Resum mesa tecnica borses 13/02/24

La proposta d’Intersindical no es curt placista com la que vol l’administració. Volem anar mes enllà i apostar per una nova forma de accés temporal a l’ocupació publica que compense les necessitats de personal per al funcionament dels serveis de la pròpia administració i els drets del personal que participe en les convocatòries d’ocupació temporal. No podem tolerar canvis curt placistes de model tal i com ha passat el últims anys per fer front a situacions insostenibles.

15 / 02 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Passat dimarts 13 de febrer ens convocaren a la Mesa Tècnica de Mesa Sectorial per tractar la problemàtica sobre la gestió de les borses d’ocupació temporal a la GVA.

Aquesta reunió es conseqüència de la situació creada per la cascada de convocatòries que han incrementat la mobilitat del personal funcionari al servei del Consell.

Intersindical ha demanat al llar d’aquest temps una modificació del Decret de provisió i selecció com a pressupost necessari per a adequar l’ordre de borses a la situació actual. L’actual ordre de borses no dona resposta a les situacions que es produeixen en l’actualitat ni soluciona els problemes de provisió dels serveis de la GVA.

Les organitzacions sindicals hem exposat la problemàtica actual de borses que hem observat al llarg del temps i hem proposat les possibles solucions de millora a una situació que necessita urgentment un canvi de paradigma.

La exposició de l’administració s’ha centrat en donar les dades que gestiona el servei de provisió i selecció: 370 borses vigents, sense comptar els llistats de persones aprovades, la qual cosa ens dona una visió de la dificultat de gestionar aquest servei sense comptar les que es crearan derivades de les convocatòries finalitzades.

• Proposta de borses a derogar borses_a_derogar_bolsas_13022024.pdf
• Proposta de borses a fusionar borses_a_fusionar_bolsas_13022024.pdf
• Llistat de borses que continuaran vigents tal i com estan. borses_no_fusionen_ni_derogan_bolsas_13022024.pdf

Els criteris de proposta per a derogar i fusionar les borses son els següents:

• Les borses que tinguen un mateix barem es fusionaran mentre que les que tinguen un barem diferent no es poden fusionar, quedant com a prioritària l’ultima creada tal i com diu la normativa.

• La prioritat de les borses ha quedat fora de tota discussió per estar establerta a l’ordre de gestió de borses de 2018. Dins dels llistats de persones que han superat les proves selectives, demanem agilitat en la publicació i ús d’aquests llistats per tal que si estan publicats es faça ús dels llistats de convocatòries més recents.
• Es derogaran les borses amb mes de 10 anys i tinguen una borsa derivada de una oop.


Considerem innecessari, per estar contemplat en l’ordre de borses, el manteniment de borses amb més de 10 anys de vigència. L’administració ha tingut temps de sobra per a gestionar aquestes situacions amb les convocatòries de proves selectives o de noves borses d’ocupació a l’empar de la llei de funció pública valenciana. No podem contemplar cap altra alternativa.

Pel que fa a les convocatòries en marxa, l’ordre de les borses serà el següent si no es fusionen diverses convocatòries:

• BORSES DERIVADES DE L’OOP DE 2023
• BORSES DERIVADES DE L’OOP DE 2020/21
• BORSES DERIVADES DE L’OOP DE 2022
• BORSES DERIVADES DE L’OOP DE 2017-18-19
• BORSES ANTERIORS
• BORSES LLIURES
• LLISTATS DE PERSONES APROVADES

Des d’Intersindical Valenciana STAS, previ a aquesta reunió, registrarem les nostres reivindicacions bàsiques pel que fa a la gestió de borses (enllaç). En aquest escrit fem proposta de diferents models de gestió amb el suport dels resultats on s’han implantat.

La proposta d’Intersindical no es curt placista com la que vol l’administració. Volem anar mes enllà i apostar per una nova forma de accés temporal a l’ocupació publica que compense les necessitats de personal per al funcionament dels serveis de la pròpia administració i els drets del personal que participe en les convocatòries d’ocupació temporal. No podem tolerar canvis curt placistes de model tal i com ha passat el últims anys per fer front a situacions insostenibles.

Des d’Intersindical Valenciana hem defensat des de fa una vida un canvi del paradigma en la provisió i selecció del personal. Després de comprovar la ineficàcia del model d’oferta que genera retards i gestions innecessàries i que es revela poc eficaç a l’hora de cobrir, tant vacants com substitucions, és hora d’un canvi radical de model que no penalitze al personal inclòs a les borses i que a l’hora permeta cobrir les necessitats de personal per part de l’administració.

Les propostes de intersindical valenciana STAS, passen per un canvi al model de demanda. Portem tota una vida amb aquesta reclamació i hem d’afirmar que ha tingut molt bona acollida al servei de personal no docent on s’ha implantat amb una oferta de llocs regularitzada per dies i una participació en els actes de manera voluntària pel personal interessat.

Aquest model demanda una periodicitat i racionalització en la gestió de les peticions de personal amb una data fixa on s’oferisquen els llocs, tant de vacants com per a substitucions, i que, mitjançant la publicitat necessària, les persones aspirants tinguen la informació i planificació que cal per a optar a aquests llocs.

Tal i com defensem, aquest model permet alliberar mitjans materials i personals del servei de provisió i selecció cap altres funcions que requereixen d’aquests mitjans alhora que genera una seguretat i transparència a l’oferta. De la mateixa manera, salvaguarda els drets del personal que hi participa sense un agreujament de les penalitzacions tal i com proposa l'administració.

En relació amb la proposta de l'administració de que les penalitzacions afecten a totes les borses del mateix cos, escala, APF o APT no podem estar més en desacord. Si es diferència per cossos i províncies, la situació no pot afectar a tota l’oferta de borses de que disposa una persona. Aquest problema radica en l’actual model d’oferta que manté l’administració.

D’altra banda, proposem la creació d’una borsa única per cossos en la qual les persones aspirants que superen els processos selectius puguen inscriure’s-hi per davant dels integrants que no hagen superat l’última prova selectiva convocada però si que haja superat processos anteriors. D’aquesta manera tindríem sempre personal a les borses i es valoraria l’esforç de presentar-se i aprovar cada convocatòria fent més complicat que s’esgotaren, tal i com passa a l’actualitat.

Considerem que una avaluació continuada i actualització dels mèrits dels integrants a les borses evitaria tindre que baremar de nou a tot el personal, com es fa en l’actualitat en cada borsa que es crea, i així, al haver-hi una borsa única, totes les persones integrants es veurien encoratjades a millorar les sues capacitats, coneixements i implicació amb l’administració.

Per a aquesta organització sindical totes les propostes per a millorar el servei passen si o si per dotar al servei de provisió dels mitjans material i de personal necessaris. Sense una veritable gestió el problema no es termina d’abordar com cal.

Per acabar, no podem donar suport a la proposta d’una Comissió de Borses sobirana per a legislar en aquesta matèria sense passar per una modificació legislativa prèvia. Les Meses Tècniques son el fòrum on s’ha de negociar tota la matèria relacionada amb la gestió del personal de la GVA amb transparència i publicitat.
llistat_borses_i_candidats_13022024.pdf