L’Estat sí que aplica els dies compensatoris

L'AGE gaudirà d'un dia de lliure disposició extra, en caure el festiu del 12 d'octubre, dia del Pilar, en dissabte. Aquest és el mateix cas en què la Generalitat concedia els dies compensatoris.

06 / 02 / 2013 | Intersindical mesa sectorial funció púlica dies compensatoris


La Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics. (BOE 29/12/2012), disposa algunes mesures equivalents a les que en el nostre decret 175/2006 donaven lloc als dies compensatoris:
"Els calendaris laborals incorporaran dos dies de permís quan els dies 24 i 31 de desembre coincidisquen en festiu, dissabte o dia no laborable.

Així mateix, (...) un dia de permís quan alguna o algunes festivitats laborals d'àmbit nacional de caràcter retribuït, no recuperable i no substituïble per les Comunitats Autònomes, coincidisquen en dissabte en aquest any."

Doncs bé, la resolució de 24 de gener de 2013, del Secretari d'Estat d'Administracions Públiques, el famós Antonio Beteta, estableix que es tindrà dret a un dia addicional de permís amb motiu de coincidir el dia 12 d'octubre, festa de caràcter estatal, en dissabte.

Com podeu comprovar en el següent enllaç, Intersindical Valenciana està reclamant la negociació d'aquest assumpte des de fa temps. Aquesta resolució ens dóna més motius, si cap, per a insistir que s'ha de dictar amb urgència una resolució en el àmbito de la Generalitat. Mireu l'annex I, apartat B:

Escrit presentat per Intersindical Valenciana en la Mesa Sectorial de Funció Pública de 04 / 01 / 2013

Dies compensatoris en 2013

Segons els càlculs que hem efectuat, i excepte errada, a la Generalitat hauríem de gaudir amb caràcter general d'un dia compensatori, per la festivitat del 12 d'octubre, que enguany cau en dissabte.

A més, les localitats d'Alacant i les altres poblacions que celebren Sant Joan, pel dia 23 de juny, que cau enguany en diumenge, així com València i les altres poblacions que celebren les Falles, pel dia 18 de març, que enguany és ¡¿¡festa autonòmica!?!?!, haurien de gaudir un dia més, un total de dos.