5.Clàusula de revisió Pagament de la pèrdua adquisitiva 6. Revisió automàtica indemnitzacions


19 / 11 / 2019 | correus

5. Clàusula de revisió Pagament de la pèrdua adquisitiva 6. Revisió automàtica indemnitzacions
7. Compatibilitzar complements
.

25 propostes per un #CorreudelesPersones

El II Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública, signat a Madrid en 2018 entre CCOO, CSI-F, UGT i l’aleshores Ministre de Funció Pública, Cristóbal Montoro, i el Acord Plurianual 2018/2020 a Correus, que tot i ser una pujada, respecte els anys anterriors, ens deixa una diferencia de més del 12% del nostre poder adquisitiu.

Sembla que tant les diferents administracions incloent Correus, com els sindicats CCOO, CSI-F i UGT, que s’arroguen il·legítimament la representació del conjunt dels treballadors i treballadores, fien la recuperació del poder adquistiu que hem perdut, als hipotètics augments retributius pactats a l’Estat i a Correus. Un fet que, des de l’STAS-Intersindical Valenciana, considerem, lamentablement, com una renúncia a vetllar pels interessos generals del personal de Correus, en fer una lectura autocomplaent i artificiosa de les suposades millores retributives del II Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública i el Acord Plurianual de Corrreus; perquè, realment, ni són tantes com diuen ni, en cap cas, serveixen per a recuperar el poder adquisitiu perdut amb les retallades de la crisi.

Ho diem clar i ras i, a més, ho justifiquem. Si analitzem la taula adjunta, hem assignat un valor de referència del 100% a les retribucions de 2009 i, a continuació, hem aplicat anualment les successives pèrdues de poder adquisitiu com a conseqüència de les retallades (5% en 2010), les congelacions salarials (2010, 2011, 2012, 2014 i 2015) i les variacions de l’IPC i, en el seu cas, els augments retributius (2013, 2016, 2017 i 2018) consolidats; excepte els anys 2019 i 2020, que hem fet una extrapolació en funció de les previsions de l’increment de l’IPC.

El resultat d’aquesta sagnia és que, a final de 2017, arribàrem a un màxim del -13,3% de pèrdua de poder adquistiu i, a partir de 2018, es produeix una lleu recuperació salarial que, així i tot, ens deixarà, a final de 2019 un saldo negatiu del -11,45% i en 2020 del -10,45% Unes xifres que parlen per elles mateix, que posen negre sobre blanc, perquè estem molt lluny de recuperar el poder adquisitiu de 2010 i que deslegitimen qualsevol discurs optimista sobre la situació retributiva dels empleats i empleades públics de la Generalitat.

És per això que, per a STAS-IV de Correus, està més justificat que hi ha que continuar reivindicant el compliment dels compromisos pactats en el II Acord per la Millora de l’Ocupació Pública i l’Acord Plurianual i l’habilitació d’un fons extraordinari per a la recuperació del poder adquisitiu del personal de Correus.             
#18DvotaSTAS_iV

5. Cláusula de revisión Pago de la perdida del poder adquisitiva 6. Revisión automática indemnitzaciones
7. Compatibilizar complementos
.

25 propuestas para un #CorreodelasPersonas

El II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, firmado en Madrid en 2.018 entre CCOO, CSI-F, UGT y el entonces Ministro de Función Pública, Cristóbal Montoro, y el Acuerdo Plurianual 2018/2020 en Correos, que todo y ser una subida, respecto a los años anterriors, nos deja una diferencia de más del 12% de nuestro poder adquisitivo.

Parece que tanto las diferentes administraciones incluyendo Correos, como los sindicatos CCOO, CSI-F y UGT, que se arrogan ilegítimamente la representación del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, fían la recuperación del poder adquistiu que hemos perdido, los hipotéticos aumentos retributivos pactados en el Estado y Correos. Un hecho que, desde el STAS-Intersindical, consideramos, lamentablemente, como una renuncia a velar por los intereses generales del personal de Correos, al hacer una lectura autocomplaciente y artificiosa de las supuestas mejoras retributivas del II Acuerdo para la Mejora de del Empleo Público y el Acuerdo Plurianual de Corrreus; porque, realmente, ni son tantas como dicen ni, en ningún caso, sirven para recuperar el poder adquisitivo perdido con los recortes de la crisis.

Lo decimos claro y raso y, además, lo justificamos. Si analizamos la tabla adjunta, hemos asignado un valor de referencia del 100% en las retribuciones de 2009 y, a continuación, hemos aplicado anualmente las sucesivas pérdidas de poder adquisitivo como consecuencia de los recortes (5% en 2010), las congelaciones salariales (2010, 2011, 2012, 2014 y 2015) y las variaciones del IPC y, en su caso, los aumentos retributivos (2013, 2016, 2017 y 2018) consolidados; excepto los años 2019 y 2020, que hemos hecho una extrapolación en función de las previsiones del incremento del IPC.

El resultado de esta sangría es que, a finales de 2017, llegamos a un máximo del -13,3% de pérdida de poder adquistiu y, a partir de 2018, se produce una leve recuperación salarial que, aun así, nos dejará , a finales de 2019 un saldo negativo del -11,45% y en 2020 del -10,45% Unas cifras que hablan por sí mismo, que ponen negro sobre blanco, porque estamos muy lejos de recuperar el poder adquisitivo de 2010 y que deslegitiman cualquier discurso optimista sobre la situación retributiva de los empleados y empleadas públicos de la Generalidad.

Es por ello que, para STAS-IV de Correos, está más justificado que hay que seguir reivindicando el cumplimiento de los compromisos pactados en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y el Acuerdo Plurianual y la habilitación de un fondo extraordinario para la recuperación del poder adquisitivo del personal de Correos.
                        #18DvotaSTAS_iV

———————- Per més informació,
crida a l’STAS-IV 665637900
Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus
.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª Alacant (03001)
.(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) https://twitter.com/stas_iv_Correus/
https://twitter.com/stas_iv_Correus/