ara (en el Decret 175/2006):

Tindrem un mes natural o 22 dies hàbils de vacances (eliminaven la referència al mes natural).
Es podran gaudir quinze dies preferentment durant els mesos de juny a setembre (proposaven quinze dies obligatoris en juliol o agost).
Es podran gaudir en períodes de 7 dies naturals (proposaven cinc dies hàbils consecutius).
Lògicament, valorem positivament que ens quedem com estem i no empitjorem.

S'introdueixen com a novetats:

Es podran gaudir fins a cinc dies de vacances en forma de moscosos. Valoració positiva, perquè no és obligatori, però pot significar per a algunes persones un alleujament després de l'eliminació de molts dies de lliure disposició.
Permisos

Si els dies 24 o 31 de desembre cauen en dissabte, diumenge o dia no laborable, es concediran dos dies de permís.
Es concedirà un màxim d'un dia si una festa estatal o autonòmica (apunt que s'ha introduït durant la negociació, tot i que la demanda era que foren dos els dies i que diguera i autonòmica) cauen en dissabte.
No diu res respecte dels altres dies no laborables (18 de març, dimarts de Magdalena o 23 de juny).

Intersindical Valenciana ha valorat negativament el conjunt de mesures relatives als permisos. Actualment, l'aplicació de l'article 6 del Decret 175/2006 és molt millor del que s'ha pactat. No limita els dies de permís en cas que calga compensar perquè qualsevol dia no laborable o festiu, inclosos els locals, caiguen en dissabte o diumenge.

En definitiva, tenim un dilema en les assemblees: canviem la possibilitat de gaudir cinc dies de vacances en forma de moscosos per perdre alguns dies compensatoris? Vosaltres teniu la paraula, a partir de la setmana propera.

* Tenim consens! Intersindical és l'ovella negra.