Resum Reunió OAVD 21 05 2024

L'objecte de la mateixa era donar resposta a la sol·licitud reiterada per part de la totalitat de les organitzacions sindicals arran de la reunió d'aprovació dels horaris de treball de les OAVD i les OD celebrada el 23 de novembre de 2023. En aquest sentit demanàvem aclarir les condicions de treball del personal i escometre una negociació pròxima. Aquesta reunió la esperàvem des de març, data en la qual es van comprometre a realitzar-la la Directora General. Intersindical ho va reiterar en escrit farà unes setmanes a la vista de la falta de convocatòria i donat la urgència de la matèria a tractar.

23 / 05 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


El dia 21 de maig, fórem convocats amb la resta de formacions sindicals a una reunió amb la Directora General d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia, Mª Belén Polze Gutiérrez per tractar les condicions laborals del personal que hi treballa a aquestes oficines.

L'objecte de la mateixa era donar resposta a la sol·licitud reiterada per part de la totalitat de les organitzacions sindicals arran de la reunió d'aprovació dels horaris de treball de les OAVD i les OD celebrada el 23 de novembre de 2023. En aquest sentit demanàvem aclarir les condicions de treball del personal i escometre una negociació pròxima. Aquesta reunió la esperàvem des de març, data en la qual es van comprometre a realitzar-la la Directora General. Intersindical ho va reiterar en escrit farà unes setmanes a la vista de la falta de convocatòria i donat la urgència de la matèria a tractar.

En línies generals la previsió és que la direcció comptarà en el futur amb un pressupost menor, encara així, volen mantindre tot el personal existent. No estem d’acord amb una minoració de la despesa de personal del pressupost perquè considerem aquest servei com essencial per a la ciutadania, tal i com s’ha comprovat amb el volum de treball que es gestiona.

La Subdirectora General d'Assistència a les Víctimes del Delicte ens facilita un Pla d'Actuació per a aquest any 2024 tramitat per a la Direcció General d'Atenció a les Víctimes.

Quant al Pla de Reforç sol·licitat així mateix en la passada reunió, s'ha tramitat la creació de llocs de treball temporals per a l'execució d'un programa de duració determinada per a pal·liar l'excés o acumulació de tasques durant els mesos de juny a setembre per tal de cobrir essencialment les vacances del personal.

Tots els llocs d’aquest servei presten serveis essencials d'atenció directa a la ciutadania i la seua cobertura ha de ser immediata i prioritària, per la qual cosa hem tornat a incidir en la necessitat de que tots els llocs es cobrisquen per a no sobrecarregar la resta de personal del servei i més important encara per a no generar disfuncionalitats en el funcionament del servei.

Hem proposat la creació d'una bossa delegada per a una gestió eficient per tal de reforçar el pla de substitucions existent dels llocs de cada perfil professional que faria més àgil la seua cobertura. Es imprescindible al cobertura immediata i prioritària del personal. No compartim una altra manera de gestionar el personal d’aquest servei. Des d'aquesta organització sindical manifestem que s'hauria d'augmentar els recursos personals per a tal fi ja que si no la problemàtica persistirà i el servei públic es verà afectat negativament creant un perjudici important a la ciutadania, en especial al col·lectiu desprotegit al que es dirigeix.

Respecte a la reclassificació, reivindicació recurrent d’Intersindical per al personal, permetria que els llocs es cobriren de manera més àgil i estable, es pogueren proveir més fàcilment i ajudaria a reconèixer les funcions fonamentals que el servei complix davant les promeses incomplides per part de l’administració que ajorna aquesta reivindicació que es va comprometre des de fa temps. Ara per ara és un cost que al·leguen no es pot assumir i executar per falta de pressupost, la qual cosa no podem compartir. Els serveis essencials son prioritaris i entenem aquesta reivindicació, part fonamental del procés de negociació de les condicions laborals del personal tant per les funcions assumides com per al càrrega emocional que comporta la prestació d’aquest servei.

En relació als equips itinerants s'ha efectuat una reestructuració interna de la plantilla actual per a ajustar-la a les necessitats de personal. L'administració argumenta que l'obertura de les oficines de proximitat no justifica la continuïtat d'aquest recurs i la reorganització del servei a través de la redistribució del personal existent entre les OAVD amb major necessitat suposarà no haver de crear nous llocs de treball i l'estalvi de diners a l'administració. (es positiu per al personal?).

S'ha fet un canvi d'adscripció d'aquests llocs itinerants a oficines amb més càrrega de treball i falta de perfils professionals. Especifiquen que van tindre el vistiplau de la Direcció General de Funció Pública i amb la conformitat de les persones afectades, com no pot ser d’altra manera quant es parla de canvi de condicions de treball. Davant una disconformitat aquesta situació va suposar l'amortització del lloc de treball i la creació del mateix en una altra població on era necessari eixe professional.

S'ha tornat a sol·licitar la flexibilitat en el canvi de lliurances i l’administració ens respon que amb caràcter general, en les OAVD el descans dels torns de cap de setmana serà de 2 dies, el dilluns i el dimarts posterior i en OD el descans serà de 3 dies, el divendres anterior i el dilluns i dimarts següent.

Hem donat trasllat a una de les reivindicacions del personal de les oficines en el sentit de demanat la possibilitat d'eliminar el treball per torns i l'existència de només una persona a les vesprades, tal i com ho vàrem plantejar en anteriors reunions, per tal d’afavorir la conciliació personal i familiar, com ja existia abans i que era positiva tant per a la prestació del servei que no es veia afectada com per al personal que podia gaudir d’una major conciliació personal i familiar.. en aquest sentit l’administració estudiarà si tornar al sistema anterior, per la qual cosa ens plantejaran diferents propostes que es compartiran amb el personal afectat i les organitzacions sindicals per a una posterior negociació. Aquesta negociació hauria de dur-se a terme abans de la negociació i aprovació dels horaris de l'any que ve (1 de desembre de 2024). Confiem que no ens passe com enguany que encara no estan negociades les condicions laborals del personal i estem quasi a mig any.

Quant als cessaments previstos enguany després de la duració màxima de tres anys des del nomenament com a personal interí (acord signat el 5 de juliol de 2021) i que només podran ser coberts per funcionaris de carrera, ens indiquen que s'està estudiant com afrontar aquesta situació. No tenen una proposta alternativa a aquesta situació que es produirà de manera improrrogable amb la data de compliment. Intersindical ha demanat la incidència d’aquesta mesura per al funcionament del servei.

La Directora General ens comunica que està prevista la creació de nous perfils professionals sense concretar res més. Intersindical ha fet una proposta en aquest sentit per al Pla plurianual de RRHH. L’administració ens proposa accions formatives sobre matèries com l’atenció a altres delictes i l’ampliació assistencial integral i multidisciplinària a les víctimes. Comenta, com a exemple, a les víctimes que patisquen una usurpació (coneguda popularment com a ocupació il·legal). Des d’Intersindical veiem necessari i fonamental que s'amplie la formació espeífica del personal per a atendre a les víctimes, però les prioritats han de ser clares, formar i continuar formant en aquells delictes que tenen una clara incidència social, la usurpació no ho és, els delictes violents cap a les persones sí, donant prioritat a aquells que afecten una majoria de la població en ordre a una millor optimització dels recursos de manera més eficient.