L’ÒRGAN DE SELECCIÓ DETERMINA EN 68 PREGUNTES CORRECTES EL TALL DEL TEST


19 / 04 / 2017 | correus

L’Òrgan de Selecció determina que 68 preguntes correctes són el tall del test del procés de Consolidació d’Ocupació Temporal de Correus
 
La puntuació mínima, prevista a la convocatòria per a superar la prova d’examen tipus test, s’arriba havent contestat correctament a 68 preguntes del qüestionari.

Apartir de demà estaran disponibles les dades dels 1.606 candidats preseleccionats perquè procedeixin a complir els tràmits i requisits previstos a la convocatòria per a la contractació i incorporació a l’empresa.

La informació detallada, apartir de demà dia 20 d’abril, es podra consultar:
.- A la pàgina web de CORREOS; http://www.correos.com
.- En els taulers d’anuncis del centre directiu, Direccions de Zona i Unitats Provincials de Recursos Humans
.- Com al canal Persones de Connecta, apartat de Convocatòries:
              https://conecta.correos.es/personas/Paginas/Convocatoria.aspx

Els candidats proposats rebran un missatge SMS per informar-los que han estat preseleccionats.

El Órgano de Selección determina que 68 preguntas correctas son el corte del test del proceso de Consolidación de Empleo Temporal de Correos

La puntuación mínima, prevista en la convocatoria para superar la prueba de examen tipo test, se alcanza habiendo contestado correctamente a 68 preguntas del cuestionario.

Apartir de mañana estarán disponibles los datos de los 1.606 candidatos preseleccionados para que procedan a cumplir los trámites y requisitos previstos en la convocatoria para su contratación e incorporación a la empresa.

La información detallada podrá consultarse
.- En la página web de CORREOS;  http://www.correos.com
.- En los tablones de anuncios del Centro Directivo, Direcciones de Zona y Unidades Provinciales de Recursos Humanos
.- Así como en el canal Personas de Conecta, apartado de Convocatorias:
        https://conecta.correos.es/personas/Paginas/Convocatoria.aspx

Los candidatos propuestos recibirán un mensaje SMS para informarles de que han sido preseleccionados.
.....................................................................
Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)  @stas_iv_Correus