Comissió extraordinaria de borses gva 2 02 2023


03 / 02 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Les borses seran creades per ordre de convocatòria al finalitzar cada procés. Les borses que es creen coincidint en el temps com serà el cas de les derivades de les OOP 2018 i 2022, s'unificaran.

La forma en que es materialitzarà serà objecte de negociació en mesa sectorial. Les derivades del procés de temporalitat seràn posteriors i prioritaries, respecte de les creades amb anteriorita.

Pel que fa la prelació dins del mateix cos, l'administració preten canviar-la prioritzant els llistats d'aprovats sobre les borses lliures de la següent manera: 1.-Derivades de processos selectius 2.-Llistat d'aprovats 3.- Borsa lliure.

En relació amb les borses on s'han modificat els cossos i escales, i en les que s'han unificat dues cossos en aplicació de la llei 4/2021 (C2-01-01 auxiliar de gestió i C2-01-01 auxiliar de serveis), l'administració propossa unificar ambdos en una única borsa amb la qual cosa no estem d'acord si es deriven de convocatòries diferents. Qualsevol forma d'integració, perjudicarà les persones que s'han presentat per separat.

L'administració proposa endurir les penalitzacions per renuncies als Actes únics, en contra de la normativa actuar de borses. Es vol passar de tres, sis a un any a Dotze, dihuit i expulsió, inclús de totes les borses de la mateixa categoria. Intersindical prefereix canviar el sistema a un sistema de demanda en comptes d'endurir les penalitzacions. Es conseguiria el mateix resultat (cobrir els llocs) sense minva de drets per a les persones integrants de les borses.

Sobre la idea proposta per Intersindical de comarcalitzar certes borses per tal de poder cobrir els llocs vacants, l'administració estudiarà la proposta com ja s'ha fet en l'ambit de la conselleria d'Educació.

Es preveu una nova aplicació per a la gestió en les borses de les incidències, canvi de situacions, en substitució del tràmit Z. Més àgil.

Pel que fa a la borsa d'EEI que estan pendents de la reclasificació al grup B, soles cridaran a les persones que tinguen la titulació en el cas que es reclassifique després de constituir-se la borsa. Haurem d'esperar al Pla d'ocupació on es regularà tot açò de manera exhaustiva.