TAULA DE NEGOCIACIÓ PER A l’APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS QUE REGIRAN ELS PROCESSOS DE CONSOLIDACIÓ

Signat acord per les bases

22 / 07 / 2022 | Administrador Local ajuntament de valènciaDes de STAS-IV volem agrair per endavant a tots i totes els que heu assistit hui a l'assemblea, tant presencialment com de manera en línia.

Per a aquells que no hàgeu pogut assistir comentar-vos que, després de la votació realitzada en el dia de hui, ha eixit per majoria el vot favorable a l'aprovació de les bases per a l'estabilització del personal temporal vinculat a l'aprovació per part de la Corporació d'unes peticions per part nostra.

Comunicar-vos que això ha succeït, excepte en les bases la bateria de preguntes i el temari tancat i publicat, encara que sí que existeix una vinculació que passem a detallar-vos.

Per això el vot de STAS-iv ha sigut a favor de l'aprovació d'aquestes.

TORN LLIURE

- Eixiran pel sistema de concurs oposició aquelles places que estiguen ocupades de manera interina més de 3 anys a la data de la publicació de les bases.

- Es modifica la redacció del procés quedant de la següent manera:

- la fase d'oposició serà com a màxim del 70% i la fase de concurs com a mínim del 30%.

CONCURS OPOSICIÓ Llei 20/2021

No hi ha modificació en la redacció respecte a la confecció del temari publicat o bateria de preguntes.

Sí que existeix el compromís i la vinculació per mitjà de l'acta de la taula de hui, per part de la Regidoria i del servei de Personal perquè es realitzen d'aquesta manera.

Passem a detallar altres qüestions que s'han acceptat i altres que s'han incorporat a les bases millorant-les substancialment:

Haver superat un exercici en una bossa per a l'accés del lloc que s'opta, puntuarà en els processos d'estabilització llei 20/2021 a raó de:

- 5 punts en el concurs de mèrits

- 0,50 punts en el concurs oposició.

En el concurs oposició de la llei 20/2021, els exàmens per als grups A1 i A2 queda de la següent manera:

- 1 tipus test de la part general.

- 1 tipus test de la part específica.

(Aquests seran de 3 preguntes alternatives, on les preguntes errònies o en blanc no penalitzen)

Des de STAS considerem que es compleix l'objectiu que ens vam proposar en el marc de la negociació a l'Ajuntament de València, aconseguint unes bases que possibiliten que els que estan es queden.

———————

MESA DE NEGOCIACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN

Desde STAS-IV queremos agradecer de antemano a todos y todas los que habéis asistido hoy a la asamblea, tanto presencialmente como de manera online.

Para aquellos que no hayáis podido asistir comentaros que, tras la votación realizada en el día de hoy, ha salido por mayoría el voto favorable a la aprobación de las bases para la estabilización del personal temporal vinculado a la aprobación por parte de la Corporación de unas peticiones por nuestra parte.

Comunicaros que esto ha sucedido, excepto en las bases la batería de preguntas y el temario cerrado y publicado, aunque sí existe una vinculación que pasamos a detallaros.

Por ello el voto de STAS-iv ha sido a favor de la aprobación de las mismas.

TURNO LIBRE

- Saldrán por el sistema de concurso-oposición aquellas plazas que estén ocupadas de forma interina más de 3 años a la fecha de la publicación de las bases.

- Se modifica la redacción del proceso quedando de la siguiente manera:

a fase de oposición será como máximo del 70% y la fase de concurso como mínimo del 30%.

CONCURSO-OPOSICIÓN Ley 20/2021

No hay modificación en la redacción respecto a la confección del temario publicado o batería de preguntas. Sí existe el compromiso y la vinculación por medio del acta de la mesa de hoy, por parte de la Concejalía y del servicio de Personal para que se realicen de esta manera.

Pasamos a detallar otras cuestiones que se han aceptado y otras que se han incorporado a las bases mejorándolas sustancialmente:

Haber superado un ejercicio en una bolsa para el acceso del puesto que se opta, puntuará en los procesos de estabilización ley 20/2021 a razón de:

- 5 puntos en el concurso de méritos

- 0,50 puntos en el concurso-oposición

En el concurso-oposición de la ley 20/2021, los exámenes para los grupos A1 y A2 queda de la siguiente manera:

- 1 tipo test de la parte general.

- 1 tipo test de la parte específica.

(Estos serán de 3 preguntas alternativas, donde las preguntas erróneas o en blanco no penalizan)

Desde STAS consideramos que se cumple el objetivo que nos propusimos en el marco de la negociación en el Ayuntamiento de València, consiguiendo unas bases que posibiliten que los que están se queden.Comunicado sindicatos firmantes