La lliure designació era per a quedar-se

LA LLIURE DESIGNACIÓ o la manera d'entrar en l'Administració de la Generalitat mitjançant processos discrecionals. Cada dia veiem publicat en el DOCV -i enguany ja anem per la número 52-, convocatòries de llocs de lliure designació, que “consisteix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la idoneïtat dels candidats en relació amb els requisits exigits per a l'acompliment del lloc.” Solament es tracta que el lloc en qüestió estiga convenientment obert a altres administracions públiques en la Relació de Llocs de Treball, perquè es nomene a la persona "idònia".

28 / 10 / 2014 | Intersindical retallades generalitat funció pública


CUES DE FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES PER VINDRE A LA GENERALITAT EN LLIURE DESIGNACIÓ

Doncs bé, a través de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s'ha modificat l'article 84 de l'EBEP relatiu a la mobilitat voluntària entre Administracions Públiques, en el sentit d'aclarir què passa amb el personal funcionari de carrera que obté destinació mitjançant el procediment de lliure designació. A partir d'ara l'Administració de destinació tindrà un termini màxim d'un mes per a adscriure a aqueixa persona a un altre lloc o comunicar-li que s'ha de tornar a la seua administració d'origen:
«Article 84. La mobilitat voluntària entre Administracions Públiques. (…)
3. Els funcionaris de carrera que obtinguen destinació en una altra Administració Pública a través dels procediments de mobilitat quedaran respecte de la seua Administració d'origen en la situació administrativa de servei en altres Administracions Públiques. En els supòsits de remoció o supressió del lloc de treball obtingut per concurs, romandran en l'Administració de destinació, que haurà d'assignar-los un lloc de treball conforme als sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en aquesta Administració.
En el supòsit de cessament del lloc obtingut per lliure designació, l'Administració de destinació, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà al del cessament, podrà acordar l'adscripció del funcionari a un altre lloc de la mateixa o li comunicarà que no va a fer efectiva aquesta adscripció. En tot cas, durant aquest període s'entendrà que continua amb caràcter general en servei actiu en aquesta Administració.
Transcorregut el termini citat sense que s'haguera acordat la seua adscripció a un altre lloc, o rebuda la comunicació que la mateixa no va a fer-se efectiva, el funcionari haurà de sol·licitar en el termini màxim d'un mes el reingrés al servei actiu en la seua Administració d'origen, la qual haurà d'assignar-li un lloc de treball conforme als sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en aquesta Administració, amb efectes econòmics i administratius des de la data en què s'haguera sol·licitat el reingrés.
De no sol·licitar-se el reingrés al servei actiu en el termini indicat serà declarat d'ofici en situació d'excedència voluntària per interès particular, amb efectes des de l'endemà al fet que hagueren cessat en el servei actiu en l'Administració de destinació.»

Però, què passa amb tot el personal d'altres Administracions Públiques que es troben en aquest moment ocupant llocs en l'Administració de la Generalitat pel sistema de lliure designació? Doncs en la disposició transitòria novena d'aquesta llei ho deixa molt clar:
Disposició transitòria novena. Règim aplicable al cessament dels funcionaris de carrera que hagen obtingut un lloc de treball pel procediment de lliure designació en una altra Administració Pública amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
El que preveu l'article 28, apartat quatre d'aquesta Llei, pel qual es modifica l'article 84.3 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, quant a l'obligació de l'Administració d'origen d'assignar un lloc de treball a aquells funcionaris de carrera pertanyents a la mateixa que hagen sigut cessats en un lloc de treball en una altra Administració Pública obtingut pel procediment de lliure designació, serà aplicable als funcionaris de carrera que obtinguen un lloc de treball per aquest procediment en una altra Administració Pública a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
En aquest sentit, els funcionaris de carrera que havent obtingut un lloc de treball pel procediment de lliure designació en una altra Administració Pública abans de l'entrada en vigor d'aquesta reforma foren cessats en aquest lloc o el mateix fóra objecte de supressió, romandran en l'Administració de destinació, que haurà d'assignar-los un lloc de treball conforme als sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en aquesta Administració.

Doncs sí! Ens els quedem! Ens és igual com van accedir a l'Administració pública corresponent, que per a la Generalitat ens val!
Quan ja portem diversos anys amb els concursos paralitzats per la inoperància de la Generalitat, en canvi veiem que la lliure designació no para de convocar-se, i podem arribar a la conclusió que s'està treballant per a mantenir durant molts anys la situació actual de la plantilla, és a dir, molt de personal interí sense possibilitats de consolidar un lloc de treball, massa personal funcionari de carrera en comissió de serveis que no pot confirmar-los i per dalt, llocs de lliure designació a la carta, amb tots els parabens haguts i per haver. Podem seguir un dia més amb aquesta gestió de l'ocupació pública?

Les diferències entre una gestió de personal en condicions i la Generalitat
Recordareu tots que dimecres passat 22 es va presentar en taula sectorial de Funció Pública una increïble oferta pública minvant de 44 places per a 2014? Doncs bé, enfront d'això ens trobem amb l'Administració de l'Estat. En el BOE del 28 d'agost de 2014 es convocaven places per a diversos cossos de l'Administració de l'Estat. I quan seran els primers exercicis? Doncs als tres mesos! Sí, el 29 de novembre de 2014! No sembla que siga tan difícil fer les coses quan corresponen!
Ací teniu l'enllaç, per si alguna persona s'ha inscrit
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/boe-a-2014-10990.pdf