Reunió Mesa Tècnica de Mesa Sectorial sobre Ordre de borses d’ocupació temporal de 22/02/2024.

No creguem que la modificació de la orde de borses amb l’única finalitat de penalitzar al personal siga la solució, Cal mantindre els drets del personal derivats de l’Ordre de 2018 i fer els canvis que corresponguen en un nou model de decret de selecció i provisió que contemple les millores que hem presentat a l’administració

26 / 02 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Amb l’únic ordre del dia sobre modificació de l’Ordre de Borses 18/2018
Novament ens convoquen per a tractar ara sí la proposta de l’administració. Aquesta mesa es la continuació de la mesa de la setmana passada (aci el resum de la passada).
Per aquesta mesa l’administració se’ns trasllada un esborrany de modificació de la ordre de borses (enllaç) en el qual ressaltem com a trets significatius:

• - Formalització de la situació com d’ACTIU en totes les borses de la mateixa categoria una vegada pressa de possessió de un lloc. D’aquesta manera ja no es podria jugar amb la circumstancia d’estar nomenat per una borsa vella i renunciar per a optar a un possible millor nomenament des d’una borsa posterior.

• - Augment de les penalitzacions. La proposta es que augmenten de 3 a 12 mesos, la primera vegada, de 6 a 18 la segona i la tercera seria l’expulsió de la borsa. Aquestes penalitzacions s’aplicarien a totes les borses d’un mateix cos. Així ser expulsat per penalització o per renuncia ho seria de totes les borses d’un mateix cos.

• - Per acabar. Es proposa la modificació de la prelació de l’ordre de borses, passant els llistats d’aprovats per davant de les borses lliures en el cas que les hi haguera.

1º Borses derivades de l’OOP
2º Llistats de persones que han superat les proves selectives i en cas d’empat, diversitat funcional o major edat
3º Borses am prova selectiva
4º Borses d’altres categories del mateix grup o subgrup i funsions similars
5º Borses delegades per a substitucions
6º Borses d’altrtes categories amb funcions similars
Cal indicar que l’administració no vol incorporar totes les mesures de colp. Així es negocien uns canvis urgents per a millorar la gestió de les borses d’ocupació i mes endavant la viabilitat per a un canvi de sistema segons les propostes que hem fet les organitzacions sindical com canvi del model a demanda, borsa única per cossos...
Després de mes de 10 anys reivindicant un model a demanda que canviara els sistema per a cobrir de manera temporal els llocs agraïm que la resta d’organitzacions sindicals recolzen la nostra proposta, fins i tot l’administració veu les bondats d’aquest sistema.

Com ja hem explicat moltes vegades, en aquest model oferta els llocs son oferits per part de l’administració en dies establerts i les persones interessades opten per participar. Amb aquest model no es necessària la penalització al personal que integra la borsa perquè els llocs es cobrixen molt mes sovint i els nomenaments d’aquesta manera s’agilitzen en el temps . Així aconseguíem que els serveis que ho necessiten vegen cobertes les necessitats de personal d’una manera més ràpida.

D’altra banda el model que ens proposa l’administració de canviar sense abordar la problemàtica es nomes un pegat que no va a solucionar de cap manera la problemàtica de gestió del personal a càrrec del servei de provisió de llocs de la conselleria. Augmentar les penalitzacions el que ens porta es a una restricció en la mobilitat del personal i a un esgotament de les borses. Es vol unificar les penalitzacions per cossos però no s’unifiquen les borses ni s’estan convocant borses derivades de les convocatòries per falta de personal i temps material.

A l’anterior reunió se’ns varen proposar una serie de mesures per tal de racionalitzar les borses que hi han obertes. Però la única solució que veiem ha de ser un canvi de paradigma per a la provisió dels llocs vacants i així ho hem manifestat.

Malauradament ja apleguem tard a moltes coses, per exemple, les borses de general de C2 de l’OOP de 2018 que es crearan amb efectes de caducitat davant l’agilitat en la constitució de la borsa derivada de l’OOP de 2022 que ja està acabada fa ja temps. Amb això s’està fent un treball que considerem absurd. Al igual que passarà amb les borses del C1. Pel que ens han avançat, es publicarà la constitució de la borsa derivada de 2018 en breu per la qual cosa no es podran fusionar ambdues borses.

En definitiva no creguem que la modificació de la orde de borses amb l’única finalitat de penalitzar al personal siga la solució, Cal mantindre els drets del personal derivats de l’Ordre de 2018 i fer els canvis que corresponguen en un nou model de decret de selecció i provisió que contemple les millores que hem presentat a l’administració.