Una Administració professional, modesta i al servei del poble valencià

Intersindical Valenciana reclama al nou Govern Valencià una Administració de la Generalitat autera, professional i més senzilla. Austera, perquè cal utilitzar els recursos públics quan calga, eliminant tot el que és supèrflu; Professional, perquè es pot aconseguir una administració amb la millor preparació tècnica possible, on la majoria de càrrecs s’obtinga pels mèrits de les persones i no per la mera afinitat política; i més Senzilla, perquè cal avançar en el principi d’una competència, una administració.

18 / 06 / 2015 | Intersindical


PALAU DE LA GENERALITAT VALENCIANA

L’estructura de l’Administració de la Generalitat es pot simplificar amb diverses mesures que no costen diners i que, a més, reforcen la professionalitat dels seus càrrecs:
- Unificació de les figures de Sotssecretaria i de Secretaria General en una sola: Secretaría General. La figura del sotssecretari és pròpia dels ministeris del Govern de l’Estat, i és una figura caduca.
- Reserva dels càrrecs de direcció general i secretaria general (ara sotssecretaria) per a persones funcionàries, excepte casos molt concrets com els previstos en la LOFAGE.
- Això permet eliminar llocs funcionarials d’alt rang, com les secretaries generals administratives –que ja no fan falta perquè el/la Secretari/ària General seria personal funcionari-, i els llocs de sotsdirecció general, que s’haurien de limitar a casos amb direccions generals amb molts serveis o bé a casos en què una part de l’organització te una tasca molt concreta i diferenciada –per exemple, la DG de Recursos Humans comprén l’IVAP, que fa una llabor específica-; en tot cas, hauria d’estar predeterminat i els criteris haurien de ser públics.
- Eliminació dels llocs de treball d’”assessor/a coordinador/a”, per ser llocs eventuals camuflats.

Com a tasques a realitzar durant la legislatura, Intersindical li proposa al nou govern aquestes:
- Centralització progressiva dels serveis comuns de les conselleries: contractació hauria de ser la primera àrea a unificar.
- Estudiar la reordenació de l’Administració de la Generalitat: de conselleries a departaments amb una major estabilitat, amb vocació de permanència, que podran reunir-se sota la direcció d’un conseller o consellera o altra, sense que això supose l’augment de la despesa, del treball i la desorganització internes. Ha de ser un sistema flexible, per tal que cada govern puga introduir modificacions.
- Així mateix, s’ha d’abordar la redefinició competencial entre conselleries i ens de dret públic (EDP) que d’elles depenen, així com la simplificació del sector públic empresarial i fundacional, evitant duplicitats i la substitució de les competències funcionarials per altres tipus de personal.
- Cal declarar la proscripció en el nou govern d'assistències tècniques irregulars, encomandes de gestió injustificades, o falsos treballadors o treballadores autònoms.
- Prestació directa dels serveis públics per personal públic i recuperació de les concesions de serveis que es puguen prestar directament. Proscripció de les formes de gestió que confonen la gestió privada i la pública

En matèria de Funció Pública, Intersindical proposa, per a reforçar la professionalitat del personal de l’Administració del Consell:
- Limitació de la lliure designació als llocs de treball de rang de direcció i sotsdirecció general i secretaria general, així com les secretaries d’alt càrrec.
- Per tant, generalització del concurs com a forma de provisió ordinària.
- Negociació amb l’Estat per aconseguir la plena autonomia en matèria de política de personal. Esgotar recursos constitucionals en cas que no vulguen fer-ho. Amb l’excusa del control pressupostari, s’ha anat oscil·lant des de la prohibició total de convocar places en oferta pública fins a la seua limitació a determinats àmbits de l’Administració o la seua vinculació a la taxa de reposició d’efectius. El Govern de l’Estat determina directament la política d’oposicions en les comunitats autònomes, però Intersindical entén que la Generalitat Valenciana té la suficient entitat política i jurídica com per a ser autònoma a l’hora d’aplicar la política de personal que li convinga més, sense necessitar la tutela de l’Estat.
- Legislatura 2015-2019: procesos de consolidació del personal interí , amb la perspectiva d’haver aconseguit una normalització al final de la legislatura. Actualment, gràcies a les polítiques de personal del PSOE i el PP des del Govern de l’Estat, el nivell de temporalitat en les Administracions s’ha multiplicat. Quasi un terç del personal de l’Administració de la Generalitat és funcionari interí o laboral temporal. La limitació injustificada de les ofertes públiques està suposant la imposibilitat legal de convocar les places vacants i, en definitiva, d’aplicar una política de personal pròpia.
- Legislatura 2015-2019: procesos de funcionarització del personal laboral. El Consell continua mantenint un nombre important –més de 2.500- de persones- amb contracte laboral. S’ha promés la funcionarització en multitud d’ocasions, però no s’ha avançat al respecte en els darrers anys. Cal acabar el procés i treballar amb personal amb una relació jurídica única
- Ofertes Públiques d’Ocupació periòdiques i amb un nombre de llocs suficient per a cobrir les necessitats de personal públic. La regularitat ajuda a què un grup significatiu de persones considere que li paga la pena preparar-se profesionalment per a formar part de l’Adminstració
- Modificació del sistema de carrera professional, per tal de contemplar adecuadament i justa els drets de les persones que han promocionat, les que estan en millora d'ocupació i les persones interines.
- Canvis normatius per a la implantació d’un sistema de selecció de personal que no es recolze tant en la memorística. Els exercicis anomenats pràctics solen ser secundaris, quan no inexistents, i, a més, quasi sempre són exercicis escrits, quan en bona mesura la pràctica de moltes professions no es pot reduir a un paper.
- Accés diferenciat per al personal amb serveis prestats
- Creació de l’Escola Valenciana d’Administració Pública per a la preparació i reciclatge del personal públic.