Resum de la reunió amb la Sotsecretaria d’educació a petició d’Intersindical per tractar qüestions que considerem inajornables passat 10/04/24.

Reclamem una millora de les condicions laborals i econòmiques dels col·lectius esmentats i, com a conseqüència, millorar l’atenció als usuaris i a la ciutadania per part dels serveis públics.

16 / 04 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


A la reunió hem plantejat els temes que com a organització sindical en defensa del personal hem de negociar necessàriament amb l’administració.

Primerament hem reiterat la infraclassificació que patim el personal que treballa per a la conselleria d’educació, que som els grans oblidats de l'administració encara que desenvolupem una tasca fonamental com a servei públic de primera intervenció.

Com ja venim fent a les concentracions que desenvolupem cada mes en col·laboració amb la plataforma de personal, hem posat damunt la taula la necessitat de negociar la reclassificació del personal PAS, principalment els C2, que presten serveis als centres educatius i que assumeixen unes funcions que corresponen realment al grups superiors per «necessitats del servei». Recordem que en molts centres educatius conviuen tant C1 Com C2» prestant les mateixes funcions i en d’altre, els C2 assumeixen les funcions dels C1 per no haver-hi.

Pel que fa al personal Educador d’Educació Especial hem tornat a demanar que s’inicien les negociacions per a la reclassificació dels Educadors d’Educació Especial al grup B. Reiterem que encara no s’ha materialitzat l’aplicació dels fons per a combatre l’escletxa salarial aprovats a inici de legislatura però que s’ha d’anar més enllà per a dignificar les funcions del col·lectiu tal i com s’ha fet amb les educadores d’educació infantil.

Al voltant del procés de reclassificació d’infantil som conscients que no es poden crear places del C1 amb l’antiga denominació i per tant el procés ha de continuar per a permetre la reclassificació de tot el col·lectiu. Davant d’aquesta premissa hem recordat que s’ha de donar una solució tant per als programes temporals com per a les vacants que estan ocupades per funcionaris interins i de carrera del grup C-1. El nostre sindicat recorda que per a l’oferta d’ocupació de 2024 no s’ha inclòs cap lloc per a reclassificar al grup B i que d’aquesta manera s’incompleix amb els acords de legislatura de l’any 2018 on es va reservar ja el pressupost necessari per a la reclassificació de tot el col·lectiu d’educadores d’educació infantil.

De la mateixa manera no hem volgut deixar a banda recordar que el procés de reclassificació dels APF als centres educatius continua incomplet, ja que a dia d’avui, només una part dels llocs estan reclassificats amb el complement de dues vesprades i molts del funcionaris de carrera que varen reclassificar els seus llocs, ara, després de concursar, han vist com tornen a tindre l’anterior classificació, creant-se malestar entre el personal. Mateix treball diferents condicions.

Respecte de la resta de col·lectius del personal PAE que treballen en centres educatius hem exposat la seua problemàtica, cuineres i cuiners, Personal intèrpret de llengua de signes...

S’ha incidit en la necessitat de millorar les condicions econòmiques del personal i equiparar les mateixes entre els col·lectius que formen part de les UEO. Entre altres reivindicacions hem proposat la possibilitat de percebre el complement específic de les UEO o millorar la classificació dels llocs per a equiparar les retribucions entre companys d’equips.

Dins de les nostres reivindicacions hem recordat, així mateix, als col·lectius que estan a cavall entre les conselleries d’educació i serveis socials on queda palesa la infraclassificació que pateix el personal que treballa per a la conselleria d’educació respecte al personal que, realitzant les mateixes funcions, presta serveis en la conselleria de Benestar Social.

La resposta que ens dona aquesta administració es pot resumir en un problema pressupostari i les solucions parcials que ens han plantejat no son més que apegats i mesures a curt termini que no gestionen el personal sinò que donen solucions per a continuar amb els serveis de la mateixa manera.

Davant aquesta resposta no ens queda menys que recordar malauradament, que el personal de Funció Pública que treballa en Educació som històricament els pitjor remunerats de tota la GVA.

Davant aquest plantejament, demanem un pla d’actuació necessari que implique una major dotació pressupostària i una major sensibilitat per part de la Conselleria d’Hisenda respecte al personal de la Conselleria d’Educació. Una actuació prioritària i una veritable aposta que ja s’havia iniciat en anteriors legislatures per a la defensa del sistema educatiu com a eina fonamental per a progressar com a societat plural. Un sistema educatiu públic que done resposta al dret universal a l’educació de manera qualificada i professional.

Reclamem una millora de les condicions laborals i econòmiques dels col·lectius esmentats i, com a conseqüència, millorar l’atenció als usuaris i a la ciutadania per part dels serveis públics.