MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA oop 23

Hui s’ha convocat la MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació esborrany del DECRET /2023, XX de XX de XX, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a l'Administració de la Generalitat.
2. Precs i preguntes.

23 / 03 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA


Hui s’ha convocat la MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació esborrany del DECRET /2023, XX de XX de XX, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a l'Administració de la Generalitat.
2. Precs i preguntes.


1. Aprovació esborrany del DECRET /2023

En aquest punt, Intersindical ha manifestat l’acord amb l'aprovació del mateix amb reserves.
Voldríem que s’inclogueren més cossos per al torn lliure mitjançant concurs oposició. No volem que el torn lliure general siga només per oposició. Intersindical sempre ha demanat les tres vies d’accés i ara és el moment de ser valents per a donar oportunitats al personal que ocupa un lloc en la GVA de forma temporal.

D’altra banda, considerem un guany del personal Educador D'Educació Infantil i d’Intersindical que s’incorporara a l’OOP 23 abans d’acabar la legislatura. Hem tingut nombroses reunions amb la D.G. de Funció Pública i la D.G. d’Inclusió Educativa per reclamar que s’encetara aquest procediment.
Intersindical ha sigut part molt activa en aquestes reivindicacions que donaren com a resultat el reconeixement d’aquestes en la signatura dels pactes i el compromís de la reclassificació dels llocs del col·lectiu d’EEI que està pressupostada des del 2018. La dotació pressupostària estava reservada des d’aleshores. Les condicions de com es durà a terme la Promoció Interna Restringida al cos B, està encara pendent de negociació. En aquest sentit estem un poc decebuts ja que encara no ens han convocat per negociar el Pla d’Ocupació i concretar-lo ja que deuria d’estar llest abans de l’estiu per a que el personal funcionari de carrera s’incorpore el proper curs ja reclassificat. L’esborrany estaria pendent per a negociar-se amb les organitzacions sindicals i la Conselleria d’Educació.
Encara queda pendent la reivindicació del personal Educador d’Educació Especial amb les mateixes pretensions per a reclassificar-se al grup B.

2. Precs i preguntes:

• 35 hores.
Segueix pendent de l’informe de pressupostos per a aplicar-se. Ens confirmen que és voluntat de la consellera fer-ho prompte. Estem en període electoral i no ens sorprendria que es venguera com a guany polític. L’únic problema és el personal d’Atenció Directa ja que l’aplicació d’aquesta reducció en la jornada setmanal suposa un increment de plantilla.

• Borses temporals.
Està pendent negociar l’esborrany que ja està quasi confeccionat pel Servei de Provisió de la nova ordre de borses. Serà objecte de Mesa Tècnica.
Es contemplarà una transitorietat en l’aplicació del Decret d’acreditació de competència lingüística a les borses.

• Concurrència de convocatòries.
Hem insistit en que s’ha de donar celeritat en resoldre els processos pendents anteriors per a que els nous funcionaris de carrera que s’han d’incorporar tinguen l’oportunitat, si escau, de participar en els processos de promoció interna que es contemplen en aquesta opp.

• Borses d’Educació i VICIPI.
Es preveu que l’examen siga entre maig i juny per a que les borses estiguen constituïdes per al proper curs. Ara per ara estan publicades només els llistats provisionals i en període d’al·legacions.

• Noves categories de personal d’Atenció Educativa.
Intersindical porta tota una vida reclamant que s’incorpore la negociació per a les noves categories i es signen pactes similars als existents al del personal Educadors d’Educació Especial, d’Infantil i Fisioterapeutes per el nou Personal d’Atenció Educativa. Ens informen que està pendent la negociació amb Educació per a signar-los. Estarem pendents de reclamar la corresponent convocatòria de negociació perquè considerem bàsic que aquest personal compte amb un suport normatiu de condicions laborals per a desenvolupar les seues responsabilitats als centres educatius. Està passant com a altres col·lectius on es fa difícil aplicar les condicions laborals del personal depenent de Funció Pública que desenvolupa funcions en els centres educatius.

• Personal OAVD i OAVG.
A les preguntes d’Intersindical en la reunió de “Canals de Comunicació” sobre la negociació en Mesa Tècnica, la D.G ens confirma que s’està tramitant la reclassificació dels llocs i cal sentar-se a negociar prompte les condicions laborals. En breu ens cridaran per a negociar aquests temes.

• Personal AVSRE.
Encara està pendent de negociar les condicions laborals amb la D.G d’Interior. En breu ens cridaran per a negociar, ja que volen incorporar el personal laboral, l’aplicació del Decret que es va aprovar.

• Decret de provisió i selecció.
Està encara molt lluny l’esborrany. Per aquest motiu no es pot encetar la negociació encara.

• Jubilacions anticipades i parcials.
Ara per ara no es pot perquè la normativa bàsica estatal no ho permet. Seria interessant de cara a l’administració del segle XXI poder treballar en aquest assumpte.

• Permisos i conciliacions en relació a les reduccions de jornada sense merma retributiva.
Mentre que no hi haja cap notificació al respecte des de DGFP, es continuaran aprovant els permisos com fins ara.