Intersindical Valenciana Stas sol·licita aclaracions llocs a ofertar

Està sent una tònica general en les preses de possessió derivades de les OOPs d’estabilització 17-19, ordinària 22, i tot indica que serà una pràctica bastant freqüent en l’OOP d’estabilització 2021, que un gran nombre dels nous funcionaris de carrera de les convocatòries esmentades que o bé perquè siguen funcionaris de carrera d’una altra categoria o bé siguen interins d’alguna categoria superior o bé siguen funcionaris en una altra administració sol·liciten l’excedència voluntària automàtica per prestar serveis en l’administració pública.

10 / 05 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Està sent una tònica general en les preses de possessió derivades de les OOPs d’estabilització 17-19, ordinària 22, i tot indica que serà una pràctica bastant freqüent en l’OOP d’estabilització 2021, que un gran nombre dels nous funcionaris de carrera de les convocatòries esmentades que o bé perquè siguen funcionaris de carrera d’una altra categoria o bé siguen interins d’alguna categoria superior o bé siguen funcionaris en una altra administració sol·liciten l’excedència voluntària automàtica per prestar serveis en l’administració pública.

Aquest fet provoca que llocs que han quedat vacants després del preceptiu concurs de trasllats son ocupats per un nou funcionari de carrera de manera “temporal” però segueixen sent vacants ocupades, en la majoria de casos, per un funcionari interí.

El “DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana” en l’article 21, anomenat Adjudicació de llocs de treball, diu:

“1. Amb caràcter general, l’adjudicació de destinacions al personal de nou ingrés s’efectuarà d’acord amb les peticions de les persones interessades, entre els llocs que han quedat vacants després del concurs previ del personal funcionari de carrera i segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu, sempre que reunisquen els requisits determinats per a cada lloc en les relacions de llocs de treball. Aquestes destinacions tindran caràcter definitiu.”

Segons el text anterior, i així ho corroboren diverses sentències judicials, fins que no s’oferisquen aquests llocs en un nou concurs de trasllats no es deurien d'oferir als nous funcionaris de carrera en els actes de tria derivats de processos selectius, a excepció dels derivats de l’OOP 2021.

En les convocatòries 154/18 i 18/19 i 19/19, d’arquitectes tècnics i superior respectivament, es van oferir per a la tria uns llocs, els llocs sobrants de la tria de les convocatòries prèvies, i ni amb dos dies d’antelació van publicar una ampliació de llocs on apareixien llocs ofertats en les convocatòries prèvies a les dues categories que havien sigut ocupats per nous funcionaris de carrera i posteriorment havien sigut deixat vacants en excedència automàtica voluntària per prestar serveis a l’administració pública.

Des d’Intersindical Valencia mostrem la nostra preocupació per l’aplicació de manera arbitrària de la norma i sense donar massa informació ni justificació de les decisions preses en dits procesos a l’hora d’ampliar llocs, havent més llocs que aspirants aprovats, i d’oferir llocs sense haver-se oferit denou en un concurs de trasllats.

Al mateix temps, i davant la imminent resolució dels processos derivats de l’OOP 2021, ens agradaria saber, davant la no obligatorietat de convocar concursos de trasllats previs als actes de tria de lloc per als nous funcionaris derivats dels concursos de mèrits i concursos oposició, quins van a ser els criteris a l’hora d’ampliar el nombre  de llocs necessaris per a oferir com a mínim igual quantitat de llocs que aspirants aprovats  als llocs vacants que resten després dels actes de tria de les convocatòries prèvies.
sol·licitud_aclariment_places_excedencia_anonim.pdf