MESA SECTORIAL OOP 2024

Estem convençuts que reforçar el servei de provisió ajudaria a resoldre les convocatòries amb l’agilitat desitjada però l’administració no està disposada a invertir en mitjans materials i personals per a trobar solucions.

13 / 03 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Dilluns passat ens va convocar Mesa Sectorial de la Funció Pública amb el següent ordre del dia:

• Decret de l’OOP de 2024
• Decret llei per a suspendre l’aplicació de la llei de Funció pública que estableix la obligatorietat del 40% del concurs oposició en l’oferta d’ocupació pública
• Instrument de planificació plurianual dels recursos humans


L’objectiu de l’administració es reduir la temporalitat en la GVA fins al 8% a qualsevol preu a costa dels drets del personal, com la mobilitat i el dret a la promoció professional. L’incapacitat de l’administració per a gestionar un problema es pretén resoldre’s-hi a costa dels drets del personal que es el que pateix la situació de temporalitat generada per la pròpia administració.

L’alta temporalitat és un fet a l’administració de la GVA conseqüència de la taxa de reposició però els instruments dels que s’està fent ús no son els més adients per a gestionar el problema.

Les organitzacions sindicals en bloc hem rebutjat l’abús de modificacions normatives extraordinàries per a abordar un problema que arrastrem des de la publicació de la llei 20/2021 i que ja varem anunciar que passaria. Les conseqüències d’estabilitzar places i no persones comporta que la taxa de temporalitat no haja disminuït segons els objectius que marca la llei. De la mateixa manera no han volgut actuar així davant de l’incompliment dels terminis que marca la llei per a la gestió de les convocatòries actuals que podria beneficiar al personal aspirant. Un tracte diferent segons li convé o no, però sempre en contra del personal.

Estem convençuts que reforçar el servei de provisió ajudaria a resoldre les convocatòries amb l’agilitat desitjada però l’administració no està disposada a invertir en mitjans materials i personals per a trobar solucions. Amb aquesta premissa la capacitat de gestió de les convocatòries es veu limitada i es perd una oportunitat per a rescabalar al personal que després de tan de temps no ha tingut veritables ofertes d’ocupació fins fa no res, Ara per ara s’ha d’enfrontar any rere any a un allau de convocatòries sense una valoració real de la experiència adquirida mitjançant la prestació de serveis en l’administració.

L’administració ens ha fet una declaració d’intencions en tota regla amb la voluntat de substituir al personal amb experiència per personal de nou ingrés més econòmic i dòcil a les seues pretensions i carregant la formació al personal funcionari de carrera que haurà d’ensenyar l’aplicació pràctica dels coneixements. En aquest sentit hem recordat que el desmantellament de la EVAP i la impossibilitat d’assumir aquestes competències per l’IVAP ens porta a un atzucat sense solució, o es que pensen derivar aquest servei cap a la gestió privada com han fet abans amb els amiguis?
Les competències que volen valorar i que s’han posat de manifest als programes pilots, no es valora de cap manera per a l’accés a la funció pública.

Amb tot i això, el seguiment de nomenaments i cessaments de personal interí i en millora us informen que va a estar molt monitoritzat per l’administració en compliment de la legislació i per tal d’evitar responsabilitats. El gruix dels nomenaments començaran a produir-se a partir de juliol de 2024.

Amb aquestes declaracions ja no interessarà com abans treballar de manera temporal per a facilitar l’accés a la funció pública.

Per tot el que hem exposat INTERSINDICAL VALENCIANA-STAS ha rebutjat en bloc l’OOP de 2024.

Fetes aquestes consideracions prèvies passem a comentar el projecte de l’OOP de 2024.

Del projecte que se’ns va presentar en la Mesa Tècnica poc ha canviat. Indicar que a les al·legacions d’Intersindical s’ha afegit a l’oferta un nombre de llocs per al cos d’intèrprets de llengua de signes. Trobem a faltar un accés per concurs oposició i més quant aquest cos de recent creació està ocupat en la pràctica totalitat per personal temporal en programes que considerem ja estructurals.

Respecte a l’oferta de llocs del cos de tècnics de prevenció de riscos laborals, tant necessari per a donar resposta al dret del personal reconegut a la normativa, a una seguretat i salut laboral, no s’ha vist modificat a la previsió inicial. Hem recordat a l’administració l’obligatorietat de l’aplicació del Decret 40/2023 de serveis de prevenció de riscos laborals de la GVA en gener de 2025. Esperem no veure’ns obligats a demanar el compliment de la legalitat.

En aquest sentit tampoc es veu modificada l’oferta del personal educador social i altre personal com treballadors socials, EIS... que actualment ocupen llocs temporals en programes que son estructural i que estan generant en benestar social excessos horaris i dificultat per a cobrir els llocs.

Respecte a la resta de cossos, l’oferta s’ha centrat en aquells cossos que tenen un alt índex de temporalitat.