Procediment per a tramitar la carrera professional de la GVA.


05 / 01 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Procediment per a tramitar la carrera professional de la GVA.

Normativa:


Enllaç al decret
Enllaç al Pla anual de carrera

Procediment:


Per a sol·licitar l’enquadrament inicial s’ha de presentar tràmit Z general de la conselleria competent en matèria de funció pública dirigit a la D.G de Funció Pública, servei de carrera professional.

D’altra banda, per a la progressió en la carrera professional l’administració ha habilitat un tramit específic en l’aplicació de carrera, ací us deixem l’enllaç.

Sol·licitud de progressió en el sistema de carrera professional horizontal.

Requisits per a l’enquadrament inicial i progressió:

- S’han de complir dos requisits simultanis, antiguitat en el cos i formació d’acord amb la normativa i el Pla Anual de Carrera:Respecte a l’antiguitat
• Grau I 5 anys
• Grau II 10 anys
• Grau III 16 anys
• Grau IV 22 anys
- Has de tindre els punts necessaris per a poder progressar

L'Ordre 2/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, que regula l'accés i el procediment de progressió dins del sistema de carrera professional horitzontal del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat, en els articles 11 i 12 estableix l'equivalència, en nombre d'hores, de la puntuació assignada a cadascuna de les àrees susceptibles de valoració previstes.

La puntuació exigible en les àrees esmentades per a l'any 2024 en els diferents GDP/DPCR serà la següent:

Per al GDP/DPCR I i II en els subgrups A1 i A2 i el grup B, 20 punts. (100h)
Per al GDP/DPCR III i IV en els subgrups A1 i A2 i el grup B, 22 punts.(110h)
Per als subgrups C1 i C2 i agrupacions professionals funcionarials, 16 punts.(80h) per a qualsevol dels graus.

Al temps de permanència necessari per a l'ascens de GDP/DPCR se li descomptarà el
romanent reconegut a cada persona en la resolució d'enquadrament inicial en el sistema o en l’adaptació de carrera corresponent. Una vegada determinat el temps que falta per a poder ascendir de GDP/DPCR, la puntuació concreta exigible, de conformitat amb l'apartat anterior, haurà d'ajustar-se de manera proporcional al període esmentat.


Recorda que tens tres mesos des de que es compleixen els requisits per a sol·licitar la progressió a efectes de reconceiximent, passats els quals, el dret seria efectiu des de la data de reconeiximent i no la de compliment.

Recorda també que fins que no complisques tots els requisits, antiguitat en el cos i hores de formació, si sol·licites la progressió et vindrà denegada.

Adaptació de la carrera professional:


Si canvies de grup l’administració t’adaptara la carrera professional amb l’equivalència que s’estableix a la taula del decret de carrera 211/18. Es recomana sol·licitar-lo per tramit z adjuntant copia del tramit al correu .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) per evitar demores en la tramitació i abonament.

Per a consultar les vostres resolucions pots consultar-les al següent enllaç:

GvcarreraGuia en PDF guia_carrera_professional.pdf
Guia en PDF castellano guia_carrera_profesional_castellano_1.pdf