25 propostes per un #CorreudelesPersones #18DvotaSTAS_iV


19 / 11 / 2019 | correus

25 propostes per un #CorreudelesPersones #18DvotaSTAS_iV Contra la privatització. Prou d’EROs encoberts!!! 1. Tots els llocs de treball en Correus, amb tots els drets i deures de l’EBEP. 2. Cobertura de substitucions, vacants i contractacions necessàries. 3. Reducció de les jornades d’estiu, Nadal i festes locals per als empleats/ades amb més de 55 anys. 4. 35 hores de DILLUNS A DIVENDRES sense reducció salarial. 5. Clàusula de revisió salarial anual. Pagament de la pèrdua adquisitiva dels anys anteriors. 6. Revisió automàtica en les indemnitzacions per vehicle i local. 7. Compatibilitzar els diferents complements. 8. Estabilitat per al personal temporal de llarga durada, i notificador. 9. Transparència i actualització del sistema de les borses de treball ordenades per puntuació. I valorar tots els serveis prestats. OFERTES ANUALS I AUTÈNTICA PROMOCIÓ INTERNA 10. Possibilitar que la totalitat del personal de Correus puga participar en la cobertura dels llocs de faena de les diferents administracions. 11. Concessió de comissions de serveis per convocatòria pública transparent. 12. Limitació del nombre de personal eventual de designació directa. 13. Contra l’assetjament laboral. 14. Acció social per tot el personal funcionari, fixos i eventuals. 15. Adaptació dels llocs de treball i de les metodologies de treball per al personal discapacitat. 16. Formació a tot el personal dins l’horari laboral, i impartit per Correus. GARANTIES, SEGURETAT, SALUT EN EL TREBALL 17. Assistència lletrada en tots els casos de responsabilitat civil i penal. 18. Integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió de Correus. 19. Cal regular els criteris per a l’adjudicació dels llocs a personal amb patologies cròniques que impedeixen l’exercici habitual (readaptacions). JUBILACIÓ PÚBLICA DIGNA 20. No als plans de pensions privats. 21. Jubilació a partir dels 30 anys de servei, amb el 100% de les retribucions. 22. Reconeixement de la JUBILACIÓ PARCIAL, amb CONTRACTE DE RELLEU. UN SINDICALISME DE CLASSE, VALENCIÀ, AUTÒNOM, ASSEMBLEARI, DEMOCRÀTIC I SOLIDARI 23. Requisit lingüístic per a l’accés a Correus. 24. Negociació amb totes les opcions sindicals. 25. Consulta al personal en els convenis i acords importants. Més informació en: STAS-iV de Correus  665 637 900  stas.intersindical.org/stas-correus  @stas_iv_Correusl. Gabriel Miró, 7 - 03001 Alacant

25 propuestas por un #CorreodelasPersonas #18DvotaSTAS_iV

Contra la privatización. Basta
de ERES encubiertos!!!

1. Todos los puestos de trabajo en Correos, con todos
los derechos y deberes del EBEP.
2. Cobertura de sustituciones, vacantes y contrataciones necesarias.
3. Reducción de las jornadas de verano, Navidad y
fiestas locales para los empleados/as con más de
55 años.
4. 35 horas de LUNES A VIERNES sin reducción salarial.
5. Cláusula de revisión salarial anual. Pago de la pérdida adquisitiva de los años anteriores.
6. Revisión automática en las indemnizaciones por
vehículo y local.
7. Compatibilizar los diferentes complementos.
8. Estabilidad para el personal temporal de larga duración, y notificante.
9. Transparencia y actualización del sistema de las
bolsas de trabajo ordenadas por puntuación. Y valorar todos los servicios prestados.

OFERTAS ANUALES Y AUTÉNTICA PROMOCIÓN
INTERNA

10. Posibilitar que la totalidad del personal de Correos
pueda participar en la cobertura de los lugares de
trabajo de las diferentes administraciones.
11. Concesión de comisiones de servicios por convocatoria pública transparente.
12. Limitación del número de personal eventual de
designación directa.
13. Contra el acoso laboral.Contra la privatización. Bastante
de ERES encubiertos!!!
14. Acción social por todo el personal funcionario, fijos
y eventuales.
15. Adaptación de los puestos de trabajo y de las metodologías de trabajo para el personal discapacitado.
16. Formación a todo el personal dentro del horario laboral, e impartido por Correos.

GARANTÍAS, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
17. Asistencia letrada en todos los casos de responsabilidad civil y penal.
18. Integración de la prevención de riesgos laborales
en el sistema de gestión de Correos.
19. Hay que regular los criterios para la adjudicación
de los lugares a personal con patologías crónicas
que impiden el ejercicio habitual (readaptaciones).

JUBILACIÓN PÚBLICA DIGNA
20. No a los planes de pensiones privados.
21. Jubilación a partir de los 30 años de servicio, con el
100% de las retribuciones.
22. Reconocimiento de la JUBILACIÓN PARCIAL, con
CONTRATO DE RELLEU.

UN SINDICALISMO DE CLASE, VALENCIANO,
AUTÓNOMO, ASAMBLEARIO, DEMOCRÁTICO Y
SOLIDARIO

23. Requisito lingüístico para el acceso a Correos
24. Negociación con todas las opciones sindicales.
25. Consulta al personal en los convenios y acuerdos
importantes.

Más información en:
STAS-iV de Correus
 665 637 900
 stas.intersindical.org/stas-correus
 @stas_iv_Correus