Consideracions per a la Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial de Funció Pública

Ens alegra que, després de demanar-ho en les meses precedents com a qüestió necessària, ens arribe la convocatòria per a tractar les propostes de modificació de l’ordre de borses vigent. Però, sense una calendarització i una negociació del decret de provisió i selecció, que considerem molt necessària, no creguem que gestionar de manera més restrictiva i punitiva les borses d’ocupació temporal siga la sol·lució més adïent.

09 / 02 / 2024 | rmoreno


Sobre les propostes de modificació de l'Ordre 18/2018, de regulació de les borses temporals d’ocupació temporal.

Ens alegra que, després de demanar-ho en les meses precedents com a qüestió necessària, ens arribe la convocatòria per a tractar les propostes de modificació de l’ordre de borses vigent. Però, sense una calendarització i una negociació del decret de provisió i selecció, que considerem molt necessària, no creguem que gestionar de manera més restrictiva i punitiva les borses d’ocupació temporal siga la sol·lució més adïent.

Des d’Intersindical Valenciana hem defensat des de fa una vida un canvi del paradigma en la provisió i selecció del personal que presta els seus serveis a l’Administració Pública. Després de comprovar la ineficàcia d’un model d’oferta que genera retards i gestions innecessàries per part de l’administració i que es revela poc eficaç a l’hora de cobrir, tant vacants com substitucions, és hora d’un canvi radical de model que no penalitze al personal inclòs a les borses i que a l’hora permeta cobrir les necessitats de personal per part de l’administració.

L'experiència d’aquests últims anys ha demostrat que el model que, tímidament es va introduir a Educació, basat en un model a demanda, ha sigut més eficient a l’hora de fer front a les necessitats de personal.

Aquest nou model es centra en la pròpia decisió del treballador de participar en la cobertura del lloc oferit per l’administració mitjançant els mitjans informàtics i/o sistema de que disposa l’administració, reduint la càrrega de treball del personal del servei de provisió i selecció.

L’únic que demanda aquest model és una periodicitat i racionalització en la gestió de les peticions de personal amb una data fixa on s’oferisquen els llocs, tant de vacants com per a substitucions, i que, mitjançant la publicitat necessària, les persones aspirants tinguerem la informació i planificació que cal per a optar a aquests llocs.

De la mateixa manera, s’ha d’estudiar la possibilitat de crear borses úniques i centralitzades per a cobrir tant vacants com substitucions, per tal de reduir i simplificar la gestió del servei.

En llocs de treball que requereixen d’una formació adient, s’hauria de valorar l’experiència relacionada amb el lloc com es fa en el model de Sanitat, si escau.

Des d’Intersindical STAS pensem que es fa necessari la unificació de les borses per cossos, en les quals les aspirants que superen els processos selectius puguen inscriure’s per davant dels integrants que no hagen superat l’última prova selectiva convocada però si que haja superat processos anteriors. D’aquesta manera tindríem sempre personal a les borses i es valoraria l’esforç de presentar-se i aprovar cada convocatòria fent més complicat que s’esgotaren, tal i com passa a l’actualitat.

Considerem que una avaluació continuada i actualització dels mèrits dels integrants a les borses evitaria tindre que baremar de nou a tot el personal, com es fa en l’actualitat en cada borsa que es crea, i així, al haver-hi una borsa única, totes les persones integrants es veurien encoratjades a millorar les sues capacitats, coneixements i implicació amb l’administració.

Aquesta mesura reduiria l’ús material i personal i podrien destinar-se aquests recursos per a altres serveis.

Una gestió que reduiria els passos per a la cobertura d’un lloc de treball al concentrar-se tots en un acte únic, i així, abans d’eixir oferit, ja hauria de tindre el vist i plau de tots els serveis per a la seua autorització i després d’adjudicat no es dilataria més enllà d’un dia o dos (aportació i comprovació de la documentació de la persona aspirant) l'incorporació al nou lloc de treball.

Ens permetem recuperar una reivindicació d’aquesta organització sindical que sempre hem tingut per al servei de provisió i selecció: «més personal per a gestionar el personal». Així, amb una major dotació de personal que es dedicara, una correcta optimització dels recursos i la gestió de l’aplicació de borses, ens donaria millors resultats. No podem renunciar a cap d’aquests ítems per a aspirar a una millor gestió de la provisió del personal.

Per tot el que hem exposat, Intersindical està oberta i considera molt necessari negociar el sistema sobre la provisió i selecció dels llocs de treball de l’administració, però això no vol dir que si la gestió actual no dona els fruits desitjats siga el personal el que haja de ser penalitzat mitjançant l’augment i enduriment de les sancions per no participar en les crides de l'administració en aquests actes de provisió.