Resum de l’esborrany de Decret de Classificació

Resum de les disposicions de l'esborrany de decret i de la posició del Sindicat al respecte

28 / 02 / 2013 | Intersindical posició sindicat esborrany decret de classificació


Predominaran els llocs tipus sobre els singulars. Són llocs tipus les agrupacions de llocs (més d’un) d’un mateix subgrup amb denominació, requisits, responsabilitats, tasques i component competencial comuns
Provisió: el sistema normal serà el concurs, i només seran per lliure designació els que diu la llei (que inclou un catàleg massa ampli). S’incorpora el concurs específic per a caps i llocs singulars.

Adscripció a cossos i escales: amb caràcter general, cada lloc s’adscriurà a un cos, escala, agrupació professional funcionarial (APF, antic grup E) o grup professional (personal laboral).

Llocs de Subdirecció General o caps de servei: podrán ser de més d’un cos o escala.

Altres llocs de caps: podran ser de més d’un cos o escala dels subgrups A1 i A2

Requisits de titulació: es podran establir en Administració General i en els cossos d’Administració Especial que tinguen assignats per al seu accés més d’una titulació.

Funcions: seran les del cos o escala. Excepcionalment, es podran assenyalar les tasques concretes d’un lloc.

Mèrits: seran excepcionals i per als llocs a proveir pel sistema de concurs específic

Els sindicats podrem sol·licitar la iniciació d’un procediment de modificació de la classificació de col·lectius.

Es crea una mesa tècnica amb nom rimbombant (Comissió Mixta per a l’Estudi dels Llocs de Treball –CMEPT), paritària, per a:

a) Ser consultada abans de la creació, amortització o modificació de llocs d’un col·lectiu
b) Rebre informació dels llocs creats, modificats o amortitzats
c) Rebre informació sobre la previsió de llocs educatius complementaris abans de cada curs
Es regula l’aprovació i publicació de les Relacions de Llocs de Treball (RLT), una vegada l’any. A veure si ho compleixen.

Disposicions Addicionals

Llocs d’atenció especial en l’ambit educatiu (educadors/es, fisioterapeutes):

Tots els llocs inclouran la funció d’atendre necessitats d’altres centres de la localitat i de localitats a menys de 30 km. Quan això s’aplique, les persones titulars (hauria de dir “ocupants”) s’entendran comissionades i percebran indemnització per desplaçament quan isquen de la localitat i gratificació per serveis extraordinaris. Intersindical Valenciana considera que calen més aclariments sobre aquesta proposta, per tal d'evitar abusos sobre aquest personal.
Quan desaparega la necessitat del lloc, podrá ser adscrit a un altre centre de la localitat o, si no n’hi ha, a un altre d’una localitat distant menys de 30km. No diu res d’indemnització per desplaçament quan es canvie de localitat, però Intersindical Valenciana entén que sí és exigible, ja que les persones han concursat a una localitat concreta.
Llocs de caps d’Unitat, B/C:

Volen des-barrar-los, de forma que uns passen al grup A2 i uns altres al C1, segons el grup de la persona ocupant. El motiu és que ara ha aparegut el nou grup B entre els dos anteriors i, segons diuen en el Preàmbul al Decret, no es compleix “el requisit que els llocs estiguen classificats en un grup o subgrup i el seu immediat superior o inferior”.

El veritable motiu, en canvi, cal buscar-lo en l’estalvi sobre pressupost de més d’un milió d’euros, ja que la majoria d’aquests llocs estan ocupats per persones del C1, mentre que estan pressupostats com a A2. La diferència de sou és el que es volen guanyar. A més, es podria dificultar el procés de reconeixement dels llocs de caps de negociat com a caps d’unitat, que s’està guanyant judicialment, fent desaparèixer aquesta figura.

Intersindical Valenciana no està d’acord amb la desaparició dels llocs de caps d’unitat per eixos motius, i perquè mai ens ha agradat la classificació dels llocs ad personam, com en aquest cas. A més, considera possible el manteniment d’aquests llocs de treball per dues vies:

Classificats A2/C1, motivant-ho en la no-existència en l’Administració General del grup B (la llei preveu un cos –absurde, d’altra banda- que no té ni tindrà ni un sol lloc de treball).
Classificats A2/B/C1. La classificació per a tres grups o subgrups, tot i que excepcional, existeix en l’Administració local i en les universitats. Nosaltres només la proposem en aquest cas, excepcionalment, perquè el propi EBEP, que crea al nou grup B, ja preveu l’excepcionalitat en permetre la promoció interna directa entre el C1 i el A2.
A més, considerem que la Generalitat fa una lectura esbiaixada de la llei. Es poden classificar els llocs com grup B, i també en el superior (A2) i en l’inferior (C1).
Interval de nivells

Es modifica el quadre de nivells mínims i màxims de cada grup, però només per a introduir el nou grup B, que es queda en un mínim del 15 i un màxim del 24. Pel que fa al màxim, no queda malament, entre el A2 (26) i el C1 (22), de dos en dos. Tanmateix, no estem d’acord amb el mínim, que hauria de ser 16, i passar el mínim del A2 al 18, de forma que els mínims de tots els grups i subgrups també anaren de dos en dos, com és tradicional.

Es regula la mobilitat interadministrativa sempre que:
Hi haja reciprocitat amb l’altra administració
Ajude a “garantir la prestació del servei”
Que el lloc siga d’àrees funcionals “deficitàries”