Montoro ens “concedeix” un dia més d’assumptes particulars

Dissabte, 21 de desembre, es va publicar la Llei de control del deute comercial en el sector públic, que, veges tu per on, concedeix un dia més per assumptes particulars i ha entrat en vigor immediatament.

22 / 12 / 2013 | Intersindical retallades normativa


Us recordem que teniu fins el 15 de gener per a "gaudir" del meravellós "regal" de Nadal que ens ha fet Mr. Burns -ui!, perdó!, volem dir el Ministre Montoro.
Teniu fins el 15 de gener per a "gaudir" del meravellós "regal" de Nadal de Montoro
Ja voreu com hi ha qui ens intenta convèncer del "gran avanç" que suposa que encara ens estiguen robant dos dies a tot lo món i els addicionals a qui tenia dret a ells per triennis complits.

Disposición adicional cuarta.
Primero. El apartado k del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda con la siguiente redacción:
«Por asuntos particulares, cuatro días cada año».

Aquesta Llei va entrar en vigor diumenge, 22, dia de la Loteria:
"La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»."