REUNIÓ STAS-IV AMB LA DGIIE 20/02/2024

Dimarts passat Intersindical Valenciana-STAS es va reunir amb la representació de l’administració de la D.G. d’Innovació i Inclusió Educativa

A la reunió es varen tractar diverses problemàtiques que afecten al personal que integra aquesta D.General

23 / 02 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Dimarts passat Intersindical Valenciana-STAS es va reunir amb la representació de l’administració de la D.G. d’Innovació i Inclusió Educativa.
A la reunió es varen tractar diverses problemàtiques que afecten al personal que integra aquesta D.General

Pel que fa al personal educador d’Educació Infantil (EEI).

El procés de reclassificació actual en marxa passa per conviure llocs dels grups C1 i B durant uns anys. No pot ser d’altra manera, al ser el cos C1-04 un cos a extingir. Les companyes que passen la promoció interna restringida al grup B, hauran de concursar tal i com s’hi indica a la convocatòria. Tot apunta a que cada persona que supere aquest procés continuaria al mateix lloc amortitzant la placa del C1 i creant-la del grup B.

Aleshores, pel que fa a la resta del personal funcionari de carrera que no ha pogut participar en la promoció interna restringida convocada al 2023, aquest haurà de participar en altres promocions internes ordinàries, amb la qual cosa no estem gens d’acord. Pensem que cal fer, com a mínim, un altra promoció interna restringida, per facilitar l’accés a les companyes que ara no han pogut accedir per faltar algun requisit, principalment el temps en el cos que determina la normativa de funció pública per aquest tipus de promoció professional.

D’altra banda, en relació als Programes temporals d’Educació Infantil en marxa, s’ha demanat informe econòmic per veure si és possible ampliar un curs aquests programes. En cas de que no hi haguera pressupost, finalitzarien 31 de agost, i les noves necessitats de personal s’haurien de traure com a vacants del nou grup B-06-01 amb els requisits de titulació, com ja vàrem anunciar que passaria després de l’última convocatòria de 2018, al haver-se produït la reclassificació al grup B.
Actualment son 405 llocs de programes els que es veurien afectats per aquesta mesura si no es pogueren prorrogar.
Exigim a l’administració que han de tindre en compte a aquestes persones que desenvolupen funcions als programes temporals ja que son les mateixes que han d’optar a les vacants en cas de traure-les. És molt necessari gestionar-ho tot amb una previsió per tal que els serveis no es vegen afectats a l’inici de curs com ha passat altres vegades.

Pel que fa al personal educador d’Educació Especial (EEE)

A requeriment se'ns informa que ja s’ha preparat un esborrany d'instruccions per al cobrament d’itineràncies del personal educador d’EE per a que estiga aprovat per al pròxim curs. Entenem que, després de moltes peticions en aquest sentit, es dona resposta a una reivindicació del personal del que ens hem fet ressò en moltes ocasions, i era una compensació necessària per als desplaçaments durant la jornada en cas d’estar compartit entre diversos centres de treball.
Un altre tema del que hem volgut parlar han sigut les adscripcions funcionals. Als moviments ocasionats per la Inspecció educativa se’ns dona la tranquil·litat de que ninguna persona es mourà del seu lloc sense una resolució de la DGIIE, per donar una seguretat jurídica al personal afectat per un canvi d’adscripció. Hem recordat que la informació al personal afectat és un dret imprescindible que no es pot obviar. En aquest sentit, hem ressaltat que és necessària una formació al personal integrant de la Inspecció Educativa sobre condicions del personal PAE, per tal d’evitar conflictes laborals innecessaris.
Proposem que es millore el servei i es deixe, com a mínim, un EEE per centre, sempre que el centre tinga un alumne que ho necessite. No volem canvis d’adscripcions funcionals d’última hora ni jornades al 50% si volem treballar per la inclusió real de l’alumnat.

En aquest sentit Intersindical felicita a l’administració que recull la nostra proposta i treballarà per aquest objectiu.
Un altre punt conflictiu que volíem tractat amb l’administració era la situació del personal PATI (personal d'assistència terapèutica infantil) als centres. Van a revisar i publicar la resolució del PATIS, pel que fa a les funcions a desenvolupar en aquest espai per a no interferir amb les funcions del personal educador, no es tracta d’un reemplaç de categoria, com pareixia d’inici. Hem reivindicat que aquest personal no ha de tindre funcions educatives i no pot ser una substituta de l’educadora. Ells tenen clar que és així. Es revisarà la resolució a proposta d’Intersindical per a aclarir funcions, en relació amb les qüestions que hem plantejat.
Pel que fa a la reclassificació pendent al grup B del personal EEE, ens informen que si s’ha de dur a terme i comportarà canvis en les funcions i els horaris, cosa que ens pareix correcta però que no es pot demorar l’inici d’aquest procés.

Personal Fisioterapeuta

El primer tema tractat ha sigut la necessària ampliació de llocs. Hem constatat que hi ha falta de personal en diversos centre i/o àrees geogràfiques vinculada a les necessitats de l’alumnat. L’administració vincula aquest increment d’oferta de llocs als informes d’Inspecció Educativa i UEO. Hem reclamat que aquest estudi estiga finalitzat per al curs pròxim i així tindre ben dimensionat els serveis.

Pel que fa a l’existència de llocs al 50%, hem fet saber a l’administració que és necessària l’ampliació de jornada per als 10 llocs actualment existents amb aquest tipus de jornada. Es dificulta la cobertura amb aquestes característiques. S’ha de tindre en compte que poden itinerar i completar la jornada en altres centres i/o localitats.
Fem palés el greuge comparatiu pel que fa a les condicions respecte al salari en relació amb el personal de serveis socials de la mateixa categoria i que provoca un moviment de personal cap a eixa conselleria.

D’altra banda, pel que fa als 3 llocs de les UEOs que inicialment es tenien que ocupar per funcionaris de carrera i que al remat 2 d’ells han sigut coberts de manera interina, entenem que els complements no son suficientment atractius per al personal. Es proposa millorar el complement específic de tot el col·lectiu i aplicar el complement de Cefire/UEO del personal docent als fisios que estan a les UEOs. Mesura que volem siga extensible a la resta de col·lectius de personal PAE que estan a les UEOs.
La problemàtica de falta d’aquest personal son principalment les retribucions baixes que no fan atractiva l’oferta.
En relació a la pressa de possessió del personal fisioterapeuta de la convocatòria 158/18 hem demanat que siga en estiu per tal d’evitar problemes com va passar la vegada anterior que va ser en febrer del 2023, la qual cosa va provocar problemes a la marxa del servei.

Des de les UEO i Inspecció educativa estan replantejant la zonificació per al personal Fisioterapeuta i així poder gestionar millor els recursos personals i econòmics pel que fa al col·lectiu de fisioterapeutes