JA POTS DEMANAR AJUDES SOCIALS 2017


19 / 06 / 2017 | correus

19J
JA POTS DEMANAR AJUDES SOCIALS 2017

Hui 19 de juny s’obrirà el termini per demanar les diferents ajudes convocades per CORREUS per pal·liar les despeses dels treballadors i les seves famílies en àmbits com el de la salut o l’estudi.

. Ajudes que es poden sol·licitar fins al 18 de setembre:

· Bestretes i préstecs sense interès. Per imports de 1.000, 2.200, 3.500 o 4.500 euros.

· Ajudes per a tractaments de salut. Per contribuir a sufragar les despeses de determinats tractaments mèdics.

· Ajudes per fills amb discapacitat. Per als que tenen fills amb un grau de discapacitat d’un 33% o superior.

· Ajudes per a educació infantil. Per finançar part de les despeses que origina la contractació de places per a fills de fins a tres anys.

Ajudes que es poden sol·licitar fins al 10 d’octubre:

· Ajudes a l’estudi per a fills (llibres i material escolar) .Per als empleats que tinguin fills de fins a 26 anys cursant estudis.

· Ajudes per a estudis universitaris de empleados. Para sufragar el cost de matrícula i altres despeses d’inscripció en els estudis universitaris cursats pels treballadors de CORREOS.

Ajudes que es poden sol·licitar fins al 31 de desembre:

· Ajudes per defunció d’empleats. Per contribuir a finançar les despeses de sepeli i mitigar la disminució d’ingressos en la unitat familiar ocasionada per la defunció durant 2017.

Les bases de la convocatòria dels ajuts socials com els impresos de sol·licitud es poden consultar al Canal Persones de Connecta:

https://conecta.correos.es/personas/Paginas/AccionSocial.aspx

20J
YA PUEDES PEDIR AYUDAS SOCIALES 2017

Hoy 19 de junio se abrirá el plazo para pedir las diferentes ayudas convocadas por CORREOS para paliar los gastos de los trabajadores y sus familias en ámbitos como el de la salud o el estudio.

Ayudas que se pueden solicitar hasta el 18 de septiembre:

·Anticipos y préstamos sin interés. Por importes de 1.000, 2.200, 3.500 o 4.500 euros.

·Ayudas para tratamientos de salud. Para contribuir a sufragar los gastos de determinados tratamientos médicos.

·Ayudas para hijos con discapacidad. Para quienes tienen hijos con un grado de discapacidad de un 33% o superior.

·Ayudas para educación infantil. Para financiar parte de los gastos que origina la contratación de plazas para hijos de hasta tres años.


Ayudas que se pueden solicitar hasta el 10 de octubre:

·Ayudas al estudio para hijos (libros y material escolar).Para los empleados que tengan hijos de hasta 26 años cursando estudios.

·Ayudas para estudios universitarios de empleados.Para sufragar el coste de matrícula y demás gastos de inscripción en los estudios universitarios cursados por los trabajadores de CORREOS.

Ayudas que se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre:

·Ayudas por fallecimiento de empleados. Para contribuir a financiar los gastos de sepelio y mitigar la disminución de ingresos en la unidad familiar ocasionada por el fallecimiento durante 2017.

Las bases de la convocatoria de las ayudas sociales como los impresos de solicitud se pueden consultar en el Canal Personas de Conecta:

https://conecta.correos.es/personas/Paginas/AccionSocial.aspx