MESA SECTORIAL DE F. PÚBLICA del 4/03/2022


07 / 03 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva país valenciâ gva funció pública


Lectura i ratificació de l'acta de la reunió del 22 de març de 2021.
Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat i organismes públics gestionats per la Conselleria competent en matèria de funció pública.
Precs i preguntes.
Divendres passat es va reunir de forma telemàtica la Mesa Sectorial de Funció Pública per aprovar la modificació parcial de l’RLT de la GVA, referida als llocs de caps conseqüència de la modificació de la llei de Funció pública 4/2021 per modificació de llei de mesures i els llocs d’EEE com a pas previ a la convocatòria del concurs de trasllats en aquest primer quadrimestre de 2022.

La ratificació d’una acta de forma tan tardana es deu al canvi de la titular de la Mesa la qual cosa ha impedit que es signara en temps i forma i ha sigut necessària la ratificació en Mesa.
El segon punt a tractar l’Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat gestionats per la Conselleria competent en matèria de Funció Pública, dels que us fem un resum.
Pel que fa als llocs de cap de serveis, la modificació operada en la forma de provisió que passa de Concurs específic a lliure designació, canvi operat per modificació de la llei i amb el que ha sigut unànime l’oposició de les organitzacions sindicals perquè considerem una vulneració de l’objectivitat de la funció pública en ares d’un clientelisme més propi d’una administració del segle passat que d’una administració en vies de modernització capa l’era digital. Tampoc no estem d’acord amb l’obertura de la provisió d’aquests llocs a altres administracions sense una garantia de reciprocitat, encara que siga per llei. En aquest sentit s’ha de vetlla pel personal propi i treballar per la promoció i formació i oferir unes possibilitats de millora reals.
Intersindical ha reiterat la postura defensada en altres meses de negociació on hem demanat que es crearen de la mateixa manera llocs base per a desenvolupar els serveis i no a soles caporalies amb millores, pareix que tots els serveis estan duplicant estructures i buidan de contingut les bases de forma que en alguns serveis es pensa en una forma encoberta de privatitzar-los i en altres de destruir ocupació quan després d’aquesta crisi sanitària el que fa falta es crear ocupació estable i no soles programes temporals que son pa per a hui fam per a demà. Una redimensió dels serveis i una millor gestió de l’ocupació i del personal.
Queda pendent encara la negociació del concurs específic dels cap d’unitat, però vist el funcionament actual dubtem de la capacitat negociadora i de l’escolta activa d’aquesta administració que es caracteritza per una actuació de fets consumats. Encara queden actualitzar els cossos a l’actual llei de funció pública però no hi ha tanta pressa com per a la provisió dels llocs de cap de serveis.
Convé assenyalar en relació amb la modificació pels canvis d’adscripció del llocs d’EEE que ha sigut llarga l’espera i començàvem a dubtar que estiguera a punt abans del concurs de trasllats. Queden pendents algunes errades que posarem en coneixement de l’administració perquè s’esmenen de la manera més ràpida possible.
precs i preguntes ha sigut la gran miscel·lània. A destacar:
La reclassificació del personal APF depenent de la Conselleria d’Educació que estava fins ara pendent i que havia sigut aprovat per acors de Mesa en 2020 pareix que serà efectiva en breu. Lamentem aquesta demora en un personal amb unes de les retribucions més baixes de tot el conjunt de persones que treballen a la GVA, raó per la qual es va aprovar l’Acord i demanem prioritat en la resolució d’aquesta qüestió que no hauria d’haver arribat al 2022 sense materialitzar-se el pagament.
La reclassificació de les EEI, ens informa la consellera que està el projecte a punt per a negociar, en breu ens cridaran a les organitzacions sindicals per tractar la qüestió i que es farà en dos torns.
Falta de personal a la DG de Funció pública per a una gestió efectiva del personal. Pel que fa a aquest tema s’han aprovat programes temporals per a donar suport al servei que a més a més exigeix una formació molt particular en la gestió.
En breu eixiran els Decrets de provisió, classificació i l’EVAP tal i com està previst a la llei.

EL personal de les OCAPES, en la darrera comissió d’Estudi de Llocs de treball, varem denunciar el que pensem es una desmantellament d’aquestes estructures o una manera vetllada de dur a terme un pla d’ocupació però ens asseguren des de la Conselleria d’Agricultura que el pla de reorganització està ajornat sine die. Demanarem cita per a una explicació més convincent de la que us donarem trasllat.

La temporalitat de l’ocupació. Encara que es tractarà en la Mesa Sectorial de F Pública de dilluns en han avançat alguns temes.
Està pendent de l’informe de l’advocacia de l’estat els temes dels beneficiaris de la compensació econòmica establerta a la llei 20/2021 de temporalitat, la possible reserva del percentatge de promoció interna en les convocatòries extraordinàries d’estabilitat perquè aniria en contra de l’objectiu de reduir precisament la temporalitat o deixar sense efecte les OPE en marxa per l’expectativa creada en favor de la seguretat jurídica.
Hem manifestat que tot aquest procés està generant una conflictivitat innecessària i una judicialització dels assumptes que no han valorat a fons.
Ens confirmen que els terminis establerts per al Llei per a la reducció de la temporalitat s’han de respectar al màxim. Així doncs l’ 1/06/2022 per a l’aprovació i publicació de les convocatòries d’estabilització extraordinàries, el 31/12/2022 per a les convocatòries i el 31/12/2024 per a la finalització dels processos perquè han de complir als compromisos amb l’UE.

Pel que fa a les adaptacions legislatives de la Llei 4/2021 exigides en l’Acord bilateral amb l’estat, el Decret llei de modificació es negociarà en MGN I.