La prestació per maternitat no es declara.

Davant la sentència del Tribunal Suprem que declara les prestacions de maternitat i paternitat exemptes en la declaració de l'IRPF, STAS Intersindical Valenciana, posa a la vostra disposició un model de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació i sol·licitud la devolució d la diferència al vostre favor.

17 / 10 / 2018 | Intersindical sol.·licitud rectificació prestació per maternitat model autoliquidació exenció de tributació drets de les dones


La sentència de la Secció Segona de la Sala III del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem, ha declarat exemptes del pagament d'IRPF les prestacions per maternitat percebudes de l'Institut Nacional la Seguretat Social en entendre, en contra del criteri de l'Agència Tributària, que aquesta prestació s'inclou entre les recollides en el paràgraf tercer lletra h de l'article 7 de la Llei de l'IRPF, quan disposa que "igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat".

L'Agència Tributària ha informat que acatara la sentència i canvia el seu criteri a l'hora de resoldre reclamacions tant ja presentades com aquelles que els arriben a partir d'aqueix moment, criteri també d'aplicació en les pròximes campanyes de la renda.

La sentència té caràcter retroactiu però limitat a la prescripció en règim tributari que s'estableix en quatre anys. D'aquesta manera podrà reclamar-se l'exempció de les prestacions de maternitat o paternitat, percebudes i declarades en els exercicis 2014, (amb data límit de reclamació el 31 de desembre d'enguany 2018) i posteriors.

ui percebera aquesta prestació els anys 2014 i següents haurà de presentar una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació, sol·licitant el reintegrament d'ingressos indegut. A aquesta sol·licitud s'haurà d'adjuntant còpia de la declaració de l'IRPF que es reclama, les dades fiscals on conste la quantia percebuda en concepte de prestació de maternitat i justificant del pagament ingresse efectuat.

Per als exercicis 2016 i 2017 també es pot modificar l'autoliquidació a través del portal web de l'Agència Tributària, sent necessari per a açò certificat digital, DNI Electrònic, CLAU Pin o el codi utilitzat, en el seu moment, per a presentar la declaració de la renda.

Des de l'Associació de Tècnics d'Hisenda (GESTHA) recomanen esperar uns dies a l'espera de veure si hisenda habilita algun procediment especial per a reclamar.

Podeu descarregar el model de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació ací

Podeu consultar la sentència del Tribunal Suprem ací