INSCRIPCIÓ AL CURS PREPARACIÓ PER A LA CONSOLIDACIÓ A CORREUS


30 / 05 / 2017 | correus

INSCRIPCIÓ AL CURS PREPARACIÓ PER A LA CONSOLIDACIÓ A CORREUS
Amb preu reduït per als i les afiliades del STAS-IV

Podràs entrar al curs gratuït de presentació, on s’explicarà  com funciona el sistema i matricular-se al curs de pagament si et convenç. A la pàgina formacionpostal.com tens un enllaç a un formulari, a la part superior dreta “INSCRIPCIÓ ALS CURSOS”. Si omplis en les teves dades i ho envies, rebràs un correu electrònic amb el teu usuari i contrasenya per entrar a la plataforma de formació plataforma.formacionpostal.com

Una volta dins, punxant en el teu nom, a dalt a la dreta de la plataforma, veuràs dos cursos, el de la dreta, gratuït, es diu Presentació, i et permet veure l’aspecte de la plataforma, algunes de les parts de les que constaran els cursos mensuals i a la secció de classes en directe, el professor va connectar cada dia a les 22 hores fins al final del mes de maig, per comentar en directe l’estratègia a seguir de cara al procés de consolidació i explicar el funcionament del sistema.

El preu per a aquells que esteu afiliats al STAS-IV serà de 35 €, en el cas de les persones no afiliats rebreu instruccions per correu electrònic.

Cada curs disposarà també d’un fòrum i un xat permanents, les classes en directe quedaran gravades al dia següent dins de la pròpia plataforma (podreu veure un exemple en Classes gravades del curs de Presentació.

Pots enviar el formulari des d’este mateix moment, però la plataforma s’obrirà esta darrera setmana de maig, però el curs de Productes començarà oficialment l’1 de juny. Mentrestant, el curs de Presentació et permetrà fer-te una idea de si este sistema és adequat per a tu.

Preparación.- Les classes en directe permeten veure i sentir al professor mentre este explica el tema que s’estiga donant en pantalla. Si desitges fer algun comentari o consulta, en la mateixa pantalla de la classe haurà  una finestra del xat i així el professor contestará u os hará pre guntas en directo.

Tot el material necessari estarà inclòs en el preu de la preparació i consistirà en temari, mals fer-li algun comentari o consulta, a la mateixa pantalla de la classe hi haurà una finestra de xat i així el professor contestarà o us farà preguntes en directe.terial de suport a l’estudi (resums, esquemes, circulars, vídeos temàtics, etc.) i exàmens tipus test que es realitzaran dins el propi programa, amb correcció automàtica i reporti al professor. Les classes quedaran gravades i podran consultar-se fins al dia de l’examen i totes les actualitzacions s’aniran afegint a mesura que es produeixin canvis o novetats.

En principi, es farà 1 sessió setmanal en directe, l’horari serà establert segons les preferències de la majoria dels alumnes, tot i que la possibilitat de veure les gravacions tantes vegades com es vulga, permet que horaris de treball especials o circumstàncies personals no sigen obstacle per seguir la preparació, atès que l’atenció als alumnes serà permanent, preferiblement a través de les pròpies eines de comunicació de la plataforma, fòrums o xats en directe, perquè les contestacions els pugen servir a la resta de companys / es. Es podran plantejar dubtes al professor: en les sessions de classe, per email i per twitter.

Si esteu interessats en provar esta proposta, val la pena entrar durant el que queda d’este mes, per així també dominar el maneig de la plataforma des del primer dia de classe real i anar coneixent al professor cada dia a les 22 hores.

Més informació a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)  on podeu subscriure gratuïtament a les notícies publicades mitjançant el formulari de registre situat a la part inferior dreta de la pàgina, independentment que després decidiu apuntar-vos als cursos o no.

INSCRIPCIÓN AL CURSO PREPARACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN EN CORREOS
Con precio reducido para los y las afiliadas del STAS-IV

Podrás entrar en el curso gratuito de presentación, donde se explicará cómo funciona el sistema y matricularse en el curso de pago si te convence. En la página formacionpostal.com , tienes un enlace a un formulario, en su parte superior derecha “INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS”. Si rellenas tus datos y lo envías, recibirás un correo electrónico con tu usuario y contraseña para entrar en la plataforma de formación plataforma.formacionpostal.com

Una vez dentro, pinchando en tu nombre, arriba a la derecha de la plataforma, verás dos cursos, el de la derecha, gratuito, se llama Presentación, y te permite ver el aspecto de la plataforma, algunas de las partes de las que constarán los cursos mensuales y, en la sección de Clases en directo, el profesor va a conectar todos los días a las 22 horas hasta el final del mes de mayo, para comentar en directo la estrategia a seguir de cara al proceso de Consolidación y explicar el funcionamiento del sistema.

El precio para aquellos que estáis afiliados al STAS-IV será de 35 €,en el caso de las personas no afiliados recibiréis instrucciones por correo electrónico.

Cada curso dispondrá también de un foro y un chat permanentes, las clases en directo quedarán grabadas al día siguiente dentro de la propia plataforma (podréis ver un ejemplo en Clases grabadas del curso de Presentación.

Puedes enviar el formulario desde este mismo momento, pero la plataforma se abrirá esta última semana de mayo, pero el curso de Productos empezará oficialmente el 1 de junio. Mientras, el curso de Presentación te permitirá  hacerte una idea de si este sistema es adecuado para ti.

Preparación.- Las clases en directo permiten ver y oír al profesor mientras éste explica el tema que se esté dando en pantalla. Si deseas hacerle algún comentario o consulta, en la misma pantalla de la clase habrá una ventana de chat y así el profesor contestará u os hará preguntas en directo.

Todo el material necesario estará incluido en el precio de la preparación y consistirá en temario, material de apoyo al estudio (resúmenes, esquemas, circulares, vídeos temáticos, etc.) y exámenes tipo test que se realizarán dentro del propio programa, con corrección automática y reporte al profesor. Las clases quedarán grabadas y podrán consultarse hasta el día del examen y todas las actualizaciones se irán añadiendo a medida que se produzcan cambios o novedades.

En principio, se hará 1 sesión semanal en directo, cuyo horario será establecido según las preferencias de la mayoría de los alumnos, aunque la posibilidad de ver las grabaciones tantas veces como se desee, permite que horarios de trabajo especiales o circunstancias personales no sean obstáculo para seguir la preparación, dado que la atención a los alumnos será permanente, preferiblemente a través de las propias herramientas de comunicación de la plataforma, foros o chats en directo, para que las contestaciones les puedan servir al resto de compañeros/as. Se podrán plantear dudas al profesor: en las sesiones de clase, por email y por twitter.

Si estáis interesados en probar esta propuesta, merece la pena entrar durante lo que queda de este mes, para así también dominar el manejo de la plataforma desde el primer día de clase real e ir conociendo al profesor cada día a las 22 horas.

Más información en .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) donde podéis suscribiros gratuitamente a las noticias publicadas mediante el formulario de registro situado en la parte inferior derecha de la página, independientemente de que luego decidáis apuntaros a los cursos o no.