Algo huele mal en Dinamarca

Des d’Intersindical valenciana STAS volem que l’administració faça un pensament al voltant de les condicions laborals d’aquest personal i la importància del servei que desenvolupen.

Hem demanat a l’administració que escolte les reivindicacions del personal i es convoque la corresponent Mesa Técnica on es negocien aquestes qüestions amb la fi de millorar les condicions del personal del de les OAVD.

29 / 11 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Fa pudor a dinamarca

Alguna cosa no marxa bé a les oficines d’assistència a les víctimes del delicte. L’indicatiu és la signatura no conforme dels horaris d’aquest servei per part d’aquesta representació sindical amb la corresponent justificació que s’annexa per tot el personal. Els motius son els següents:


• La empresa pretén imposar una modificació substancial de les condicions laborals del personal sense negociar. Aquesta modificació suposa de fet acabar amb el dret a la flexibilitat horària i la conciliació de vida personal i familiar del personal, perquè imposa un horari rígid de 8 a 15 hores en torn de matí i de 14 a 21 hores en torn de vesprada.

La proposta de l'empresa implica també que dues persones presten alhora el servei que ara presta una sola amb el consegüent perjudici per a les onze persones de l'oficina de València, que han de suportar dos torns adients i amb més d'una setmana de durada, quan en l'actualitat es cobreix el servei amb un torn rotatori d'una vesprada cadascuna sense cap incidència horària o de personal.

• És absurd i perjudicial per al servei imposar aquest sistema d'horaris sense la prèvia declaració com a essencial del servei que permeta cobrir amb celeritat les possibles baixes i absències laborals del personal que hi treballa, per les circumstàncies permeses per la llei. Sense aquesta declaració, les baixes i absències seran suportades pel propi servei amb la idea de sobrecàrrega i problemes amb la turnicitat que es fa incompatible amb la conciliació de la vida familiar i social de les persones. Ara per ara aquestes incidències es cobrien, amb l’anomenat “torn d'incidències”, que és manifestament il·legal, perquè obliga a una disponibilitat que ni es retribueix ni està regulada enlloc , destruint drets fonamentals de les persones treballadores com es conèixer quin és el seu horari laboral amb una determinada antelació, per no parlar de la conciliació personal i familiar. Perquè perfectament un treballador es pot trobar que a les 8 del matí se l'informe que aqueix mateix dia la seua jornada laboral acabarà a les 20 hores o que el cap de setmana pròxim haurà de treballar.

• D'altra banda, la proposta és totalment perjudicial per a les víctimes, ja que, en treballar el personal a torns, s'elimina la figura del tècnic de referència, desvirutant en certa mida el dret de les víctimes a rebre “assistència integral i especialitzada” per part de l'oficina, dret que estableix l'article 3 del nostre propi Decret 165/2016, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es crega i regula la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte. Això provoca, una vegada més, l'anomenada victimització secundària, però en aquest cas ve induïda per la pròpia oficina, ja que la víctima haurà de veure's assistida en moltes ocasions per tècnics diferents (perquè el seu potser es troba en altre torn), que no la coneixen, o haurà d’esperar a coincidir amb aquesta persona, sent aquesta situació especialment sensible en casos de delictes de violència de gènere, agressions sexuals, tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual o delictes contra la infància o adolescència.

• El mateix decret estableix, en el seu article quart, que la Xarxa d'oficines es “coordinarà amb els departaments, òrgans i serveis existents amb competènciaen assistència a les víctimes de delictes específics detallats en l'article 12.1.a, així com amb els òrgans judicials, la Fiscalia, l'Advocacia, l'Institut de Medicina Legal, [...]”, departaments que tots ells exerceixen les seues funcions en torn de matins, impedint al personal tècnic de les OAVD, en el torn de vesprada, desenvolupar el seu trebal o retardant-la de manera innecessària, que és en la seua gran majoria en coordinació amb els jutjats. Així doncs, a més d'un minvament absolut en la qualitat del servei, atès que no es pot donar la celeritat adequada als tràmits amb els jutjats i tribunals en el torn de vesprades, suposa una major càrrega de treball i pressió per a cadascun dels integrants, que hauran de limitar-se al seguiment d'expedients a la vesprada, mentre que la realització de gran quantitat de tasques burocràtiques es concentren al matí, la qual cosa es tradueix en una falta d'homogeneïtat que repercuteix directament en la qualitat de l’assistència a les víctimes.

• Finalment, respecte de la notificació de la proposta d'horaris i noves condicions laborals, cal posar de manifest:

◦ - No conté cap explicació sobre la duració de l'horari laboral, jornada mínima, existència de flexibilitat o possibilitat de conciliació o canvis de torns.
◦ - No especifica les funcions dels diferents tipus de torn M, GM, GT i T1.


Des d’Intersindical valenciana STAS volem que l’administració faça un pensament al voltant de les condicions laborals d’aquest personal i la importància del servei que desenvolupen.

Hem demanat a l’administració que escolte les reivindicacions del personal i es convoque la corresponent Mesa Técnica on es negocien aquestes qüestions amb la fi de millorar les condicions del personal del de les OAVD.

En aquest sentit, l’administració s’ha compromès a convocar una mesa tècnica en gener on es donarà trasllat de les reivindicacions i es negociaran les condicions laborals d’aquest servei. Sabem que no serà facil la negociació però estarem amb les persones per defensar unes condicions dignes.