Resum de la reunió sobre l’oferta formativa de l’IVAP per al 2024

L’IVAP pretén creau un nou model d’aprenentatge basat en l’adquisició de competències professionals mitjanant itineraris formatius amb certificació apte sols per a Funció Pública. Res de nou. Aquesta era una vella proposta que els actuals gestors pretenen rescatar, sense una proposta concreta sobre la manera en que es van a valorar eixes competències. Bones idees que es quedaran en no res si no es treballa la proposta.
Un balanç de l’oferta formativa de l’any 2023 ens dona xifres de 348 accions formatives de les que 112 són noves.

26 / 01 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


L’IVAP pretén creau un nou model d’aprenentatge basat en l’adquisició de competències professionals mitjanant itineraris formatius amb certificació apte sols per a Funció Pública. Res de nou. Aquesta era una vella proposta que els actuals gestors pretenen rescatar, sense una proposta concreta sobre la manera en que es van a valorar eixes competències. Bones idees que es quedaran en no res si no es treballa la proposta.
Un balanç de l’oferta formativa de l’any 2023 ens dona xifres de 348 accions formatives de les que 112 són noves.

La nova proposta per al 2024 engloba principalment els següents itineraris formatius:

Abans de l’estiu eixiran cursos per a acreditar competències administratives per als grups C1 i C2 en matèries basades tres itineraris professionals: atenció al públic, secretaria d’alts càrrecs i administració general on s’han detectat mancances i necessitats per al personal.

De la mateixa manera, es faran monogràfics per al personal que gestiona la contractació pública en l’àmbit de la GVA.

Altra novetat serà la formació específica per al personal directiu públic, que de manera extraordinària s’impartirà cursos de 100 a 200 hores i es publicarà al DOGV.

Pel que fa a l’autoformació s’augmentarà el nivell d’exigència per a la superació. En un termini de dos anys la intenció es pujar al 10% el requisit per a superar el curs ( fins al 80%) així com reduir el numero d’intents per a la superació . Es passarà dels 5 actuals fins a 3 soles i s’afegirà prova final amb l’objectiu de posar en valor la formació. El que no diu res es de l’increment de l’oferta que any rere any és insuficient per a la demanda del personal de la GVA, tenint en compte les necessitats formatives reals, les convocatòries de proves selectives i concursos de trasllats o la carrera professional.
L’actual oferta auto formativa arriba fins als 50 cursos, 455edicions. Es un increment qualitatiu però encara insuficient per als itineraris professionals si tenim en compte les variables abans esmentades. Es vol implementar una enquesta final valorativa per a certificació, en la que es valorarà l’oferta normativa tal i com es fa per als cursos presencials o semipresencial.

Una altra novetat seria la introducció d’un «examen final / avaluació global» per a totes les accions formatives, per a certificar cada mòdul i l’acció formativa global.

En relació amb els cursos per a les APT, encara no hi ha una proposta concreta, en l’esborrany es baralla una formació mixta amb les competències per categories amb un examen final paregut al que es fa per a la promoció interna restringida.

Con respecte al Pla d’Acollida per al personal de nou ingrés es pretén una formació inicial en el lloc de treball amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de capacitats i competències necessàries pròpies del lloc. Seran les sotssecretaries i SGAs les que elaboraran un catàleg de necessitats.

D’altra banda, a pregunta d’Intersindical sobre la formació del Sector Públic, lamenten informar-nos que quedarà fora del pla formatiu al eliminar-se la EVAP. Manifestem un complet desacord amb un sector que porta vora de 20 anys allunyat de la formació i les necessitats del personal. Es necessita la signatura d’un acord entre el sector públic i l’IVAP, amb aportació econòmica per a la formació del personal que presta serveis al Sector Públic Instrumental.

Intersindical ha demanat que la formació per a les persones amb diversitat funcional es descentralitze per províncies per a facilitar la formació per a aquest personal amb necessitats especials. En aquest sentit hem demanat també una formació específica en prevenció de riscos laborals per al personal de la Conselleria de Benestar Social així com per al personal de la Conselleria d’Educació que presta tasques d’atenció directa.

Després de molts anys de demanar cursos específics per al personal de manteniment, s’ofereixen justament quan s'està subcontractant aquest servei amb empreses privades.

Tota l’oferta formativa es preten publicar-la a finals de febrer.

Ací us deixem l’esborrany i la infografia de l’avaluació de la formació del 2023.

https://saps.gva.es/va/

https://saps.gva.es/es/noticies/-/asset_publisher/G051jJBblFTD/content/actualizacion-del-curso-tramita