AL.LEGACIONS STAS-IV A LES BORSES DE CONTRACTACIONS


16 / 09 / 2017 | correus

en castellà a la dreta——————>
borses detreball
AL.LEGACIONS STAS-IV A LES BORSES DE CONTRACTACIONS
Des de l’STAS-IV em registrat en data 14 de setembre17 les al·legacions següents:

Que el personal en actiu a les borses de contractació actuals: no deurien, més que actualitzar els mèrits que puntuen i que estes persones treballadores, no cal que passen ningú examen, ni metge ni de test on-line algun.
.- Incorporar més del 30%del candidats de les borses de contractació del 2012.
.- LLISTAT DE RESERVA amb el personal exclòs, per no tenir suficient puntuació, en el llistat definitiu de la bossa de contractació corresponent. I aquells que no tinguen els requisits que se demanen , passen el test on-line i l’examen mèdic.
.- Voluntarietat en el cas d’aportar vehicle o local.
.- El test on-line es farà tan sols a aquell personal de nou accés al igual que l’examen mèdic.
.- Cal puntuar amb tota l’antiguitat de la persona treballadora, haja cobrat o no d’indemnització, tan en els apartats a/ antiguitat bossa local i b/ antiguitat en les borses provincials.
.- L’STAS-IV entén que la persona treballadora, es comprometa a la utilització del vehicle, cal donar la mateixa puntuació tinga el carnet A, A1, A2 o B
.- Valorar el coneixement de les llengües cooficials de aquells territoris en més d’una llengua, de cara a donar millor servei als usuaris i de cara a primar el personal del territori.
.- Valoració de llengües estrangeres: l’anglés, àrab i també caldria incloure el portugués en les comunitats autònomes frontereres amb Portugal i el francés amb les comunitats autònomes pirenaiques i Andorra.

8.- Normes de funcionament de les borses de contractació
.- Canviar el funcionament de les borses de contractació
contemplades al III conveni de Correus en el sentit de la NO ROTACIÓ DE LES BORSES D’OCUPACIÓ DE CORREUS, l’STAS-IV va fer estes propostes ja en juliol de 2009, gener de 2010 i en agost de 2011 al Cap de la zona 5ª de Correus, PROPOSTES:

1.- QUE les borses d’ocupació temporal en Correus deixen de ser rotatives i ELS CONTRACTES ES DONEN A AQUELLA PERSONA QUE TINGA MES PUNTUACIÓ EN LA BORSA CORRESPONENT.

2.- Que aquell personal, que se’l cride per ocupar un lloc de faena dins de les 24 hores anteriors a l’hora que té que entrar a treballar, l’ incorporació, al lloc de treball, és puga fer quan més prompte millor, això si, descomptant del sou el temps que no s’ha treballat i en el cas d’un lloc de treball de cobertura immediata, cridar al següent de la llista i oferir-li el contracte posterior a aquell treballador o treballadora que no s’ha pogut incorporar.

3.-Que aquell personal a qui se li contracte per dies, en el cas de que continuen com a borses rotatives, no vaja a la cua de la rotació, mentre no faça més de 20 dies hàbils en un o més contractes.

4.- Que els llistats de les diferents borses de contractació, siguen accessibles, des de el CONECTA i/o a la WEB de Correus al personal adscrit a ixes mateixes llistes. 

5.- El personal eventual no li se pot demanar estar disponible a qualsevol moment, ja que Correus no li assegura una feina fixa, es per això que creiem que totes les renuncies estan justificades i no deuen estar penalitzades.

6.- Les avaluacions negatives en el període de prova i en el posterior des-empeny, s’haurà de fer per una valoració conjunta entre una comissió provincial paritària entre Correus i el comité d’empresa.

7.-Les baixes no poden ser motiu d’exclusió de les borses de contractació.

L’STAS-IV HA FET LA DEMANDA, TU LA TENS QUE EXIGIR

ALEGACIONES STAS-IV A LAS BOLSAS DE CONTRATACIONES
Desde el STAS-IV hemos registrado en fecha 14 de septiembre17 las siguientes alegaciones:

.- El personal en activo en las bolsas de contratación actuales: no deberían, más que actualizar los méritos que puntúan y que para estas personas trabajadoras, no es necesario que pasen ningún examen médico ni test on-line alguno.
.- Incorporar más del 30% del candidatos de las bolsas de contratación de 2012.
.- LISTADO DE RESERVA con el personal excluido, por no tener suficiente puntuación, en el listado definitivo de la bolsa de contratación correspondiente. Y aquellos que no tengan los requisitos que se piden, pasan el test on-line y el examen médico.
.- Voluntariedad en el caso de aportar vehículo o local.
.- El test online se hará sólo a aquel personal de nuevo acceso al igual que el examen médico.
.- Hay que puntuar toda la antigüedad de la persona trabajadora, haya cobrado o no de indemnización, tanto en los apartados a / antigüedad bolsa local y b / antigüedad en las bolsas provinciales.
.- El STAS-IV entiende que la persona trabajadora, se comprometa a la utilización del vehículo, hay que dar la misma puntuación tenga el carné A, A1, A2 o B
.- Valorar el conocimiento de las lenguas cooficiales de aquellos territorios en más de una lengua, de cara a dar mejor servicio a los usuarios y de cara a primar el personal del territorio.
.- Valoración de lenguas extranjeras: inglés, árabe y también habría que incluir el portugués en las comunidades autónomas fronterizas con Portugal y el francés con las comunidades autónomas pirenaicas y Andorra.

8.- Normas de funcionamiento de las bolsas de contratación

.- Cambiar el funcionamiento de las bolsas de contratación contempladas en el III convenio de Correos en el sentido de la NO ROTACIÓN DE LAS BOLSAS DE EMPLEO DE CORREOS, el STAS-IV hizo estas propuestas ya julio de 2009, enero de 2010 y en agosto de 2011 al Jefe de la zona 5ª de Correos:

  1.- QUE las bolsas de empleo temporal en Correos dejan de ser rotativas y LOS CONTRATOS SE DAN A AQUELLA PERSONA QUE TENGA MAS PUNTUACIÓN EN LA BOLSA CORRESPONDIENTE.

  2.- Que aquel personal, que le llame para ocupar un puesto de trabajo dentro de las 24 horas anteriores a la hora que tiene que entrar a trabajar, la incorporación, en el lugar de trabajo, es posible hacer lo antes mejor, eso si, descontando del sueldo el tiempo que no se ha trabajado y en el caso de un puesto de trabajo de cobertura inmediata, llamar al siguiente de la lista y ofrecerle el contrato posterior a aquel trabajador que no se ha podido incorporar.

  3.-Que aquel personal al que se le contrate por días, y continuen las bolsas de contratación rotativas, no vaya a la cola de la rotación, mientras no haga más de 20 días hábiles en uno o más contratos.

  4.- Que los listados de las diferentes bolsas de contratación, sean accesibles, desde el CONECTA y / o en la WEB de Correos al personal adscrito a sales mismas listas.

5.- El personal eventual no se le puede pedir estar disponible en cualquier momento, ya que Correos no le asegura un trabajo fijo, es por eso que creemos que todas las renuncias están justificadas y no deben estar penalizadas.

6.- Las evaluaciones negativas en el periodo de prueba y en el posterior desempeño, deberá hacerse por una valoración conjunta entre una comisión provincial paritaria entre Correos y el comité de empresa.

7.-Las bajas no pueden ser motivo de exclusión de las bolsas de contratación.

El STAS-IV HA HECHO LA DEMANDA, TU LA TIENES QUE EXIGIR

Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)