RESUM CANALS DE COMUNICACIÓ 25/03/22.

Les questions presentades per aquesta organització sindical a la reunió de canals de comunicació.
canales_de_informacion_250322web.pdf

29 / 03 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva país valencià gva funció pública condicions de treball


Divendres passat vam tindre una altra reunió del “Canals de Comunicació”, reunions
informals on l’administració ens informa de manera informal.
Es va encetar un intens debat arran de la durada de la millora d’ocupació però
l’administració ens ha transmès que després de la signatura de l’acord amb l’Estat, la
durada serà de dos anys perquè es considera sistema de provisió de llocs. Dona per
negociat aquest tema, per la qual cosa ens deixa oberta la possibilitat dels carrers com a
via tradicional per al foment dels canvis a l’administració.
D’altra banda convé assenyalar que l’administració està reforçant els departaments de
provisió i selecció mitjançant els programes temporals de 3+1 finançats amb fons europeus,
per tal d’alliberar la càrrega de treball que desenvolupen. En relació amb aquest
departament s’ha pres la decisió de canviar el programa informàtic de gestió de recursos
humans que actualment està en ús per un altre alternatiu que done les garanties i les
funcionalitats que la administració necessita per a la millora de la gestió. Esperem que siga
el més aviat possible, perquè considerem l’assumpte amb la suficient importància per
adaptar els processos de gestió als estàndards que demana una administració del segle
XXI.
Es important destacar que, per fi, van a començar les negociacions pendents sobre el nou
decret de provisió i selecció, modificació de la llei de funció publica, aplicació de la llei 20/21,
modificació de l’ordre de borses entre d’altres a partir del dia 1 d’abril. Tenim molt a dir en
aquests punts i defensarem els drets del personal com ja ho vam fer en les negociacions
prèvies . El calendari de negociacions proposat començarà amb la llei 20/21 i el compromís
de l’administració es reunir-nos setmanalment per anar negociant les matèries pendents.
Adjuntem les qüestions que vam enviar a la administració per a tractar en aquesta reunió i
a continuació comentem de manera més esquemàtica el que vam tractar a la reunió.
1. Calendari de negociació de les convocatòries extraordinàries: s’estan esperant els criteris
comuns per part de l’estat i aclarir dubtes amb ells, tot i això, es proposa començar les
reunions l’1 d’abril i seguir setmanalment reunint-se amb les OOSS.
Concepte d’ocupació ininterrompuda per a l’article 2 i Disposició addicional 6na son 3
mesos.
Respecte al còmput de places:
La foto fixa per al còmput de places és a 31/12/2020.
La millora d’ocupació no contaria, perquè un dels requisits és estar ocupada per un
FIU (requisit de temporalitat del art. 2 llei 20/21).
Si el lloc de treball es regularitza als concursos actuals, si que compta, sempre que
complisca el requisit de temporalitat (haver estat ocupat per personal FIU).
Per a compatibilitzar les places de la Disp. Ad. 8na, no hi ha requisit de ser ocupada
ininterrompudament per personal FIU.
Ens pareix important destacar que al sol·licitar la excedència voluntària automàtica i no
tindre reserva, quan es demana la reincorporació, aquesta es farà si hi ha algun lloc vacanti com que aquesta llei intenta que estiga el màxim cobert per FC, pot portar a problemes de
reincorporació.
2. Concursos de trasllats:
Està la previsió del calendari de concursos publicats i està complint-se.
El concurs de Ed. Especial, no ix encara perquè la RLT es va publicar fa no res i ha de
passar uns tràmits d’intervenció, però ho tenen en compte per complir amb el compromís
que estiguera abans d’acabar el curs.
3. Notes de Ed. Infantil, no entenen la demora, per la qual cosa es reuniran amb l’OTS per
informar-nos.
4. Decret de Selecció i Orde de Borses
El nou Decret de Selecció no es demorarà molt. Tot i això, ens informen que està a meitat
d’elaboració ja que han d’incloure al mateix els acords de la Comissió Bilateral que es varen
publicar i que obligaven a modificacions legislatives.
Posteriorment, començarà la negociació de la nova Orde de Borses, en la qual es preveu
que es contemple la possibilitat de poder incorporar-se a les borses a aquelles persones
cessades com a conseqüència dels plans d’estabilitat.
5. Sobre les borses i torns especials per a persones amb DFI/EM, han sol·licitat fer un grup
de treball per a veure com encaixen la protecció de dades i veure que aquestes persones
no siguen etiquetades i siguen tractades amb igualtat a la resta de personal empleat públic.
6. Programes de Teletreball.
Labora ha presentat 4 programes, que ja tenen informe favorable de la DGTIC, i estan
pendents d’unes al·legacions per a donar vist i plau des de Direcció General FP.
La Agencia Tributaria, també ha presentat un programa i segueix el curs normal de
negociació.
7. Permís d’acolliment de refugiats.
Davant la situació d'emergència es proposa per part de l'administració la possibilitat de
dictar una instrucció per garantir un permís a les persones que hagen optat per acollir a
persones refugiades de la situació del conflicte ucraïnès, i ens traslladen que faran una
adaptació de l’art. 33 del D 42/19 “Permís per deures relacionats amb la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral”.
8. Respecte a la carrera professional per al personal FIU, no hi ha cap canvi perquè ja
l’article 133. 5 de la llei 4/21, ho contempla d’aquesta manera.
9. En referència als llocs afectats per canvis amb motius de salut, es computaran com de
temporals en el cas de que complisquen amb els requisits de temporalitat, és a dir, en el
cas d’estar ocupats per FIU.
No obstant això, no eixiran per als concursos com marca la normativa.
10. Millora d’Ocupació
Malgrat que l’acord bilateral fa referència de temporalitat per a places vacants, no sent
aquestes les de programes temporals, l’administració les equipara, transmetent-nos que el
requisit dels dos anys s’aplicarà a tots els casos la qual cosa ens pareix un greuge
comparatiu.Respecte on quedaran quan es vegen afectats pels processos d’estabilització ens explica
que s’aplicarà la mateixa norma que als funcionaris interins, per tant, podran seguir a les
borses.
11. Respecte als temes de temporalitat en els organismes públics, ens remeten al sector
instrumental per ser de la seua competència.