MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA 19 12 2023


21 / 12 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA

Dia 19 de desembre es va convocar la MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA amb el següent ordre del dia:

1. RESOLUCIÓ de de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional de l'any 2024.
2. Proposta de distribució de la quantia destinada a l'àmbit de l'Administració de la Generalitat corresponent a l'exercici 2023, segons l'estudi per a la racionalització i millora de la classificació dels llocs de treball i lluita contra la bretxa salarial en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.
3. Precs i preguntes.


Aprovació Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional

En aquest punt, Unanimitat de totes les organitzacions sindicals amb l’aprovació del acord per al 2024 que no varia respecte de l’any anterior, ni antiguitat ni hores.
Per a progressar en la carrera es necessiten les següents hores de formació: C1 / C2 / APF: 80 h per als graus I, II, III i IV.
A1 / A2 / B: 100 h per als graus I o II; 110 h per als graus III o IV.

Hem proposat afegir nous graus de carrer per al personal amb més antiguitat com a incentiu per a una formació continuada i una progressió en l’adquisició de competències lligades al cos.
Hi ha una quantitat gens menyspreable de personal funcionari que compliria amb els requisits d’augment de graus de carrera que l’administració hauria de valorar.

Proposta de distribució de la quantia destinada a la millora de la classificació dels llocs de treball i lluita contra la bretxa salarial a l'àmbit de l'Administració de la Generalitat corresponent a l'exercici 2023,
Aquesta proposta per unanimitat de totes les organitzacions sindicals, amb les salvetats amb el sistema de determinació de la condició de personal beneficiari o la decisió de la distribució, s’aprovarà en l’últim ple del Consells del 2023.
Seguint amb el pla establert des dels grups més baixos per a combatre l’escletxa salarial arribem fins al grup C1-04-03 educadores d’educació especial. Com que els fons estan ja compromesos hem aconseguit que l’administració els aplique de manera retroactiva des de gener de 2023, encara que l’anterior proposta no s’ha abonat en la totalitat als cossos inferiors on es va a aprovar, APF principalment.

En resum, com a conseqüència de l'estudi de la bretxa salarial i per considerar-se un col·lectiu feminitzat, es van a reclassificar els llocs d'EEE amb una millora del complement de destinació que passarà del 14 al 15. Aquest canvi tindrà conseqüències econòmiques des de gener del 2023. Per tant s’haurà de pagar, amb caràcter retroactiu, des d'eixa data. Està pendent d'aprovació i aplicació l'increment del complement específic del 10 al 13, pel Consell, que quedarà pendent d’aplicació diferida per als exercicis 2023 i 2024.
Aquest increment no s'aplica al col·lectiu d'EEI perquè està immers en el procés de reclassificació al grup B que comporta millores tant de grup, com de complements de destinació i específic.
Considerem que s'hauria d'haver aplicat fins que la reclassificació al grup B siga efectiva però tot indica que no serà així. Esperem que això signifique que la reclassificació de tot el col·lectiu d'Infantil serà un fet en els propers mesos!

Des d'STAS-IV considerem que aquesta mesura és insuficient i així ho hem manifestat en els foros pertinents. Esperem que aquestes mesures siguen extensibles en breu a altres col·lectius que també estan feminitzats i que no valga l'excusa de la limitació pressupostària.

D’altra banda, no podem oblidar que l’administració s’està estalviant els diners del personal que en certs grups arranca de previsions del 2018 i que encara no s’ha aplicat.

Respecte al punt 3 de precs i preguntes:

Les organitzacions sindicals hem apuntat una bateria de qüestions mes o menys coincidents amb diferents prioritats per a que l’administració ens donara una resposta a l’efecte. Resposta que ha sigut breu i ha deixat moltes incògnites encara, de les que us informem dels principals punts.

35 hores. Seguim sense entendre perquè no s’aplica al personal funcionari de la GVA quant es matèria negociada inclosa al Decret 42/19 de condicions de treball i on l’Estat ha llevat el clausulat que impedia aplicar aquesta mesura per qüestions de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària. Haurem d’iniciar mobilitzacions a la manera del personal salut per fer canviar d’opinió a la consellera. El personal funcionari no pot ser moneda de canvi ni suportar retallades que ens han dut a una pèrdua de poder adquisitiu de vora el 13%, ens han d’aplicar també els guanys que hem negociat i aprovat de manera conjunta amb l’administració per tornar la dignitat a l’ocupació pública. Per una ocupació de qualitat amb condicions laborals dignes.

Modificació per llei d’acompanyament de l’obligació de convocar concurs de trasllats amb caràcter prèvia la resolució de les convocatòries extraordinàries derivades de l’aplicació de la llei 20/2021.
Estimat senyor Director General, les decisions extraordinàries no permeten una excepcionalitat que lleva legitimitat a la negociació de condicions de treball del personal. Aquesta mesura aboca al personal a judicialitzar els processos convocats i encara no resolts como única manera per a recuperar la legitimitat dels drets concultats amb una decisió política.

El concursos previs son un dret a la mobilitat del personal funcionari garantitzat per la llei que està per damunt dels terminis legals o la falta de voluntat per a dotar al servei de provisió i selecció dels mitjans personals i materials necessaris per a agilitzar els processos.
La bona voluntat i l’esforç no poden castigar un servei que es troba exhaurit per una convocatòria maratoniana de processos selectius, la major dels darrers 10 anys.
D’altra banda, aquestes decisions preses per la part de darrere ens posen en guàrdia per a dubtar de la voluntat negociadora de la part política de l’actual administració.

Borses temporals.
Pareix que l’esborrany del nou decret de provisió i selecció confeccionat pel servei des de l’anterior legislatura espera una espenta que mai arriba. No totes les bones intencions donen fruits, es necessita una veritable gestió i una actuació real per a dur a terme totes les qüestions que estan pendents en relació a la Funció Pública valenciana.

Pla de formació per al 2024. Tornem a posar de manifest que l’oferta ha de passar per arribar a tot el personal de la GVA amb responsabilitat de la D.G de Funció Pública. Un increment de l’oferta que sabem que esta topada per la partida pressupostaria corresponent però considerem una prioritat que arribe a TOT EL PERSONAL. Sense excepcions.
De la mateixa manera s’ha de arbitrar la manera que el personal integrant de l’ SPI puga accedir a aquesta formació o es fasa una oferta adequada a les necessitats concretes del seu personal.

Personal OAVD i OAVG/Marítim pesquer. A la necessitat la negociació en Mesa Tècnica, hi va haver un silenci molt sospitós.

Teletreball.
Que el mateix Director General dubte de la eficiència d’aquesta mesura ja ens dona una idea de per on anirà la política respecte aquest dret del personal.
SI no hi ha una aposta decidida i una voluntat política serà molt difícil que es continue materialitzant aquest dret del personal.
Així estem veient com projectes que necessiten de renovació es deixen perdre com ha passat en la Conselleria d’Economia i d’altres que s’aproven portaven molt de temps al calaix, per no dir les que encara no s’han aprovat.
Volem reiterar la necessitat de posar en marxa en tots els departaments on siga tècnicament possible, aquest dret del personal reconegut per la normativa i necessitem la implicació del personal afectat per a reivindicar el TELETREBALL PER A TOTES I TOTS.

Oferta d’ocupació derivada de l’aplicació del decret 5/2023 per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
Pareix que l’administració va a deixar perdre la possibilitat d’afegir les places per a reduir la temporalitat amb caràcter excepcional, tal i com permet el decret, abans del 31 de desembre, la qual cosa ens deixa molt decebuts i més quan pensem que no s’arribarà a l’objectiu de temporalitat que estableix la normativa.
Les respostes que fins ara ens havien donat, el que han fet era retardar o distraure’ns de la veritable intenció que era la de deixar perdre aquesta oportunitat.
No es de rebut enganyar amb promeses que no es van a complir des de l’inici.