Aclariments al correu de Funció Pública sobre adscripció

El 18 d'octubre es va rebre en els correus electrònics de la Generalitat un correu electrònic massiu de la Direcció General de Recursos Humans (Funció Pública) sobre la "INTEGRACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA EN ELS COSSOS, AGRUPACIONS PROFESSIONALS FUNCIONARIALS I ESCALES". Davant les moltes consultes rebudes, us en fem uns aclariments:

21 / 10 / 2013 | Intersindical rlt logfpv funció pública


El correu diu el següent: "El passat 17 de setembre de 2013 es va publicar en el DOCV (núm. 7112), la resolució de la directora general de recursos humans per la qual s’aproven les relacions de llocs de treball." Aquestes RLT suposaven l'adaptació a la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública (LOGFPV), que organitza l'Administració de la Generalitat en cossos i escales.
La majoria del personal no està afectat
Per això, continua diguent el correu: "Després de la publicació de la RPT, ha de realitzar-se la integració del personal funcionari de carrera en els diferents cossos, agrupacions professionals funcionarials i les seues respectives escales, tal com establix la disposició addicional primera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV)."
I ara ve l'embolic: "En este sentit, el personal funcionari de carrera que no tinga dret d’opció, s’integrarà de manera automàtica en el cos, agrupació professional funcionarial i, si és el cas, escala, en que estiga classificat el lloc de què siga titular o al que estiga adscrit amb caràcter provisional, dictant-se la corresponent resolució d’integració per la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública."
Qui és el personal que "no té dret d'opció". Doncs la immensa majoria, més del 90% del personal. És el personal que actualment ocupa un lloc de treball del mateix cos que li correspondria si ara estiguera en el lloc pel qual va entrar com a funcionari de carrera en el seu dia. Per exemple, si una persona va aprovar una oposició de grup C d'Administració General y ara está en un lloc de treball del cos C1-01, d'Administració General... doncs està correcte, no cal que faça res.
Un altre exemple, si una persona va superar les proves selectives d'informàtica del grup A i ara el seu lloc està classificat en el cos A1-06, doncs també està bé i no na de fer res: la seua integració en el cos serà automàtica.
Atenció: sempre es refereix a la oposició que s'haja aprovat i que et dóna dret a estar on estàs ARA. Si també tens més oposicions aprovades, d'altres grups o d'altres cossos, no compten, a no ser que vulgues estar en actiu en ells: quan demanes el reingrés, has de sol·licitar també la integració en el cos corresponent.
I recorda: a aquests efectes, una promoció interna és un nou accés.
El correu continua: "D’altra banda, el personal funcionari de carrera que considere que té dret d’opció, per estar inclòs en la disposició addicional primera, apartat 2 de la LOGFPV, haurà d’exercir-ho per escrit davant de la Direcció General de Recursos Humans en el termini de sis mesos, que finalitza el 17 de març de 2014.
Així mateix, el personal funcionari de carrera que considere que té dret d’opció, per estar inclòs en la disposició addicional primera, apartat 4 de la LOGFPV, haurà d’exercir-ho per escrit davant de la Direcció General de Recursos Humans en el termini de tres mesos, que finalitza el 17 de desembre de 2013."
Qui és el personal "amb dret a opció"? Hi ha dos casos:
Disposició Addicional primera, apartat 2, que diu:
"2. Quan el lloc de treball que servisca de referència per a la integració, d’acord amb el que disposa l’apartat anterior, estiga classificat per a la seua provisió per diferents cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales, el personal s’integrarà en el que es corresponga amb el primer lloc de treball que va exercir amb destinació definitiva, o en el que pertanguera en el moment de la seua transferència a la Generalitat.
Quan no siga possible esta determinació, el personal afectat haurà de manifestar la seua opció d’integració en el termini de sis mesos a comptar des de la publicació de l’adequació de les relacions de llocs de treball al contingut d’esta llei."
És a dir, afecta a aquelles persones que ocupen un lloc de caporalia classificat per a la seua provisió per més d'un cos, i això, sempre que no es puga determinar quin li correspon pel moment de l'entrada en la Generalitat, siga per transferència o per selecció. Tenen 6 mesos, és a dir, fins el 17 de març de l'any que ve.
Disposició addicional primera, apartat 4, que diu:
"4. Si el personal funcionari és titular d’un lloc de treball pertanyent a un cos, agrupació professional funcionarial o escala diferent d’aquell al qual li correspondria integrar-se de conformitat amb les seues condicions d’accés, disposarà d’un termini de tres mesos, a comptar de la
publicació de l’adequació de les relacions de llocs de treball al contingut d’esta llei, per a manifestar la seua opció d’integració."
Aquesta disposició afecta les persones que ara ocupen amb destí definitiu un lloc de treball que ha estat adscrit a un cos diferent del que li correspondria a eixa persona si encara estiguera en el mateix lloc en el que va accedir a la Funció Pública. Aquest personal només té tres mesos, que acaben el 17 de desembre.
Esperem haver-vos aclarit un poc les coses. En tot cas, no dubteu a trucar a les nostres seus per aclarir els dubtes que us resten.