Les Relacions de Llocs de Treball, camí de la seua publicació

Hui 12 de maig, dia Internacional de la Fibromiàlgia (FM) i la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC), ha tingut lloc reunió de la Comissió Mixta per a l’Estudi dels Llocs de Treball (CMEPT), amb el següent ordre del dia:

12 / 05 / 2016 | Intersindical


VISITARAN LES RLTS LES PÀGINES DEL DOCV?

1. Proposta de relació dels llocs de treball de l'Administració de la Generalitat i d'organismes i entitats gestionats per la Conselleria competent en matèria de funció pública.
2. Consulta prèvia a la modificació dels llocs de treball que s'identifiquen en la documentació adjunta com un nou cos, A2-31, Superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l'Administració de la Generalitat.
3. Informació relativa als llocs de treball creats, modificats o amortitzats des del 22 de juliol de 2014 fins al dia de la data.

Des de fa dos anys no s’havia reunit aquesta comissió, quan el Decret 56/2013, que és la norma que la va crear, assenyalava que s’ha de reunir amb caràcter ordinari trimestralment. Tots els sindicats presents -CCOO no ha assistit- s'han queixat de la tardança en convocar-la, a més que, quan ho han fet, amb una documentació tant abundant que en poc més de 48 hores quasi no s'ha pogut estudiar.
Cal senyalar que, tot i que segons el Decret 56/2013 la funció dels sindicats es rebre informació sobre els llocs de treball creats, modificats o amortitzats, INTERSINDICAL VALENCIANA ha posat de relleu la intenció de ser partícep d’una veritable negociació, on les propostes de reclassificació puguen ser discutides, on es puga parlar de l’estructura de la plantilla i dels cossos que marca la llei de funció pública i que aquests es puguen modificar, igual que les titulacions d’accés.
Quant a problemes concrets, que es cronifiquen any rere any i que INTERSINDICAL VALENCIANA ha recordat, ens trobem amb:
- Una gran quantitat de llocs de treball de caràcter no permanent en els cossos d’educadors d’educació especial i fisioterapeutes que es creen en Educació. No es acceptable aquesta dinàmica de classificació, i en la propera reunió de la mesa tècnica de personal d’educació es tractarà.
- Tampoc ens agrada la gran quantitat de llocs de treball oberts a altres Administracions Públiques, sense justificació i que, curiosament, són sempre els de nivells superiors. ¿Que no som bons en l’Administració del Consell?
- Algunes classificacions "estranyes", com ara llocs amb requisit docent, justícia, etc., fora de les conselleries corresponents -com Presidència.
Per tot això, no descartem recórrer als tribunals algunes d'eixes classificacions.
Les relacions de llocs de treball han quedat vistes per a la seua publicació com a pas necessari per als concursos de trasllats i l’administració ens ha emplaçat per a la propera reunió, això sí, per a setembre d’aquest any. Com sempre, cap sindicat ha donat la seua conformitat i restem a l'espera de la convocatòria de mesa sectorial, on reiterarem la nostra negativa a donar suport a les RLTs.