PRINCIPALS MODIFICACIONS DE LA LLEI DE MESURES FISCALS EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA

Com ja hem vist, acaben d’arribar al govern i ja estan retocant els sous mentres retallen en drets en àmbits essencials de la vida pública i social de les persones.

05 / 01 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


PRINCIPALS MODIFICACIONS DE LA LLEI DE MESURES FISCALS EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA

S’afig un article 7 bis a la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes, amb la redacció següent:

«Article 7 bis. Compatibilitat amb l’exercici de la docència

1. L’exercici del càrrec serà compatible amb la docència universitària, la docència en centres de selecció i perfeccionament d’empleats públics, així com amb la preparació per a l’accés a la funció pública sempre que no impedisca o menyscabe el compliment estricte dels seus deures i obligacions, ni comprometa la imparcialitat ni la independència en el seu exercici, ni perjudique l’interés públic.
2. L’exercici de la docència a què es refereix l’apartat anterior podrà desenvolupar-se en centres públics o privats, en règim de dedicació a temps parcial.
3. La quantia de les compensacions percebudes per l’activitat docent o d’investigació no podrà, en cap cas, excedir el 30 % de la retribució que corresponga a l’alt càrrec, en còmput anual.»

No estem d’acord en incorporar supòsits de compatibilitats per als alts càrrecs que d’aquesta manera podran incrementar les retribucions desviant una part de la seua dedicació a altres activitats, El desenvolupament d’aquest tipus de càrrecs implica una dedicació exclusiva que entenem es incompatible amb qualsevol altra activitat.

Article 76 Es modifiquen els apartats 1, 3 i 5 de l’article 122 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, amb la redacció següent:

1. El personal funcionari de carrera que reunisca els requisits de titulació pot exercir, en casos d’urgent i inajornable necessitat quan concórreguen causes raonades d’interés públic, en els supòsits previstos en l’article 18, apartat 2, d’aquesta llei, un lloc de treball no ocupat adscrit a un cos, escala, agrupació professional funcionarial o agrupació de llocs de treball enquadrada en aquests, diferent al de pertinença mitjançant nomenament provisional per millora d’ocupació.
3. A la funcionària o funcionari que siga nomenat provisionalment per millora d’ocupació es reserva durant el temps d’acompliment temporal el lloc de treball del qual, si escau, és titular i se li considera, sense perjudici del que disposen els apartats següents, servei actiu en el seu cos, escala, agrupació professional funcionarial o agrupació de llocs de treball.
5. L’exercici de funcions pel procediment de millora d’ocupació no suposa consolidació de cap dret de caràcter retributiu o en la promoció professional en el cos, escala, agrupació professional funcionarial o agrupació de llocs de treball en què ha sigut nomenat, excepte els referents al perfeccionament de triennis o el que puga establir-se en el desenvolupament reglamentari de la carrera professional.

Res a afegir respecte a aquesta modificació que a soles afegeix un aclariment conceptual.


Article 77 Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria sisena de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, amb la redacció següent:

1.- Les persones aspirants que accedeixen a la funció pública de l’administració de la Generalitat mitjançant les convocatòries en curs a l’entrada en vigor d’aquesta llei queden integrades en el cos, escala o agrupació professional funcionarial corresponent al lloc de treball al qual opten, d’acord amb els criteris establits en aquesta llei.
El personal funcionari de carrera que, estant en situació d’actiu en algun cos, escala o agrupació professional funcionarial, supera un procés selectiu d’alguna agrupació de llocs de treball enquadrada en aquests pot optar per prendre possessió en el lloc que se li adjudique amb motiu de la superació del procés selectiu o continuar en el lloc en el qual es trobe del referit cos, escala o agrupació professional funcionarial. Per a garantir el compliment del termini de finalització dels processos selectius d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, abans del 31 de desembre de 2024 i sobre la base del seu caràcter excepcional, per als llocs de treball que s’oferisquen al personal que supere aquests processos, no és necessari realitzar concurs previ entre els qui ja tinguen la condició de personal funcionari de carrera.

No podem estar més en desacord amb aquesta mesura que ja us varem adelantar fa dies.El dret a la mobilitat es un dret del personal funcionari que no pot ser conculcat per cumplir uns terminis que la pròpia adminsitració podia haver fet per que es compliren com ja carem recomanar reiteradament.
Anunciem mobilitzacions del personal en contra d’aquesta mesura i prendrem les accions legals que ens asisteix el dret per tombar aquesta retallada de drets.


Article 78 Es modifica l’apartat 3.a de l’annex I de la Llei 4/2021 (COSSOS DE LA GVA)

Disposició addicional sisena. Disposicions relatives a les retribucions, carrera professional i situació administrativa de determinats alts càrrecs Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, amb la següent redacció:
Sisena. Disposicions relatives a les retribucions, carrera professional i situació administrativa de determinats alts càrrecs
1. En cap cas les retribucions, exclosos els triennis, dels alts càrrecs que, com a requisit per al seu nomenament, hagen de tenir la condició de funcionari públic conforme a la seua normativa específica, o que pertanguen al cos del qual n’exerceixen la direcció com a alt càrrec, poden ser inferiors a les que corresponguen a un lloc de subdirector o subdirectora general o assimilat, amb grau de carrera professional quatre reconegut, i es generarà, si és el cas, un complement personal per la diferència retributiva corresponent.

Com ja hem vist, acaben d’arribar al govern i ja estan retocant els sous mentres retallen en drets en àmbits essencials de la vida pública i social de les persones.