STAS-IV Correus ET CONVOQUEM A DECIDIR des dels centres de treball: el NO o el SI a les VAGUES de final de 2018:


29 / 11 / 2018 | correus

STAS-IV Correus ET CONVOQUEM A DECIDIR des dels centres de treball: el NO o el SI a les VAGUES de final de 2018:Consulta als treballadors i treballadores abans de la firma del IV conveni i l’acord. CCOO, UGT, SL i CSIF, no vulguen refrendar el Conveni i l’Acord; que tenen que amagar? • Per les 35 hores de dilluns a divendres. Pel concurs permanent de trasllats, ja! • Equiparar a l’alça els sous del personal funcionari amb el personal laboral i restitució del salaris perduts per l’IPC. Igualar l’edat i les condicions de jubilació del personal laboral (60 anys)amb els del personal funcionari. Jubilació parcial pels laborals a Correus, DEMOMENT! No als plans de pensions privats!. On CCOO i UGT, estos darrers anys, s’han repartit 4 milions de euros per les participacions en els plans de pensions privats. • Resolució Consolidació ja! Actualització i borses de contractació prelatives.- PSOE al govern i CCOO, UGT, SL i CSIF) tingueren d’abril fins a novembre de 2011 per fer la consolidació. • Revisió automàtica en les indemnitzacions per vehicle. mecanisme, que impedisca, en les muntades de dels combustibles, ho tinguen que posar, els i les empleades, de la nostra butxaca. • Cap sou a Correus (ni directius, ni president) per damunt de 10 vegades el salari mínim interprofesional. Contra l’assetjament laboral. Contra els retalls en la contractació de personal. L’STAS-IV de Correus, davant de les mobilitzacions convocades pels sindicats CCOO, UGT, CSIF i SL per les negociacions del IV Conveni i de l’Acord funcionarial de Correus, vol puntualitzar: 1. l’article 6 del III Conveni (signat per estos sindicats) i en vigor diu literal “que estarà vigent fins l’aprovació del següent”, ratificat pel Tribunal Suprem el 19 de desembre de 2014. 2. l’Acord del personal funcionari de Correus, perquè anar lligat al Conveni del personal laboral?. 3. L’STAS-IV no caurà, en la desmobilització de les i els treballadors de Correus, per les millores de les nostres condicions laborals; Les eleccions generals poden ser l’any 2019, i ara que hi ha una majoria social, al Congrés de Diputats i un interlocutor empresarial molt més premeable. 4. Les mobilitzacions plantejades, ara per noviembre i final del 2018 de CCOO, UGT, SL i CSIF no s’han gestionat precisament en premisses d’unitat i participació. Des de l’STAS-IV de Correus, creiem que la convocatòria de les mobilitzacions dels sindicats, que ho firmen tot, son un brindis al sol. Un nou engany, que com a molt vol ensenyar les dens i a continuació, desinflar-se o justificar qualsevol cosa que els done Correus, que per cert, té marge per donar el que ens han furtat, en sous i drets. 5. L’STAS-IV, té una VAGA oberta des de 2006 per MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS de sous i drets del personal de Correus, no per fer veure que fan. Et convoquem a assembles als centres de treball, per tirar endavant les mobilitzacions que ens asseguren noves millores en condicions i retribucions. 6. L’STAS-IV de Correus hem proposat en tots el processos anteriors la creació de plataformes sindicals unitàries en les mobilitzacions, És necessari buscar la major unitat sindical possible. Actuar des d’esta unitat amb total transparència en la comunicació amb la plantilla. MOBILITZACIONS? SI! contra els retalls de personal, per les 35 hores, pel cobrament de l’IPC buitrejat, pel concurs de trasllats,...per una contractasió sufcient i encarada a la fixesa del personal eventual, ja! ---------------------------------- Per més informació, crida a l’STAS-IV 665637900 Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª Alacant (03001) [url=https://twitter.com/stas_iv_Correus]https://twitter.com/stas_iv_Correus[/url] .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

STAS-IV Correos TE CONVOCAMOS DECIDIR desde los centros de trabajo: el NO o el SI en las HUELGAS de final de 2018:

Consulta a los trabajadores y trabajadoras

antes de la firma del IV convenio y el acuerdo. CCOO, UGT, SL y CSIF, no quieran refrendar el Convenio y el Acuerdo; que tienen que esconder?

• Por las 35 horas de lunes a viernes

. Por el concurso permanente de traslados,¡ya!

Equiparar al alza los sueldos

del personal funcionario con el personal laboral y restitución del salarios perdidos por el IPC. Igualar la edad y las condiciones de jubilación del personal laboral (60 años) con los del personal funcionario. Jubilación parcial para los laborales en Correos, de momento! No a los planes de pensiones privados !. Donde CCOO y UGT, estos últimos años, se han repartido 4 millones de euros por las participaciones en los planes de pensiones privados.

¡Consolidación ya!

Actualización y bolsas de contratación prelatives.- PSOE en el gobierno y CCOO, UGT, SL y CSIF) tuvieran de abril hasta noviembre de 2011 para hacer la consolidación.

revisión automática en las indemnizaciones por vehículo

. mecanismo, que impida, en las subidas de los combustibles, lo tengan que pagar los y las empleadas, de nuestro bolsillo.

Ningún sueldo a Correos (ni directivos, ni presidente) por encima de 10 veces el salario mínimo interprofesional.

Contra el acoso laboral.

Contra los recortes en la contratación de personal.

El STAS-IV de Correos, frente a las movilizaciones

convocadas por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SL en las negociaciones del IV Convenio y del Acuerdo funcionarial de Correos, quiere puntualizar:
1. el artículo 6 del III Convenio (firmado por estos sindicatos) y en vigor dice literal “estará vigente hasta la aprobación del siguiente”, ratificado por el Tribunal Supremo el 19 de diciembre de 2014.
2. ¿Acuerdo del personal funcionario de Correos, para ir ligado al Convenio del personal laboral ?.
3. El STAS-IV no caerá, en la desmovilización de las y los trabajadores de Correos, por las mejoras de nuestras condiciones laborales; Las elecciones generales pueden ser el año 2019, y ahora que hay una mayoría social representada en el Congreso de Diputados y en el Gobierno de Madrid con un interlocutor empresarial mucho más premeable.
4. Las movilizaciones planteadas, ahora por noviembre y final del 2018 de CCOO, UGT, SL y CSIF no se han gestionado precisamente en premisas de unidad y participación. Desde el STAS-IV de Correos, creemos que la convocatoria de las movilizaciones de los sindicatos, que lo firman todo, son un brindis al sol. Un nuevo engaño, que como mucho quiere enseñar los dientes y luego desinflarse o justificar cualquier cosa que les de Correos, que por cierto, tiene margen para dar de todo aquello lo que nos han robado, en sueldos y derechos.
5. El STAS-IV, tiene una HUELGA abierta desde 2006 para MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES de sueldos y derechos del personal de Correos, no para hacer ver que hacen. Te convocamos a asambleas en los centros de trabajo, para sacar adelante las movilizaciones que nos aseguran nuevas mejoras en condiciones y retribuciones.
6. El STAS-IV de Correos hemos propuesto en todos los procesos anteriores la creación de plataformas sindicales unitarias en las movilizaciones, Es necesario buscar la mayor unidad sindical posible. Actuar desde esta unidad con total transparencia en la comunicación con la plantilla.

MOVILIZACIONES? SI! contra los recortes de personal, para las 35 horas, por el cobro del IPC buitreado, por concurso de traslados, ... por una contractasió suficiente y encarada a la fijeza del personal eventual, ya!

—————————————————————-
Per més informació, crida a l’STAS-IV 665637900
Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.-
plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª Alacant (03001) 
https://twitter.com/stas_iv_Correus
.(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)